Plan pracy Rady Miejskiej

Harmonogram sesji Rady Miejskiej na II półrocze
2018 roku

Harmonogram sesji Rady Miejskiej na II półrocze 2018 roku

  1. 09.08.2018 roku godz: 14:00
  2. 31.08.2018 roku godz: 8:00
  3. 27.09.2018 roku godz: 8:00
  4. 25.10.2018 roku godz: 8:00
  5. 29.11.2018 roku godz: 8:00
  6. 13.12.2018 roku godz: 8:00
  7. 27.12.2018 roku godz: 8:00

Styczeń
1.     Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kolbuszowa za 2017 rok.
Luty
1.    Informacja o działalności instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za rok 2017.
2.    Informacja o działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej za 2017 rok.
Marzec
1.    Współpraca gminy w realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki z Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej  oraz klubami sportowymi, klubami turystycznymi działającymi na terenie gminy Kolbuszowa.
2.    Informacja z funkcjonowania krytej pływalni „Fregata” w Kolbuszowej.
Kwiecień
1.    Funkcjonowanie jednostek pracujących na rzecz rolników w zakresie dopłat- ARiMR, ODR oraz zaopatrzenia rentowego i emerytalnego- KRUS.
Maj
1.    Informacja z działalności PUP w Kolbuszowej.
2.    Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2017 rok.
3.    Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej za 2017 rok.
Czerwiec
1.    Przygotowanie jednostek gminnych i stowarzyszeń do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
Lipiec- przerwa urlopowa.
Sierpień
1.    Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2018/2019.
2.    Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 w placówkach prowadzonych przez gminę Kolbuszowa
3.    Informacja o wykonaniu budżetu gminy Kolbuszowa za I półrocze 2018 roku.
Wrzesień
1.    Założenia do budżetu gminy Kolbuszowa na rok 2019 (wnioski Komisji stałych).
2.    Informacja o działalności M-GOPS w Kolbuszowej.
Październik
1.    Informacja z działalności MRM w Kolbuszowej.
2.    Uchwalenie stawek podatków lokalnych na rok 2019.
3.    Funkcjonowanie placówek służby zdrowia na terenie gminy Kolbuszowa.
Listopad
1.    Ustalenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2019.
2.    Informacja o współpracy z zagranicą Miasta i Gminy Kolbuszowa.
Grudzień
1.    Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2.    Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
3.    Plan pracy Rady Miejskiej na 2019 rok. 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2014-06-25 10:15:39 | Data modyfikacji: 2018-07-26 12:17:57.
Data wprowadzenia: 2014-06-25 10:15:39
Data modyfikacji: 2018-07-26 12:17:57
Opublikowane przez: Joanna Micek