Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-04-03 21:27:41

OGŁOSZENIA


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Rzeszowskiej, oznaczonej nr ew. działki 1496/2 i 2323/2, położonej w Kupnie, oznaczonej nr ew. działki 1125/107 oraz położonej w Weryni, oznaczonej nr ew. działki 699/7 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Rzeszowskiej, oznaczonej nr ew. działki 1496/2 i 2323/2, położonej w Kupnie, oznaczonej nr ew. działki 1125/107 oraz położonej w Weryni, oznaczonej nr ew. działki 699/7 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczonych nr ew. działki 48/20 i 48/60 oraz położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piaskowej, oznaczonej nr ew. działki 294/12 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczonych nr ew. działki 48/20 i 48/60 oraz położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piaskowej, oznaczonej nr ew. działki 294/12 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

III sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 09:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się III sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych, pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie, pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania " na lata 2019-2023.
 9. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 6/10 oznaczonej nr 12 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204) wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 6/10 oznaczonej nr 12 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Kolejowej 12 oznaczonej nr 24 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz.2204) wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Kolejowej 12 oznaczonej nr 24 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

IV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 09:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się IV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miasto Rzeszów zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/191/15 RM w Kolbuszowej z dnia 30.10.2015r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa, zmienionej uchwałą Nr XXV/342/16 RM w Kolbuszowej z dnia 30.06.2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia i drożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do wody i ścieków z budżetu Gminy.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029.
 18. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2019.
 19. Sprawy różne.

Uroczysta część sesji planowana jest na godz. 11:30

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.


Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Ogłoszenie o opłatach za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2019

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (łącznie z piwem) o obowiązku wniesienia „opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2019". Roczna opłata wynosi:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłatę wnosi się w trzech równych ratach w terminach do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (2018) winien złożyć do dnia 31 stycznia 2019 r., oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu (brutto) za rok 2018  oddzielnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, celem  naliczenia wielkości opłaty alkoholowej na 2019 r.

Jeżeli sprzedaż przekroczyła:

 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa opłata wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) opłata wynosi l,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu, opłata wynosi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Niedokonanie opłaty oraz niezłożenie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2018 powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

W przypadku niezłożenia oświadczenia do 31 stycznia 2019 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 31 stycznia 2019 r., nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % podstawowej opłaty rocznej.

W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej do dnia 31 stycznia 2019 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 31 stycznia 2019 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej powiększonej o 30 % opłaty rocznej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, względnie niezapłacenia opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pokój nr 24, II piętro, względnie telefonicznie pod nr 17 2271 333, w. 348.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

V sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sporu w Kolbuszowej odbędzie się V sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kolbuszowa za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Tarnobrzeg w roku 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2019 (dot. miejscowości Bukowiec).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2019 (dot. miejscowości Przedbórz).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od naliczonych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia nauczycieli.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Kolbuszowa.
 13. Podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/584/14 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności MiG Kolbuszowa położonej w Weryni (działka nr 1134/40).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności MiG Kolbuszowa położonej w Weryni (działka Nr 1134/41).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności MiG Kolbuszowa położonej w Weryni (działka nr 1134/43).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności MiG Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej (działka nr 1042/15).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności MiG Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej (działka nr 1042/16).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kolbuszowa w prawo własności tych gruntów.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki wsi Zarębki na Burmistrza Kolbuszowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Kolbuszowej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Kolbuszowej.
 23. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Kolbuszowej
INFORMUJE,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY


zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa w udziale 46/54 przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa  w udziale 46/54 przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

VI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się VI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o działalności instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2018 rok.
 6. Informacja o działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Widełka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Widełka do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/675/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 w sprawie przystąpienia do IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Obrońców Pokoju.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Dolnej przy ulicy Leśnej w drodze przetargu.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy „Skwer Regionalistów” terenowi położonemu w Kolbuszowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bukowiec.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Domatków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Huta Przedborska.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kłapówka
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kolbuszowa Dolna.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kolbuszowa Górna.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kupno.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowa Wieś.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Poręby Kupieńskie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przedbórz.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Świerczów.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Widełka.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Werynia.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zarębki.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 1 Miasta Kolbuszowa.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 2 Miasta Kolbuszowa.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 3 Miasta Kolbuszowa.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na Burmistrza Kolbuszowej za bezzasadną.
 33. Sprawy różne.

Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.02.2019 r., znak: N-VIII.7820.1.40.2018 w sprawie wydania decyzji z dnia 12.02.2019 r., znak: N-VIII.7820.1.40.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 (obwodnicy miasta Kolbuszowa) od km 0+000,00 (tj. km 167+337,45 DK9) do km 1+194,63 i rozbudowa z przebudową istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 od km 2+403,49 do km 2+633,28 (budowa skrzyżowania typu rondo w km 2+546,59 DW 987) oraz rozbudowa z przebudową drogi krajowej nr 9 od km 167+337,45 DK9) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami, urządzeniami budowlanymi, rozbiórką istniejącego mostu w km 1+062,30 potoku Górnianka i budową nowego obiektu mostowego w km 1+052 potoku Górniaki" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski"

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.02.2019 r., w sprawie wydania decyzji z dnia 12.02.2019 r., znak: N-VIII.7820.1.40.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 (obwodnicy miasta Kolbuszowa) od km 0+000,00 (tj. km 167+337,45 DK9) do km 1+194,63 i rozbudowa z przebudową istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 od km 2+403,49 do km 2+633,28 (budowa skrzyżowania typu rondo w km 2+546,59 DW 987) oraz rozbudowa z przebudową drogi krajowej nr 9 od km 167+337,45 DK9) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami, urządzeniami budowlanymi, rozbiórką istniejącego mostu w km 1+062,30 potoku Górnianka i budową nowego obiektu mostowego w km 1+052 potoku Górniaki" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski"

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod ogródki gastronomiczne /piwne/ na płycie Rynku w Kolbuszowej

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod ogródki gastronomiczne /piwne/ na płycie Rynku w Kolbuszowej.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej, oznaczonej nr ew. działki 2137/70 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej, oznaczonej nr ew. działki 2137/70 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej Górnej, oznaczonych nr ew. działki 1042/15 i 1042/16 oraz położonych w Weryni, oznaczonych nr ew. działki 1134/41, 1134/40, 1134/43 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej Górnej, oznaczonych nr ew. działki 1042/15 i 1042/16 oraz położonych w Weryni, oznaczonych nr ew. działki 1134/41, 1134/40, 1134/43 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm. ) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 2137/16 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Kolbuszowej Dolnej, oznaczonej nr ew. działki 529/52 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 2137/16 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Kolbuszowej Dolnej, oznaczonej nr ew. działki 529/52 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

VII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 28 marca 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się VII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Współpraca gminy w realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki z Fundacją na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej z klubami sportowymi, klubami turystycznymi działającymi na terenie gminy Kolbuszowa.
 6. Informacja z funkcjonowania krytej pływalni „Fregata” w Kolbuszowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej na lata 2018-2023".
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kolbuszowa od dnia 1 września 2019 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/334/09 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa zmienionej Uchwałą Nr V/37/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolbuszowa w 2019 r.”
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Wojska Polskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa położonej
  w Kolbuszowej przy ul. J. Piłsudskiego na rzecz wieczystego użytkownika.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Świerczowie wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zajętych pod drogi gminne.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości lokalowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w bloku komunalnym w Kolbuszowej przy ul. Kolejowej 12.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2019 rok.
 22. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Kolejowej 12 oznaczonej nr 4 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Kolejowej 12 oznaczonej nr 4 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Kolbuszowskie Stowarzyszenie Współpracy z zagranicą "Kolbuszowa bez granic"

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego znak: AB.6740.5.1.2019 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 215R Werynia-Kłapówka polegającej na budowie chodnika w km 1+245-2+478 strona lewa w miejscowości Werynia"

VIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się VIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Funkcjonowanie jednostek pracujących na rzecz rolników w zakresie dopłat: ARiMR, ODR oraz zaopatrzenia rentowego i emerytalnego –KRUS.
 6. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Kolbuszowej za rok 2018.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2018 rok dla Gminy Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/88/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/87/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019 – 2029.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa- montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026".
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej ustanowienia ulicy Janka Bytnara w Kolbuszowej strefą wolną od dymu tytoniowego za zasługującą na uwzględnienie.
 18. Sprawy różne.

IX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 31 maja 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się IX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności PUP w Kolbuszowej za 2018 rok.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Kolbuszowa.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kolbuszowej wotum zaufania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kolbuszowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  samorządu Powiatu Kolbuszowskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od naliczonych podatków od osób fizycznych od nieruchomości , rolnego i leśnego na terenie MiG Kolbuszowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową w rejonie ul. Błonie w Kolbuszowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Gminy Kolbuszowa do realizacji Programu „Mieszkanie Plus”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych (parkingów) dla pojazdów samochodowych przy ulicy Plac Wolności w Kolbuszowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na terenie miasta Kolbuszowa Strefy Płatnego Parkowania  oraz  opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce (dot. działki nr 3300/133).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce (dot. działek nr 3005/10, 3001/5).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej ulicy W. Witosa.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Błonie i Narcyzowej.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Kolbuszowej na 2019 rok.
 25. Rozpatrzenie petycji w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu utworzenia wsi Brzezówka.
 26. Rozpatrzenie petycji mieszkańców wsi Werynia  Osiedle Podlesie w sprawie oświetlenia drogi w okolicy domów.
 27. Rozpatrzenie petycji mieszkańców wsi Werynia Osiedle Podlesie dotyczącej kompleksowego remontu drogi na odcinku 900 metrów.
 28. Sprawy różne.

Ogłoszenie o obowiązku wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2019

Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, łącznie z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty II raty opłaty alkoholowej za 2019 r.

Opłatę należy uiścić w terminie do 31 maja  2019 r.

Niedokonanie opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej do dnia 31 maja 2019 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 31 maja 2019 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej powiększonej o 30 % opłaty rocznej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezapłacenia II raty opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pokój nr 24, II piętro lub telefonicznie pod nr 17  2271 333,  wew. 348.

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego znak sprawy: AB.6740.5.1.2019 z dnia 15.05.2019 w sprawie wydania decyzji Nr D/I/1/19 na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 215R Werynia-Kłapówka polegającej na budowie chodnika w km 1+245-2+478 strona lewa w miejscowości Werynia"

X sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się X sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Przygotowanie jednostek gminnych i stowarzyszeń do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi oraz poszerzenie cmentarza parafialnego w Kolbuszowej Górnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg gminnych wewnętrznych
  o nr ew. gr. 29 i 725 położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia ich przebiegu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłat diet dla radnych  za udział w pracach organów Gminy Kolbuszowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kolbuszowa przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników kadencji 2020-2023.
 16. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Targowej 8 oznaczonej nr 14 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

 

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Targowej 8 oznaczonej nr 14 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Błonie i Narcyzowej, oznaczonej nr ew. działki 48/157 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

 

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Błonie i Narcyzowej, oznaczonej nr ew. działki 48/157 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

 

Z up. Burmistrza
Marek Gil
Zastępca Burmistrza

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działki 48/148, 993/12 oraz położonych w Widełce, oznaczonych nr ew. działki 3300/133, 3305/10, 3001/5 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

 

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działki 48/148, 993/12 oraz położonych w Widełce, oznaczonych nr ew. działki 3300/133, 3305/10, 3001/5 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 9 sierpnia 2019 r. o godz. 16:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się XI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2020 rok na projekt inwestycyjny pn:” Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Tarnobrzega w roku 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kolbuszowa oraz na terenie Gminy Niwiska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kolbuszowa a Gminą Niwiska w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
9. Sprawy różne.

