Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

12
lut  2021

RBiPP.6730.186.2020- Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) informuję, że na wniosek Pana Wiktora Kosiorowskiego została wydana decyzja znak: RBiPP.6730.186.2020 z dnia 05.02.2021 r. ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa kontenera socjalno-biurowego, utwardzonego placu, ustawienie kontenerów na złom wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na działce ozn. nr ew.: 1776/52, położonej w Kolbuszowej


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki