Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-04-07 12:05:41

Podatki i opłaty


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Zwrot podatku akcyzowego

Informacja dla rolników - zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Kolbuszowej przypomina wszystkim rolnikom – producentom rolnym, że w terminie od dnia 1.02.2019r. do 28.02.2019r. można składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć:

  1. faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego wyłącznie do działalności rolniczej, w okresie od dnia 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r,
  2. oświadczenie, które zawiera dane potrzebne do sporządzenia sprawozdania,
  3. w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Osoby, które nie wykorzystają całego limitu lub nie składały wniosku w okresie zimowym mogą złożyć wniosek w terminie od dnia 1.08.2019r do 31.08.2019r, z fakturami za ostatnie pół roku, tj. od dnia 1.02.2019r do dnia 31.07.2019r.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących: własnością, we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami, w dzierżawie.

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel, a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć kserokopię umowę dzierżawy lub złożyć pisemne oświadczenie o powierzchni dzierżawionych gruntów.

Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego powinien wskazać rachunek bankowy, na który ma być dokonana wypłata podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku wynosi:
100,00 zł x  ilość ha użytków rolnych

Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/1 litr), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/1 litr), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przy ustalaniu w/w limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:

  1. będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
  2. będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa  jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
  3. bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.

WYPŁATA ZWROTU PODATKU BĘDZIE REALIZOWANA W TERMINIE:

  1. od 1-30 kwietnia 2019r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  2. od 1-31 października 2019r w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU

Prosimy rolników wypełniających wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o zwrócenie szczególnej uwagi na numer rachunku bankowego wskazywany jako właściwy do dokonania zwrotu środków. Nazwisko i imię lub nazwa posiadacza rachunku bankowego wskazanego we wniosku nie może być inna niż dane osoby ubiegającej się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Druki wniosku i oświadczenia obowiązujące w roku 2019 są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej- pokój nr 30, biuro obsługi klienta lub na stronie internetowej Urzędu.

Pliki do pobrania:

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami oraz oświadczeniem należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, pokój nr 30, OSOBIŚCIE za okazaniem dowodu osobistego, ze względu na sprawdzenie prawidłowości danych.

 

Autor: Iwona Wyczawska-Kiwak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Joanna Micek
Administrator
e-mail: joanna.micek@ekolbuszowa.pl
Data publikacji: 2019-01-29
Wyświetl historię zmian