Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

18
sty  2021

Dopłata do czynszu- Dodatki mieszkaniowe po 5 stycznia 2021 r.


W dniu 04.01.2021 r. ukazał się Dziennik ustaw w którym została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Wprowadziła ona zmiany między innymi do ustawy o dodatkach mieszkaniowych  oraz ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

  • dodatek z dopłata do czynszu;
  • dodatek z mocą wsteczną;
  • dodatek z dopłata do czynszu z mocą wsteczną.

Od dnia 05.01.2021 r. można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu. W tym celu należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją  „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” oraz spełnić warunki z ustawy. Ubiegać się o taki dodatek z dopłata mogą wyłącznie najemcy lub podnajemcy, którzy spełnili warunki do przyznania dodatku mieszkaniowego oraz:

  1. ich średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25 % niższy    niż średni miesięczny dochód  na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.  oraz
  2. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy z dopłata najmował  albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14.03.2020 r. z tym, że nie musi być to ten sam lokal co wynajmowany obecnie, oraz
  3. ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą  nie przysługiwał  wcześniej  dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wnioski  o  przyznanie  dodatku mieszkaniowego z dopłata do czynszu można składać  do dnia 31.03.2021 r.

Wysokość dodatku mieszkaniowego wraz z dopłatą do czynszu to maksymalnie 75 % stawki czynszu, ale nie więcej niż 1 500,00 zł. miesięcznie. 

Kolejna formą pomocy osobom poszkodowanym w wyniku stanu zagrożenia epidemicznego jest dodatek mieszkaniowy przyznawany z mocą wsteczną.  Chodzi tu  o osoby które w wyniku  epidemii nie mogły w terminie złożyć wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Ustawodawca  pozwala obecnie złożyć wniosek  z klauzulą za jaki okres poprzedzający datę złożenia wniosku ma być nim objęty oraz własnoręcznym jej  podpisem. Dodatku mieszkaniowego wstecz nie przyznaje się jeśli dana osoba już go pobierała. Dotyczy to tylko okresów gdy nie pobierała takiego dodatku. Oczywiście musi spełnić wszystkie warunki  ubiegania się  o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Osoby spełniające warunki do uzyskania  dodatku mieszkaniowego oraz spełniające warunki do uzyskania dopłaty do dodatku mieszkaniowego mogą złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z dopłatą i mocą wsteczną. Można się o takie świadczenie ubiegać jeśli nie miało się wcześniej przyznanego dodatku mieszkaniowego z dopłatą za okres na który chcemy się ubiegać. Nawet osoby które wcześniej pobierały dodatek mieszkaniowy, a nie miały dopłaty do dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się  o przyznanie takiej  dopłaty wstecz.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki