Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-06-19 19:31:44

Obwieszczenia


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: umig@kolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

RGKiB.6733.79.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budowa szaf kablowych nN 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznych podziemnych przyłączy kablowych nN 0,4kv"

RGKiB.6733.77.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.75.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.76.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.78.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej"

RGKiB.6733.82.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”

RGKiB.6733.83.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.1.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.2.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku jednorodzinnego"

RGKiB.6733.3.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.79.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic: Polna, Obrońców Pokoju, J. Piłsudskiego, Targowa, Zielona, Prof. Żytkowskiego"

RGKiB.6733.81.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową szaf kablowych nN 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznych podziemnych przyłączy kablowych nN 0,4kv"

RGKiB.6733.4.2019- Obieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowe Miasto"

RGKiB.6733.5.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.6.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.7.2019- Obqwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku usługowo-handlowego i pylonu reklamowego"

RGKiB.6733.8.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej wraz z budową windy zewnętrznej"

RGKiB.6733.9.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową szaf kablowych nN 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznych podziemnych przyłączy kablowych nN 0,4kv"

RGKiB.6730.212.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej"

RGKiB.6730.213.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej"

RGKiB.6733.82.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.7.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa odcinka sieci gazu średniego ciśnienia"

RGKiB.6733.10.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.11.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.12.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.13.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa 10 miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy przystanku osobowym w Widełce"

RGKiB.6733.1.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.2.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.4.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowe Miasto w Kolbuszowej"

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie przystąpeinia do sporządzenia IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie przystąpeinia do sporządzenia miejscowego zagospodarownia przestrznnego terenu eksploatacji powierzchniowej położonego w miejscowości Kupno

RGKiB.6730.7.2019- Obwieszczenie w sparwie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku usługowo-handlowego i pylonu reklamowego"

RGKiB.6733.14.2019- Obwieszczenie w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.15.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.5.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6730.78.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów FPHU DREWKOL Aleksander Fryzeł na budynek produkcyjno-magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną – etap II"

RGKiB.6730.79.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów FPHU DREWKOL Aleksander Fryzeł na budynek produkcyjno-magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną – etap I"

RGKiB.6733.16.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Sieć kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.17.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr KOB3302F wraz z wewnętrzną linią zasilającą"

RGKiB.6733.18.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.19.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 05.03.2019r., znak: SKO-401/D/1984/2018 dotycząca decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 22.11.2018r. znak RGKiB.6733.74.2018 ustalającej na wniosek P4 Sp. z o.o. Warszawa- warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Stacja Bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY-KOB3302_D wraz z zewnętrzną linią zasilającą, na terenie obejmującym część działki nr ewid. 944/3B położonym w rejonie ul. Obrońców Pokoju w Kolbuszowej

RGKiB.6733.20.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Werynia"

RGKiB.6733.83.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.16.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa budynku zakładu produkcyjnego o część badawczo-rozwojową i administracyjną, część produkcyjną oraz część produkcyjno-montażową"

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową w rejonie ul. Błonie w Kolbuszowej

RGKiB.6730.7.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku usługowo-handlowego i pylonu reklamowego"

RGKiB.6733.11.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Przedborzu"

RGKiB.6733.10.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.13.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej"

RGKiB.6733.13.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa 10 miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy przystanku osobowym w Widełce"

RGKiB.6730.46.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.22.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.23.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV"

RGKiB.6733.14.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.15.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6730.47.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługowego na mieszkalny"

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa

RGKiB.6733.24.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia w Porębach Kupieńskich- kierunek Kupno"

RGKiB.6733.25.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami"

RGKiB.6733.26.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem"

RGKiB.6733.27.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KOB3301A"

RGKiB.6730.46.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania dezyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku jednorodzinnego"

RGKiB.6733.20.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.21.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.28.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Piaskowej w Kolbuszowej"

RGKiB.6733.29.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Nowej w Kolbuszowej"

RGKiB.6733.30.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Tyszkiewiczów w Kolbuszowej"

RGKiB.6733.31.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową słupów oświetleniowych oraz szaf kablowych oświetleniowych, dla oświetlenia ulicznego przy ul. Rzeszowskiej i Kościuszki w Kolbuszowej oraz przy ul. Tarnobrzeskiej w Kolbuszowej Dolnej"

RGKiB.6730.8.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.6.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.10.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.11.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.47.2019- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługowego na mieszkalny"

RGKiB.6730.77.2019- Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.22.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.32.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.33.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"

RGKiB.6730.35.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na "Budowie farmy fotowoltaicznej"

RGKiB.6730.75.2019- Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.36.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6730.78.2019- Obwieszczenie w sprawie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu uzytkowania na budynek usługowo-mieszkalny"

RGKiB.6733.34.2019- Obwieszczeniew sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.35.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.36.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.37.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.38.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.39.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.40.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6730.80.2019- Obwieszczenie w sprawie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo-garażowego"

RGKiB.6730.46.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.23.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową szaf kablowych nN 0,4kV"

RGKiB.6733.41.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa podcinka sieci wodociagowej"

RGKiB.6733.42.2019- Obwieszczenie w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.43.2019- Obwieszczenie w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.47.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługowego na mieszkalny"

RGKiB.6733.44.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia Przedbórz - Malców"

RGKiB.6733.45.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia w Porębach Kupieńskich – kierunek Bukowiec"

RGKiB.6733.24.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia w Porębach Kupieńskich – kierunek Kupno"

RGKiB.6733.25.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami"

RGKiB.6733.26.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem"

RGKiB.6733.27.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KOB3901A"

RGKiB.6730.6.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.8.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.10.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.11.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6733.29.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowej w Kolbuszowej"

RGKiB.6730.77.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.75.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.95.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych"

RGKiB.6730.78.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo-mieszkalny"

RGKiB.6730.80.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo-garażowego"

RGKiB.6733.28.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piaskowej w Kolbuszowej"