Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Deklaracja Dostępności


Urząd Miejski w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.kolbuszowa.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony bip.kolbuszowa.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-01-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-02 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Urząd Miejski w Kolbuszowej
Adres: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa
Telefon: 17 227 13 33
E-mail: um@ekolbuszowa.pl
fax. 17 22 72 939

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane;
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny;
 • Są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
 • Publikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

UŁATWIENIA NA STRONIE

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery);
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • odsłuchanie treści strony;
 • serwis przeglądać można na ekranach urządzeń mobilnych (smartfony, tablety);
 • serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Matejek- Koordynator ds. dostępności
 • E-mail: krzysztof.matejek@ekolbuszowa.pl
 • Telefon: 17 227 13 33

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

ZGŁASZANIE UWAG, ŻĄDAŃ, WNIOSKÓW

żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku prowadzi wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych.

Budynek nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnacje budynku do osoby niepełnosprawnej lub przed budynek do osoby niepełnosprawnej.

Przed budynkiem znajdują się dwa wydzielone, oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: um@ekolbuszowa.pl, Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, faks: (17) 22 72 939. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Miejski w Kolbuszowej zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

APLIKACJE MOBILNE

Urząd Miejski w Kolbuszowej prowadzi następujące aplikacje mobilne dla mieszkańców:

 • Aplikacja BLISKO
 • Aplikacja MOBIS Gmina Kolbuszowa

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki