Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

17
maj  2019

IX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 31 maja 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się IX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności PUP w Kolbuszowej za 2018 rok.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Kolbuszowa.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kolbuszowej wotum zaufania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kolbuszowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  samorządu Powiatu Kolbuszowskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od naliczonych podatków od osób fizycznych od nieruchomości , rolnego i leśnego na terenie MiG Kolbuszowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową w rejonie ul. Błonie w Kolbuszowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Gminy Kolbuszowa do realizacji Programu „Mieszkanie Plus”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych (parkingów) dla pojazdów samochodowych przy ulicy Plac Wolności w Kolbuszowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na terenie miasta Kolbuszowa Strefy Płatnego Parkowania  oraz  opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce (dot. działki nr 3300/133).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce (dot. działek nr 3005/10, 3001/5).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej ulicy W. Witosa.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Błonie i Narcyzowej.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Kolbuszowej na 2019 rok.
 25. Rozpatrzenie petycji w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu utworzenia wsi Brzezówka.
 26. Rozpatrzenie petycji mieszkańców wsi Werynia  Osiedle Podlesie w sprawie oświetlenia drogi w okolicy domów.
 27. Rozpatrzenie petycji mieszkańców wsi Werynia Osiedle Podlesie dotyczącej kompleksowego remontu drogi na odcinku 900 metrów.
 28. Sprawy różne.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki