Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

12
lut  2021

RBiPP.6730.103.2020- Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) informuję, że na wniosek SOLBET KOLBUSZOWA S.A. zs. ul. Kolejowa 10, 36-100 Kolbuszowa została wydana decyzja znak: RBiPP.6730.103.2020 z dnia 11.02.2021 r. ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku magazynowego”, na części działki ozn. nr ew. 1539/10, położonej w Kolbuszowej


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki