Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Plan pracy Rady Miejskiej


Harmonogram sesji Rady Miejskiej na II półrocze 2021 roku

 1. 06.08.2021 roku godz. 8:00
 2. 26.08.2021 roku godz. 8:00
 3. 30.09.2021 roku godz. 8:00
 4. 28.10.2021 roku godz. 8:00
 5. 25.11.2021 roku godz. 8:00
 6. 09.12.2021 roku godz. 8:00
 7. 29.12.2021 roku godz. 8:00        

Plan pracy Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2021 rok

Styczeń

 1. Informacja na temat sytuacji finansowej i gospodarczej gminy Kolbuszowa za 2020 rok w kontekście panującej pandemii wywołanej wirusem SARS-COV-2.
 2. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na temat funkcjonowania Zakładu oraz realizacji zadania związanego z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Kolbuszowa za 2020 rok.

Luty

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kolbuszowa za 2020 rok (Komenda Policji w Kolbuszowej, Państwowa Straż Pożarna w Kolbuszowej, Nadleśnictwo Kolbuszowa, Straż Miejska w Kolbuszowej).

Marzec

 1. Przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt” na 2021 rok.
 2. Informacja z funkcjonowania krytej pływalni „Fregata” w Kolbuszowej w 2020 roku.

Kwiecień

 1. Informacja o działalności instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2020 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej za 2020 rok.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2020 rok dla Gminy Kolbuszowa.

Maj

 1. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej za 2020 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2020 rok.
 3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Kolbuszowa za 2020 rok.
 4. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej za 2020 rok.

Czerwiec

 1. Przygotowanie jednostek gminnych i stowarzyszeń do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Lipiec - przerwa urlopowa.

Sierpień

 1. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022.
 2. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 w placówkach prowadzonych przez gminę Kolbuszowa.
 3. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Kolbuszowa za I półrocze 2021 roku.

Wrzesień

 1. Założenia do budżetu gminy Kolbuszowa na  2022 rok (wnioski Komisji stałych).

Październik

 1. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych oraz pracowników samorządowych.
 2. Uchwalenie stawek podatków lokalnych na rok 2022.

Listopad

 1. Informacja na temat realizacji programów związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz poprawą jakości powietrza w gminie Kolbuszowa na przestrzeni roku 2020 i 2021.

Grudzień

 1. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Kolbuszowej za 2021 rok.
 3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 4. Plan pracy Rady Miejskiej na 2022 rok.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki