kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Ogłoszenia
Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-09-20 13:32:41
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wy  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12 września 2018 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.222.2018.KZ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowów przydroznych, wykonanie wylotów oraz usługe wodną polegajacą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu drogi krajowej nr 9 do ziemi, z lokalizacją przedsięwziecia w obrębie 11 Widełka, jednostka ewidencyjna 180602_5 Kolbuszowa (W)
2018-09-18 15:23:33
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli – zawiadomienie o wszczęciu postępowania   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-09-18 14:46:37
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wy  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-09-11 14:47:25
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wy  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-09-11 14:28:02
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wy  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 06 września 2018 r. dotyczącego zawiadomienia o wydaniu decyzji, znak: N-VIII.7820.1.43.2018 z dnia 03 września 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sedzisżów Młp. polegająca na budowie chodnika na odcinku drogi od km 5+155 do 5+455 SP o od km 5+117 do km 5+173 SL oraz zatok autobusowych w km 5+226 SP i w km 5+128 SL w m. Bukowiec, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi"
2018-09-06 07:49:09
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego   ...więcej

LVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2018-08-27 11:52:43
W dniu 31 sierpnia 2018 r. o godz. 14:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sporty w Kolbuszowej odbędzie się LVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie por  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Sokołowskiej na terenie SSE EURO – PARK MIELEC Podstrefa Kolbuszowa, oznaczonej nr ew. działki 1549/77 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym
2018-08-24 14:36:33
Burmistrz Kolbuszowej informuje,  że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z   ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 08 sierpnia 2018 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.180.2018.KZ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe w granicach linii brzegu potoku Górnianka w km 2+666, kanalizacji sanitarnej, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 3887/5, obręb 0009 Kolbuszowa Górna, jednostka ewidencyjna 180602_5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski
2018-08-23 09:38:22
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli – zawiadomienie o wszczęciu postępowania   ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 06 sierpnia 2018 roku znak: RZ.ZUZ.4.421154.2018.KZ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego w mieście Kolbuszowa, polegająca na wykonaniu przepustu pod drogę w km 0+002,80 wraz z umocnieniem wlotu i wylotu murkami czołowymi prostymi na długości 14 m oraz na umocnieniu rowu ażurowymi płytami na wlocie i wylocie projektowanego przepustu, z lokalizacją przedsięwzięcia na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 2317, obręb 0001 Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna 180602_4 Kolbuszowa miasto, powiat kolbuszowski
2018-08-09 14:14:22
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli – zawiadomienie o wszczęciu postępowania   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej oznaczonych nr ew. działki: 48/66 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, 16 przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej, położonej w Widełce oznaczonej nr ew. działki 3300/18 przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej
2018-08-07 14:26:29
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.  z 20  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 lipca 2018 r., znak: N-VIII.7820.1.43.2018 dotyczącego zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sedzisżów Młp. polegająca na budowie chodnika na odcinku drogi od km 5+155 do 5+455 SP o od km 5+117 do km 5+173 SL oraz zatok autobusowych w km 5+226 SP i w km 5+128 SL w m. Bukowiec, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi"
2018-08-06 12:56:57
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-07-25 15:09:31
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY   zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu rewitalizacyjnego
2018-07-20 13:37:11
Gmina Kolbuszowa działając na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z p  ...więcej

Zawiadomienie Starosty Kolbuszowskiego w sprawie wydania decyzji Nr D/IV/1/18 (znak sprawy: AB.6747.4.2.2018) o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej p.n.: "Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna-Wojków Dolny od km. 0+ 000 do km 1+800,00"
2018-07-18 15:06:34
Zawiadomienie Starosty Kolbuszowskiego   ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12 lipca 2018 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.79.2018.KZ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: przebudowa rowu w km 4+742,00 - 5+464,65: 5+722,00 - 5+824,00 i likwidację rowu w km 5+464,65 do km 5+545,35 wzdłuż drogi powiatowej nr 1227R, umocnienie intniejącego wylotu oraz usługi wodne polegające na wprowadzeniu wód opadowych i rozpadowych do ziemi, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 515/3, 515/4 i 621/1, obręb 0003 Domatków, jednostka ewidencyjna 180602_3 Kolbuszowa, powiat kolbuszowski
2018-07-17 13:35:51
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli – zawiadomienie o wszczęciu postępowania   ...więcej

Obwodnica Kolbuszowej i Weryni – utrudnienia w ruchu drogowym
2018-07-05 12:50:54
Wykonawca robót informuje, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z budową obwodnicy Kolbuszowej i Weryni, od dnia 14.07.2018 r. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie: ronda na ul. Tarnobrzeski  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-06-21 14:28:24
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wy  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działki 48/34 i 48/136 oraz położonej w Bukowcu, oznaczonej nr ew. działki 94/2 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
2018-06-15 12:52:36
Informacja   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-06-14 15:07:29
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wy  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 328
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl