Rok 2018

Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w
2018 roku

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2017 r. - SIO) wynosi 496 , w tym 3 wychowanków posiadających orzeczenieo potrzebie kształcenia specjalnego.

Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stanna 30.06.2017 r. - SIO) wynosi 161 w tym 3 wychowanków posiadających orzeczenieo potrzebie kształcenia specjalnego.

Przedszkola Niepubliczne, o który mowa w art.17 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203), otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, stanowiącą miesięcznie kwotę 584,70 zł.

 

L.p. Rodzaj -2018 rok Roczna kwota dotacji w zł. Miesięczna kwota dotacji w zł.
1. Kwota przewidziana dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych (na podstawie opinii, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty)      w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa (P 57) 4 929,48 410,79
2. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 60) 17018,44 1418,20
3. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego)  – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 61) 21 126,33 1760,53
4. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz  dzieci  z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem,              w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  (P 55) 55 750,05 4 645,83
 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2018-04-20 13:29:15 | Data modyfikacji: 2018-07-09 11:31:27.
Data wprowadzenia: 2018-04-20 13:29:15
Data modyfikacji: 2018-07-09 11:31:27
Opublikowane przez: Joanna Micek