XII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 w placówkach prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.
 6. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Kolbuszowej Dolnej.
 9. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kolbuszowa za I półrocze 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na rzecz Skarbu Państwa-Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej
  w Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej i Tulipanowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Przedborzu wchodzącej w skład zasobu własności Rolnej Skarbu Państwa zajętej pod drogę gminną.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydacie na ławnika.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.
 17. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Weryni, oznaczonej nr ew. działki 1134/38, 1134/39 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Weryni, oznaczonej nr ew. działki 1134/38, 1134/39 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 30 października 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej oraz pracowników samorządowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych oraz boisk sportowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa altany na placu rekreacyjnym
  w Sołectwie Świerczów”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa- montaż ekologicznych kotłów ogrzewania”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego w mieście i gminie Kolbuszowa na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 w mieście i gminie Kolbuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. w mieście i gminie Kolbuszowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Kolbuszowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/183/11 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kolbuszowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/283/05 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/404/09 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 września 2009 r. dotyczącej I zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym ośrodku zbioru gazu wraz z przyłączami oraz gazociągu kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w Gminie Kolbuszowa Województwo Podkarpackie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/118/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31.05.2019r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych (parkingów) dla pojazdów samochodowych przy ulicy Plac Wolności w Kolbuszowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/119/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 05.2019r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Kolbuszowa Strefy Płatnego Parkowania oraz opłat za parkowanie  pojazdów na drogach publicznych.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej przy ulicy Stanisława Krzaklewskiego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Macieja Rataja.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie udziału w niezabudowanych nieruchomościach gruntowych położonych w Widełce wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zajętych pod drogę gminną.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023.
 27. Sprawy różne.

XV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Kolbuszowa diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/731/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 październik 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piaskowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, własności Gminy Kolbuszowa położnych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, własności Gminy Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, własności Gminy Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Żytniej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego służebności, przesyłu na nieruchomości w Kolbuszowej stanowiących własność Gminy Kolbuszowa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji w interesie publicznym dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów za niezasługującą na uwzględnienie.
 19. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Storczykowej, oznaczonej nr ew. działki 48/126 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Storczykowej, oznaczonej nr ew. działki 48/126 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029.
 7. Podjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miasto Rzeszów zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z terenie miasta i gminy Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/344/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/345/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kolbuszowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposobu świadczenia usług.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę przemysłowo - usługową, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i ogródki działkowe w rejonie ul. Piłsudskiego w Kolbuszowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Kolbuszowa na lata 2019-2026.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji mieszkańców Gminy Kolbuszowa w sprawie nadania nazwy ronda na drodze krajowej nr  9 w miejscowości Kolbuszowa Górna.
 17. Rozpatrzenie skargi mieszkańców Kolbuszowej na Burmistrza Kolbuszowej.
 18. Sprawy różne.

XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 10:30 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Kolbuszowej za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LVI/683/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018r., zmienionej Uchwałą Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowalne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kolbuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Widełce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych publicznych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji mieszkańców gminy Kolbuszowa dotyczącej budowy zatok postojowych oraz parkingu w rejonie ulicy Kolejowej w Kolbuszowej za zasługującą na uwzględnienie.
 16. Sprawy różne.

Część uroczysta sesji rozpocznie się o godzinie 13:30

XVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 08:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się XVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Tarnobrzega w roku 2020.
 9. Informacja o wniesieniu udziałów do spółki - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa na 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej przy ul. Brzozowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Jana Kochanowskiego w miejscowości Kolbuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2020 rok.
 15. Sprawy różne.

Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 stycznia 2020 r., znak: DLI-I.4621.11.2018.AN.25 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec-Leżajsk od skrzyżowania drogi krajowej DK 9 w km 165+828 do istniejącego przebiegu drogi wojeówdzkiej DW 875 w km 33+767,70 wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzen budowlanych"

XIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 08:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się XIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kolbuszowa za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez adwokat Renatę Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez adwokat Renatę Sutor z dnia 6 grudnia 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji mieszkańców dotyczącej poprawy jakości powietrza w Gminie Kolbuszowa za zasługującą na uwzględnienie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji mieszkańców i użytkowników ulicy Malwowej w Kolbuszowej w sprawie kompleksowego remontu tej ulicy za niezasługującą na uwzględnienie.
 13. Sprawy różne.

Terminy posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej w 2020 r. roku odbywać się będą w następujących terminach:

 • 13 stycznia
 • 10 lutego
 • 09 marca
 • 15 kwietnia
 • 11 maja
 • 15 czerwca
 • 13 lipca
 • 10 sierpnia
 • 14 września
 • 12 października
 • 09 listopada
 • 14 grudnia

Dyżury Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej pełnione są w każdy wtorek w godzinach: 1430 do 1630 w pok. nr 1 Urzędu Miejskiego.