Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

23
paź  2019

XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 30 października 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej oraz pracowników samorządowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych oraz boisk sportowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa altany na placu rekreacyjnym
  w Sołectwie Świerczów”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa- montaż ekologicznych kotłów ogrzewania”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego w mieście i gminie Kolbuszowa na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 w mieście i gminie Kolbuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. w mieście i gminie Kolbuszowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Kolbuszowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/183/11 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kolbuszowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/283/05 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/404/09 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 września 2009 r. dotyczącej I zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym ośrodku zbioru gazu wraz z przyłączami oraz gazociągu kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w Gminie Kolbuszowa Województwo Podkarpackie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/118/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31.05.2019r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych (parkingów) dla pojazdów samochodowych przy ulicy Plac Wolności w Kolbuszowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/119/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 05.2019r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Kolbuszowa Strefy Płatnego Parkowania oraz opłat za parkowanie  pojazdów na drogach publicznych.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej przy ulicy Stanisława Krzaklewskiego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Macieja Rataja.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie udziału w niezabudowanych nieruchomościach gruntowych położonych w Widełce wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zajętych pod drogę gminną.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023.
 27. Sprawy różne.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki