Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

2019


Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2019 roku


Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2018 r. - SIO) wynosi 481,00 , w tym 2,00 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 1,00 wychowanków posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2018 r. - SIO) wynosi 159,00 w tym 1,00 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 0,00 wychowanków posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Niepubliczne Przedszkola , o który mowa w art.17 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203 z póź. zm.), otrzymują na każdego ucznia z budżetu Miasta Kolbuszowa dotację w wysokości:

1) stawka dotacyjna - 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

2) dotacja roczna na dziecko w niepublicznym przedszkolu - 7 310,76 zł ,  stanowiącą miesięcznie kwotę - 609,23 zł.

L.p. Rodzaj- 2019 rok Roczna kwota dotacji w zł. Miesięczna kwota dotacji w zł.
1. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (na podstawie opinii, o których mowa w art. 127 ust. 10  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz opinii, o których mowa w art. 315 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) (P 62) 5 074,29 422,86
2.
Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 60)
57387,77 4 782,31
3.

Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 65)

17518,37 1 459,86
4. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa  dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 66) 21746,94 1812,25

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki