Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

DODATEK MIESZKANIOWY


Pliki do pobrania:


Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U.2019.2133, z późn. zm.),

2) art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021, poz. 11).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2013 r.  w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu  ( Dz. U.2013.589)

4) ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U.2021.735,  z późn. zm.)

5) ustawa o opłacie skarbowej  ( Dz.U.2020.1546, z późn. zm.)
Komórka odpowiedzialna

Referat  Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,

II piętro,  pokój  Nr 24,   telefon 0 17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy Czesława Pietruszka-Rząsa- inspektor
Sposób załatwienia sprawy Decyzja administracyjna
Wymagane dokumenty

1.Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

2.Deklaracja o wysokości dochodu.

3.Dokument potwierdzający wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:

  1. zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy – dot. osób zatrudnionych na podstawie m.in. umowy o pracę, umowy cywilnej.
  2. oświadczenie o dochodach
  3. decyzję przyznającą rentę/emeryturę lub zaświadczenie z ZUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.
  4. odcinki przekazów pocztowych lub odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty – dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego.
  5. oświadczenie o dochodowości z gospodarstwa rolnego.
  6. informacje o sposobie wypłaty ryczałtu, za brak instalacji centralnego ogrzewania lub centralnej ciepłej wody lub gazu przewodowego,

4.Tytuł prawny do zajmowanego lokalu ( najem, podnajem, spółdzielcze prawo do lokalu, właścicielom, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny)

5.Dokument potwierdzający wysokość opłat mieszkaniowych (np. czynszowy, rachunki) lub wyszczególnienie rodzaju i wysokości wydatków we wniosku przez zarządcę budynku.

6.Dokumenty lub oświadczenie właściciela domu jednorodzinnego o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu – dotyczy domów jednorodzinnych.

W przypadku dokumentów, o których mowa w pkt. 3-6 należy przedłożyć oryginały tych dokumentów do wglądu. 

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Pliki do pobrania:

Opłaty Postępowanie nie podlega opłatom.
Termin załatwienia sprawy  Do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu  za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.  
Pozostałe Informacje

1) Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 - najemcom albo  podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny;

w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego, na podstawie więcej niż jednego tytułu ,prawnego  spośród wyżej wymienionych;

2) Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

- domu pomocy społecznej,
- młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- schronisku dla nieletnich;
- zakładzie poprawczym;
- zakładzie karnym,
- szkole, w tym w szkole wojskowej

jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie,

3) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy  nie przekroczył w gospodarstwie:

- jednoosobowym  - 40 %;
- wieloosobowym – 30 %

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem;

- jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od wyżej określonego, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o te kwotę,

- dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji,

4) kryterium dochodowe:

a) za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111),

b) nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji, o której mowa w punkcie 2, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 

c) dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333),

d) wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,

e) w przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

5) przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez wnioskodawcę  samodzielnie  albo wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nia zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa wnioskodawcy,

6) normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego

a) nie przekracza: 

- 35 m2 – dla 1 osoby;
- 40 m2 – dla 2 osób;
- 45 m2 – dla 3 osób;
- 55 m2 – dla 4 osób;
- 65 m2 – dla 5 osób;
- 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób,  dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m2.

b) normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Powierzchnie tą powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego, O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2020 r., poz. 426. 568 i 875)
c) dodatek mieszkaniowy przysługuje również wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni  w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

7) wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków  poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:

- 15% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie jednoosobowym,
- 12% dochodów gospodarstwa-w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 10% dochodów gospodarstwa- w gospodarstwie 5-osobowym i większym,

8) w celu obliczenia ryczałtu na zakup opału,  za brak w lokalu instalacji doprowadzającej energię cieplną  do celów  ogrzewania lub instalacje ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła stosuje się średnią cenę 1 kWh energii elektrycznej, ogłaszaną na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565), powiększoną o podatek od towarów i usług,

9) wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, o którym mowa w ust. 7, nie może przekraczać, 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni, wskaźnik ten może obniżyć o 20 punktów procentowych Rada Miejska, w drodze uchwały,

10) dodatek mieszkaniowy przyznaje się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, na 6 miesięcy w drodze decyzji administracyjnej, po złożeniu wniosku oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego,

11) w celu weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i w deklaracji, o której mowa w ust. 1, oraz w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, organ może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów potwierdzających te informacje i dane, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni. Organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego w przypadku niedostarczenia wskazanych dokumentów w wyznaczonym terminie,

12) osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty,  o których mowa w ust. 13, przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku,

13) zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego,

14) dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca. W tym samym terminie wypłaca się ryczałt,

15) jeżeli osoba otrzymując dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal

a) to wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji do czasu uregulowania zaległości

b) jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, to decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa,

c) jeżeli uregulowane zostaną należności w terminie trzech miesięcy to dodatek mieszkaniowy wypłaca się za okres, w którym wypłata była wstrzymana,

16) jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, o których mowa w ust. 1, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot  w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki