Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-04-07 12:12:07

Podatki i opłaty


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Podatek leśny

Kto jest podatnikiem ?

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami lasów,
 • posiadaczami samoistnymi lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o lasach, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym lub zaistnienia zmian stanu faktycznego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane, składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, oraz w przypadku, gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku leśnym, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, oraz odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian

UWAGA:
Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych- osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Terminy płatności:

Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego.

Gdzie można zapłacić podatek?

Podatek leśny można uiścić :

 • w kasie Urzędu Miejskiego Kolbuszowa
 • na indywidualny numer rachunku bankowego, który znajduje się na decyzji podatkowej
 • na ogólny rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Kolbuszowa: BS Kolbuszowa 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001, starannie wypełniając przelew: podając dokładne dane podatnika, jakiego podatku dotyczy wpłata, dopisując numer konta podatkowego

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r /Dz.U. z 2019r. poz. 888/
Autor: Iwona Wyczawska-Kiwak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Joanna Micek
Administrator
e-mail: joanna.micek@ekolbuszowa.pl
Data publikacji: 2019-07-09
Wyświetl historię zmian