Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Komisja Rewizyjna


Harmonogram Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2021 roku

 1. 18.08.2021 roku godz.14:00
 2. 22.09.2021 roku godz.14:00
 3. 20.10.2021 roku godz.14:00
 4. 17.11.2021 roku godz.14:00
 5. 22.12.2021 roku godz.14:00

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2021 rok

Styczeń

 1. Analiza kosztów oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Luty

 1. Realizacja zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. Zapoznanie się z aktualną sytuacją finansową Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej oraz sytuacją związaną z zatrudnieniem.
 3. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Marzec

 1. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawy o ochronie zwierząt.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Kwiecień

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020
  - przygotowanie wniosku do Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie udzielenia absolutorium
 2. Burmistrzowi Kolbuszowej oraz przesłanie wniosku celem zaopiniowania przez RIO.
 3. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Maj

 1. Analiza sprawozdania rzeczowo- finansowego z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020.
 2. Kontrola funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. pod względem przetargu na odbiór odpadów komunalnych (wizytacja zakładu).
 3. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Czerwiec

 1. Analiza działalności M-GOPS w Kolbuszowej w zakresie zgodności z uchwałą budżetową z 2020 roku.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Sierpień

 1. Ocena wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za I półrocze 2021 roku.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Wrzesień

 1. Opracowanie wniosków do budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2022.
 2. Realizacja inwestycji zaplanowanych na rok 2021.
 3. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Październik

 1. Funkcjonowanie szkół i przedszkoli.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Listopad

 1. Zapoznanie się z projektem budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Grudzień

 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki