Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

21
lis  2019

XV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Kolbuszowa diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/731/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 październik 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piaskowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, własności Gminy Kolbuszowa położnych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, własności Gminy Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, własności Gminy Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Żytniej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego służebności, przesyłu na nieruchomości w Kolbuszowej stanowiących własność Gminy Kolbuszowa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji w interesie publicznym dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów za niezasługującą na uwzględnienie.
 19. Sprawy różne.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki