Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Dotacje dla przedszkoli


Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2021 roku

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2020 r. - SIO) wynosi 456,00  w tym 3,00 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  w tym 0,00 wychowanków posiadających opinię  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2209 z późn. zm.) Gmina Kolbuszowa ogłasza:

  • podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2021 rok, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi rocznie w przeliczeniu na 1 ucznia: 9 158,16 zł
  • podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2021 rok, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi miesięcznie w przeliczeniu na 1 ucznia: 763,18 zł
L.p.

Rodzaj niepełnosprawności -2021 rok

Roczna kwota dotacji w zł. Miesięczna kwota dotacji w zł.
1. Wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych z niepełnosprawnością intelektualną   w stopniu głębokim z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych aktywnym na 30.09.2020 r.        w oddziałach RW (przypisanie na 30.09.2020 r.),-Wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera                              z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego aktywnym na 30.09.2020 r. w oddziałach IPET (przypisanie na 30.09.2020 r.),-Dzieci z oddziałów wychowania przedszkolnego(przypisanie na 30.09.                                 2020 r.) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych           w szkołach podstawowych z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego aktywnym na 30.09.2020 r., którzy nie spełniają obowiązku wychowania przedszkolnego w ORW(nie zaznaczony wskaźnik Czy w ramach okresu obowiązywania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczeń spełnia obowiązek w ORW?),-Dzieci w szkołach związanych w podmiotach leczniczych, którzy mają wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego aktywne na 30.09.2020 r. i nie są przypisani do oddziału podstawowego w innej szkole- (P 63) 62 567,37 5 213,95
2. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju we wszystkich szkołach i placówkach wypełniających informacje o wczesnym wspomaganiu rozwoju (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne).Przypisanie na 30.09.2020 r. do oddziału dodatkowego wczesne wspomaganie rozwoju oraz wykazana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju aktywna na 30.09.2020 r.- (P 65) 5 532,27 461,02
3.

Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (z datą obowiązywania na 30.09.2020 r.) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego).Uczniowie przypisani do oddziału podstawowego wychowanie przedszkolne na 30.09.2020 r. W szkołach związanych w podmiotach leczniczych-uczniowie, którzy mają wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie mają przypisania w innej szkole do oddziału podstawowego na 30.09.2020 r.- (P 67)

19 099,51 1 591,63
4. Dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (z datą obowiązywania na 30.09.2020 r.) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego).Uczniowie przypisani do oddziału podstawowego wychowanie przedszkolne na 30.09.2020 r. W szkołach związanych w podmiotach leczniczych -uczniowie, którzy mają wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie mają przypisania w innej szkole do oddziału podstawowego na 30.09.2020 r.- (P 68) 23 709,74 1 975,81

Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2020 roku

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2020 r. - SIO) wynosi 452,33, w tym 3,67 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 0,67 wychowanków posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Kolbuszowa ogłasza:

  • zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2020 rok, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi miesięcznie w przeliczeniu na 1 ucznia: 628,94 zł
L.p.

Rodzaj niepełnosprawności -2020 rok

Roczna kwota dotacji w zł. Miesięczna kwota dotacji w zł.
1. Wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objęte odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń          o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) –wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Orzeczenie aktywne na dzień 30 września 2019 r.- (P 63) 61 055,68 5 087,97
2. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju we wszystkich szkołach i placówkach wypełniających informacje o wczesnym wspomaganiu rozwoju (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)- (P 65) 5 398,61 449,88
3.

Dzieci niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego). Uczniowie przypisani do oddziału podstawowego "0" i "poniżej 0" na 30 września 2019 r. W szkołach przyszpitalnych -uczniowie, którzy mają wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie mają przypisania w innej szkole do oddziału podstawowego- (P 68)

18 638,05 1 553,17
4. Dzieci niesłyszące i słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego). Uczniowie przypisani do oddziału podstawowego "0" i "poniżej 0" na 30 września 2019 r. W szkołach przyszpitalnych -uczniowie, którzy mają wykazane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie mają przypisania w innej szkole do oddziału podstawowego.- (P 69) 23 136,89 1 928,07

Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2019 roku


Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2019 r. - SIO) wynosi 471,33, w tym 2,67 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 0,67 wychowanków posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Kolbuszowa ogłasza:

  • dotacja równa 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
  • podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2019 rok, o której mowa w art. 17 o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi rocznie w przeliczeniu na 1 ucznia:  7 310,76 zł, stanowiącą miesięcznie kwotę 609,23 zł

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Kolbuszowa ogłasza:

  • zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2019 rok, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi rocznie w przeliczeniu na 1 ucznia : 7 949,76 zł
  • zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2019 rok, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi miesięcznie w przeliczeniu na 1 ucznia: 662,48 zł

L.p. Rodzaj- 2019 rok Roczna kwota dotacji w zł. Miesięczna kwota dotacji w zł.
1. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (na podstawie opinii, o których mowa w art. 127 ust. 10  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz opinii, o których mowa w art. 315 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) (P 62) 5 074,29 422,86
2.
Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 60)
57387,77 4 782,31
3.

Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 65)

17518,37 1 459,86
4. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa  dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 66) 21746,94 1812,25

Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2018 roku

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2018 r. - SIO) wynosi 491,00 , w tym 2,67 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 1,00 wychowanków posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2018 r. - SIO) wynosi 160,33 , w tym 2,33 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 0,00 wychowanków posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Przedszkola Niepubliczne, o który mowa w art.17 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203), otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, stanowiącą miesięcznie kwotę 584,70 zł.

L.p. Rodzaj- 2018 rok Roczna kwota dotacji w zł. Miesięczna kwota dotacji w zł.
1. Kwota przewidziana dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych (na podstawie opinii, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty) w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa (P 57) 4929,48 410,79
2.
Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 60)
17018,44 1418,20
3.

Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) 
– wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 61)

21126,33 1760,53
4. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz  dzieci  z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem,              w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  (P 55) 55750,05 4 645,83

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki