bip.kolbuszowa.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych strona główna 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa jest: Burmistrz Kolbuszowej.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Lucyną Wyka - w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej za pomocą adresu e-mail: rodo@kolbuszowa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Kolbuszowej - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia  celu/celów:
  a) realizacji zadań statutowych i wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  b) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub konieczności podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy,
  c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń, prowadzenia statystyk i analiz.
  d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna itp.)
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
  c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  e)  prawo do przenoszenia danych
  f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 13. Obecnie nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.Administrator

Administrator

 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2018-05-30 15:22:13 | Data modyfikacji: 2018-07-11 14:36:43.
Data wprowadzenia: 2018-05-30 15:22:13
Data modyfikacji: 2018-07-11 14:36:43
Opublikowane przez: Joanna Micek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kolbuszowa.pl