Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-04-07 11:34:31

Podatki i opłaty


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Podatki i opłaty - Informacje ogólne

Wydział Finansów Referat Podatków Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej
II piętro Urzędu Miejskiego, pokój nr 30,
telefon 17 2271 333, wew. 341
e-mail: podatki@ekolbuszowa.pl

Druki deklaracji podatkowych można składać za pośrednictwem EPUAP na adres: /dx1vjf839g/skrytka.

Rachunek bankowy:
BS Kolbuszowa 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

UWAGA!!!
Z dniem 2 stycznia 2015 roku zostały nadane indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat.

Jednym z dochodów gminy są podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz podatki od środków transportowych. Zasady ich pobierania określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych / jedn.tekst Dz.U. z 2019r. poz.1170/.

Stawki obowiązujące w naszej gminie, uchwalane są corocznie przez Radę Miejską w Kolbuszowej. Podatki te są pobierane zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, które na terenie naszej gminy posiadają nieruchomości podlegające opodatkowaniu. Zobowiązania podatkowe rozliczane są miesiącami, co oznacza,  że niezależnie od dnia sprzedaży nieruchomości czy pojazdu, obowiązek podatkowy ciąży na sprzedającym do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż. Podatek od nieruchomości naliczany jest od m2 powierzchni użytkowej budynku, lub od m2 gruntu. Ważna jest klasyfikacja gruntu, gdyż wpływa ona na wysokość zastosowanej stawki.

Podstawa prawna:

Uchwały - stawki podatkowe:

 1. Uchwała Nr XIV/172/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok w mieście i gminie Kolbuszowa;
 2. Uchwala Nr XIV/171/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 w mieście i gminie Kolbuszowa;
 3. Uchwala Nr XIV/170/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego w mieście i gminie Kolbuszowa na 2020r. ;

Uchwały - zwolnienia podatkowe:

 1. Uchwała Nr VII/59/07 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2007r w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy;
 2. Uchwała Nr LI/549/14 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwała Nr VII/59/07 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2007r w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy;
 3. Uchwała Nr XLII/326/2001 z dnia 14 listopada 2001r w sprawie ustalenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w mieście i gminie Kolbuszowa;
 4. Uchwała Nr XIV/164/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2011 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/326/2001 z dnia 14 listopada 2001r w sprawie ustalenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w mieście i gminie Kolbuszowa;
 5. Uchwała Nr LIV/519/06 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 października 2006 r w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2007 w mieście i gminie Kolbuszowa;
 6. Uchwała Nr XLIV/551/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 22 września 2017r w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomosci w miescie i gminie Kolbuszowa:
 7. Uchwała Nr LII/628/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie  zwolnień w podatku od nieruchomości oraz  podatku rolnym w mieście i gminie Kolbuszowa (DROGI);

Od 1 lipca 2019r. zmieniły się zasady składania deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1 Nowe formularze należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019r.

Formularze, które wynikają z uchwał Rady Miejskiej w Kolbuszowej (dotychczasowe), należy nadal stosować do spraw, w których np. zakup albo sprzedaż nieruchomości miała miejsce przed 1 lipca 2019r.

Przypominamy o obowiązku składania wraz z deklaracją załączników: ZDN-1 oraz ZDN-2 (tylko w przypadku zadeklarowania w deklaracji zwolnienia od podatku).

W załączniku ZDN-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - należy obecnie wykazać wszystkie budowle zgłoszone w deklaracji z podaniem m.in. nazwy budowli, numeru inwentarzowego, położenia oraz wartości.

UWAGA!

 • W związku z wymogiem używania formularzy deklaracji o dokładnie określonym formacie zwracamy uwagę, iż niektóre drukarki (szczególnie laserowe) mogą drukować formularze w sposób nieprawidłowy, "obcinając" końcowy fragment strony i drukując go na następnej stronie.
  Strony formularza muszą zachować oryginalne formatowanie wielkości i kroju czcionek, w związku z powyższym nie można zmieniać formatowania w celu uzyskania wydruku na żądanej ilości stron.
  W przypadku braku możliwości poprawnego wydruku formularza, druki można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta tut. Urzędu lub w pokoju nr 30, II piętro Urzędu- Referat Podatków.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

 • Proszę pamiętać o bezwzględnym obowiązku posługiwania się nowym oznaczeniem PKD według nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007r. (Dz. U. nr 251, poz. 1885).

Druki deklaracji i informacji obowiązujace od 1 lipca 2019 r.:

Uchwały podatkowe - pozostałe:

 1. Uchwała  Nr XV/189/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w mieście i gminie Kolbuszowaformacja na podatek od nieruchomości dla osób fizycznych- (obowiązuje do 30 czerwca 2019 r.)

Informacja na podatek od nieruchomości dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych:

Informacja na podatek rolny dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych: 

Informacja na podatek leśny dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych:

 1. Uchwala Nr XXV/338/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 września 2016r w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w mieście i gminie Kolbuszowa;

Zaświadczenia

Niektóre zaświadczenia podlegają opłacie skarbowej. Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia. Wysokość opłaty skarbowej oraz zwolnienia od opłaty skarbowej  reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

Archiwa

Akta spraw podatkowych przechowuje się przez dwa lata, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia spraw. Po upływie tego okresu teczki aktowe przekazuje się do archiwum zakładowego, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej. Rejestry podatkowe, ewidencje i wykazy w tym zakresie stanowią dokumentację niearchiwalną (kategorii B) przechowywaną  przez okres 10 lat, a dowody księgowe (dowody wpłat podatków i opłat) stanowią dokumentację niearchiwalną (kategorii B) przechowywaną  przez okres 5 lat.

Informacje nieudostępnione

Dane zawarte w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez Referat Finansowo-Budżetowy objęte są tajemnicą skarbową na podstawie art. 293 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej.

Autor: Iwona Wyczawska-Kiwak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Joanna Micek
Administrator
e-mail: joanna.micek@ekolbuszowa.pl
Data publikacji: 2018-11-29
Wyświetl historię zmian