Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

20
gru  2019

XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 10:30 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Kolbuszowej za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LVI/683/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018r., zmienionej Uchwałą Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowalne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kolbuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Widełce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych publicznych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji mieszkańców gminy Kolbuszowa dotyczącej budowy zatok postojowych oraz parkingu w rejonie ulicy Kolejowej w Kolbuszowej za zasługującą na uwzględnienie.
 16. Sprawy różne.

Część uroczysta sesji rozpocznie się o godzinie 13:30

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki