Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-04-20 10:10:34

Obwieszczenia


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

RGKiB.6733.79.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budowa szaf kablowych nN 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznych podziemnych przyłączy kablowych nN 0,4kv"

RGKiB.6733.77.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.75.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.76.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.78.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej"

RGKiB.6733.82.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”

RGKiB.6733.83.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.1.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.2.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku jednorodzinnego"

RGKiB.6733.3.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.79.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic: Polna, Obrońców Pokoju, J. Piłsudskiego, Targowa, Zielona, Prof. Żytkowskiego"

RGKiB.6733.81.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową szaf kablowych nN 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznych podziemnych przyłączy kablowych nN 0,4kv"

RGKiB.6733.4.2019- Obieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowe Miasto"

RGKiB.6733.5.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.6.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.7.2019- Obqwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku usługowo-handlowego i pylonu reklamowego"

RGKiB.6733.8.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej wraz z budową windy zewnętrznej"

RGKiB.6733.9.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową szaf kablowych nN 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznych podziemnych przyłączy kablowych nN 0,4kv"

RGKiB.6730.212.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej"

RGKiB.6730.213.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej"

RGKiB.6733.82.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.7.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa odcinka sieci gazu średniego ciśnienia"

RGKiB.6733.10.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.11.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.12.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.13.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa 10 miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy przystanku osobowym w Widełce"

RGKiB.6733.1.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.2.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.4.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowe Miasto w Kolbuszowej"

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie przystąpeinia do sporządzenia IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie przystąpeinia do sporządzenia miejscowego zagospodarownia przestrznnego terenu eksploatacji powierzchniowej położonego w miejscowości Kupno

RGKiB.6730.7.2019- Obwieszczenie w sparwie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku usługowo-handlowego i pylonu reklamowego"

RGKiB.6733.14.2019- Obwieszczenie w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.15.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.5.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6730.78.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów FPHU DREWKOL Aleksander Fryzeł na budynek produkcyjno-magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną – etap II"

RGKiB.6730.79.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów FPHU DREWKOL Aleksander Fryzeł na budynek produkcyjno-magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną – etap I"

RGKiB.6733.16.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Sieć kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.17.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr KOB3302F wraz z wewnętrzną linią zasilającą"

RGKiB.6733.18.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.19.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 05.03.2019r., znak: SKO-401/D/1984/2018 dotycząca decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 22.11.2018r. znak RGKiB.6733.74.2018 ustalającej na wniosek P4 Sp. z o.o. Warszawa- warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Stacja Bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY-KOB3302_D wraz z zewnętrzną linią zasilającą, na terenie obejmującym część działki nr ewid. 944/3B położonym w rejonie ul. Obrońców Pokoju w Kolbuszowej

RGKiB.6733.20.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Werynia"

RGKiB.6733.83.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.16.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa budynku zakładu produkcyjnego o część badawczo-rozwojową i administracyjną, część produkcyjną oraz część produkcyjno-montażową"

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową w rejonie ul. Błonie w Kolbuszowej

RGKiB.6730.7.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku usługowo-handlowego i pylonu reklamowego"

RGKiB.6733.11.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Przedborzu"

RGKiB.6733.10.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.13.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej"

RGKiB.6733.13.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa 10 miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy przystanku osobowym w Widełce"

RGKiB.6730.46.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.22.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.23.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV"

RGKiB.6733.14.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.15.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6730.47.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługowego na mieszkalny"

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa

RGKiB.6733.24.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia w Porębach Kupieńskich- kierunek Kupno"

RGKiB.6733.25.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami"

RGKiB.6733.26.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem"

RGKiB.6733.27.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KOB3301A"

RGKiB.6730.46.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania dezyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku jednorodzinnego"

RGKiB.6733.20.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.21.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.28.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Piaskowej w Kolbuszowej"

RGKiB.6733.29.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Nowej w Kolbuszowej"

RGKiB.6733.30.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Tyszkiewiczów w Kolbuszowej"

RGKiB.6733.31.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową słupów oświetleniowych oraz szaf kablowych oświetleniowych, dla oświetlenia ulicznego przy ul. Rzeszowskiej i Kościuszki w Kolbuszowej oraz przy ul. Tarnobrzeskiej w Kolbuszowej Dolnej"

RGKiB.6730.8.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.6.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.10.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.11.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.47.2019- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługowego na mieszkalny"

RGKiB.6730.77.2019- Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.22.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.32.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.33.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"

RGKiB.6730.35.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na "Budowie farmy fotowoltaicznej"

RGKiB.6730.75.2019- Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.36.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6730.78.2019- Obwieszczenie w sprawie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu uzytkowania na budynek usługowo-mieszkalny"

RGKiB.6733.34.2019- Obwieszczeniew sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.35.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.36.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.37.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.38.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.39.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.40.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6730.80.2019- Obwieszczenie w sprawie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo-garażowego"

RGKiB.6730.46.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.23.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową szaf kablowych nN 0,4kV"

RGKiB.6733.41.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa podcinka sieci wodociagowej"

RGKiB.6733.42.2019- Obwieszczenie w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.43.2019- Obwieszczenie w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.47.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługowego na mieszkalny"

RGKiB.6733.44.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia Przedbórz - Malców"

RGKiB.6733.45.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia w Porębach Kupieńskich – kierunek Bukowiec"

RGKiB.6733.24.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia w Porębach Kupieńskich – kierunek Kupno"

RGKiB.6733.25.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami"

RGKiB.6733.26.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem"

RGKiB.6733.27.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KOB3901A"

RGKiB.6730.6.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.8.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.10.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.11.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6733.29.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowej w Kolbuszowej"

RGKiB.6730.77.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.75.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.95.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych"

RGKiB.6730.78.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo-mieszkalny"

RGKiB.6730.80.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo-garażowego"

RGKiB.6733.28.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piaskowej w Kolbuszowej"

RGKiB.6733.46.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.47.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.48.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Piłsudskiego"

RGKiB.6733.49.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6730.6.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie odwołania od decyzji dla inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.11.2018.2019- Obwieszczenie w prawie odwołania od decyzji dla inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.8.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie odwołania od decyzji dla inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.10.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie odwołania od decyzji dla inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6733.38.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6730.77.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.78.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą "Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo-mieszkalny"

RGKiB.6730.115.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej Kolbuszowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie"

RGKiB.6730.75.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.80.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo-garażowego"

RGKiB.6733.36.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.37.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.39.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.42.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.43.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.44.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Dobudowa oświetlenia drogowego Przedbórz-Malców"

RGKiB.6733.45.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia drogowego w Porębach Kupieńskich – kierunek Bukowiec"

RGKiB.6733.50.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.40.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej"

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi oraz poszerzenie cmentarza parafialnego w Kolbuszowej Górnej

RGKiB.6733.41.2019 - Obiwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa odcinka sieci wodociągowej”, na terenie obejmującym części działek ozn. nr ew.: 974, 1204, 1203, 1202/1, 1202/2, 1208/2, 1201, 1200, 1199, 1192, 1186, 1185, 1184, 1183/2, 1182, 1181, 1180, 1179, 1178, 1177, 1174, 1172/2, 1171/5, 1170, 1363/3, położonych w miejscowości Werynia

RGKiB.6733.51.2019 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 2241/15, 2241/13, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna

RGKiB.6733.53.2019 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa linii kablowej SN 15kV, słupa SN 15kV”, na części działek ozn. nr ew.: 2346/5, 2348/1, 2349/1, 2350, 2352/1, 2353/3, 2354/6, 2355/1, 2357/9, 2361/13, 2362/6, 2364/4, 2394, 2421/7, 2490, 2544, 2558/1, 2558/2, 2572, położonych w miejscowości Widełka

RGKiB.6733.48.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami"

RGKiB.6733.46.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.47.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.54.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii kablowej NN, budowa szaf kablowych w miejscowości Kolbuszowa Dolna"

RGKiB.6733.55.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii kablowej NN, budowa szaf kablowych w miejscowości Kolbuszowa Dolna i Kolbuszowa"

RGKiB.6730.115.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej Kolbuszowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawna pracę oraz zabezpieczającą mienie"

RGKiB.6733.49.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.58.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla oświetlenia ulicznego w rejonie ul. 11-go Listopada w Kolbuszowej"

RGKiB.6733.56.2019- Obieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetleniowej linii kablowej nN i słupów oświetleniowych"

RGKiB.6733.57.2019- Obieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.59.2019- Obieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.60.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii kablowych SN 15kV"

RGKiB.6733.61.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.62.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.63.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.64.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

SKO-401.ZP.1365.165.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o utaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym części działek nr ewid. 802, 803/1, 804, 805, 806, 807, 810/3,810/2, 812, położonych w miejscowości Zarębki, gmina Kolbuszowa dla Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej"

RGKiB.6730.136.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.137.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa budynku gospodarczego"

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZPU.4.521.1.1378.2019.MK z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefoni komórkowej PLAY nr KOB3302F na terenie obejmującym działki nr ewid. 2654/5 i 2654/3 położone w m-ci Kolbuszowa Górna, gm. Kolbuszowa"

RGKiB.6733.65.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.142.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.66.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku jednorodzinnego"

RGKiB.6733.50.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.51.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.68.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa odcinka sieci gazu średniego ciśnienia"

RGKiB.6730.136.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.137.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa budynku gospodarczego"

RGKiB.6733.54.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznej kablowej NN i budowa szaf kablowych"

RGKiB.6733.56.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia linii kablowej nN, budowa słupów oświetleniowych"

RGKiB.6733.57.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.59.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.70.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem"

RGKiB.6733.71.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.72.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.67.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.136.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.137.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa budynku gospodarczego"

RGKiB.6733.73.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.60.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV"

RGKiB.6730.142.2019- Obwieszczenie w sparwie inwestycji pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.74.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV"

RGKiB.6733.75.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii kablowej nN, budowa szaf kablowych nN, budowa słupów linii napowietrznej nN"

RGKiB.6733.76.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Obrońców Pokoju w Kolbuszowej"

RGKiB.6733.77.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznej kablowej ziemnej SN, stacji transformatorowej słupowej SN/nN wraz z wyprowadzeniami linii elektroenergetycznych kablowych ziemnych nN do złącz kablowych w Kolbuszowej"

RGKiB.6733.78.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.65.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.66.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.68.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa odcinka sieci gazu średniego ciśnienia"

RGKiB.6730.170.2019- Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa drogi wewnętrznej"

RGKiB.6733.70.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem"

SKO.401.ZP.1731.196.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY-KOB3302F"

RGKiB.6733.79.2019- Obwiezczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.69.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy do czterech działek budowlanych"

RGKiB.6730.170.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa drogi wewnętrznej"

RGKiB.6733.71.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.72.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.77.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznej kablowej ziemnej SN, stacji transformatorowej słupowej SN/nN wraz z wyprowadzeniami linii elektroenergetycznych kablowych ziemnych nN do złącz kablowych"

RGKiB.6733.80.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznej kablowej ziemnej nN w Kolbuszowej Dolnej w ramach zamierzenia pn.: Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN"

RGKiB.6730.204.2019- Obwieszczenie w sprawie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.195.2019- Obwieszczenie w sprawie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz drogi wewnętrznej"

RGKiB.6733.81.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.74.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV"

RGKiB.6733.73.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.82.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.83.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.170.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa drogi wewnętrznej"

RGKiB.6733.75.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii kablowej nN, budowa szaf kablowych nN, budowa słupów linii napowietrznej nN"

RGKiB.6733.76.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Obrońców Pokoju w Kolbuszowej"

RGKiB.6733.78.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.195.2019- Obwieszczenie w sparwie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz drogi wewnętrznej"

RGKiB.6730.204.2019- Obwieszczenie w sparwie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.79.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jedrodzinnego"

RGKiB.6730.218.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

RGKiB.6730.226.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz czterech budynków garażowo-gospodarczych"

RGKiB.6733.85.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.86.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

RGKiB.6733.87.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.195.2019.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz drogi wewnętrznej"

RGKiB.6730.204.2019.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.80.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznej kablowej ziemnej nN w Kolbuszowej Dolnej w ramach zamierzenia pn.: Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN w miejscowości Kolbuszowa Dolna"

RGKiB.6733.81.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.1.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych jednorodzinnych"

RGKiB.6733.2.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.3.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

RGKiB.6733.82.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6730.218.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

RGKiB.6733.4.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami"

RGKiB.6733.5.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza"

RGKiB.6730.226.2019.2020- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz czterech budynków garażowo-gospodarczych"

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego znak: I-IV.746.2.2.2020 z dnia 05 lutego 2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz sieci teletechnicznych zwiazanych z podstacją trakcyjną Widełka, na działkach nr ewid.: 2610/3, obręb 0001 Budy Głogowskie, na terenie kolejowym zamkniętym"

RGKiB.6733.6.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami gazowymi do budynku warsztatowego oraz do budynku stacji kontroli pojazdów"

RGKiB.6733.7.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej"

RGKiB.6733.86.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.218.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

RGKiB.6730.218.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

RGKiB.6733.85.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej do projektowanych dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych"

RGKiB.6733.87.2019-Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.1.2020- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa wiaty"

RGKiB.6733.8.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.9.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.10.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o zebraniu dowodów znak I-IV.746.2.2.2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięie pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz sieci teletechnicznych związanych z podstacją trakcyjną Widełka, na działkach nr ewid. 2610/3, obręb 0011 Widełka, 70 obręb 0001 Budy Głogowskie, na terenie kolejowym zamkniętym"

RGKiB.6733.12.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Zasilanie Wiaty Zadaszonej w Porębach Kupieńskich wraz z oświetleniem placu"

RGKiB.6733.11.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: RZ.ZPU.4.522.282.2020.ID z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji polegającej rozbudowie sieci wodociągowej na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 4162/32, 4592, 1466, 1465/1, 1465/2, 1465/3, 1465/4, 1465/5, 1467, 1468/2, 1470, 1471, 1472, 1473, 1567/5, 1467/6 w miejscowości Kolbuszowa Górna w Gminie Kolbuszowa

RGKiB.6730.27.2020- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrutkurą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabepieczająca mienie (etap 1)"

RGKiB.6730.226.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz czterech budynków garażowo-gospodarczych"

RGKiB.6733.1.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych jednorodzinnych"

RGKiB.6733.3.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.7.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego terenu przeznaczonego pod usługi oraz poszerzenie cmentarza parafialnego w Kolbuszowej Górnej

RGKiB.6733.13.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej"

RGKiB.6733.14.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Demontaż istniejącej linii napowietrznej SN, budowa słupów linii SN, linii kablowej SN, stacji transformatorowej napowietrznej, linii kablowej niskiego napięcia i złącz kablowych w ramach zamierzenia p.n. „Przebudowa infrastruktury energetycznej kolidującej z budową budynków mieszkalnych"

RGKiB.6733.15.2020- "Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej"

Zawiadomienie znak: RGKiB.6733.27.4.2019.2020 z dnia 24.03.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej"

RGKiB.6730.1.2020- Obieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa wiaty"

RGKiB.6733.2.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"

RGKiB.6730.24.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

RGKiB.6733.16.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza"

RGKiB.6733.18.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.5.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłącza"

RGKiB.6730.27.2020- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczająca mienie (etap 1)"

RGKiB.6733.4.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami"

RGKiB.6733.6.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami gazowymi do budynku warsztatowego oraz budynku stacji kontroli pojazdów"

RGKiB.6733.19.2020- Obwieszczenie w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.20.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV wraz z przebudową stanowisk słupowych SN-15kV i budową złącza kablowego Sn-15kV"

RGKiB.6733.8.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.10.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.11.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.12.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Zasilanie wiaty zadaszonej w Porębach Kupieńskich wraz z oświetleniem placu"

RGKiB.6733.9.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.21.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.22.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.24.2020- "Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

RGKiB.6730.59.2020- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym ośrodka zbioru gazu wraz z przyłączami oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w Gminie Kolbuszowa

RGKiB.6730.27.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie (etap I)"

RGKiB.6730.27.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie (etap I)"

RGKiB.6733.13.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej"

RGKiB.6733.14.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Demontaż istniejącej linii napowietrznej SN, budowa słupów linii SN, linii kablowej SN, stacji transformatorowej napowietrznej, linii kablowej niskiego napięcia i złącz kablowych w ramach zamierzenia p.n. „Przebudowa infrastruktury energetycznej kolidującej z budową budynków mieszkalnych"

RGKiB.6733.15.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.23.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.53.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego"

RGKiB.6730.62.2020- Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW (w 4 etapach po 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie (etap 3)"

RGKiB.6733.25.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych"

RGKiB.6733.26.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.24.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy do czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych"

RGKiB.6733.16.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza"

RGKiB.6733.17.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.18.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6730.59.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

RGKiB.6733.75.2019.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii kablowej nN, budowa szaf kablowych nN, budowa słupów linii napowietrznej nN"

RGKiB.6733.76.2019.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Obrońców Pokoju w Kolbuszowej"

RGKiB.6733.27.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.19.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.24.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

RGKiB.6730.53.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego"

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę przemysłowo-usługową, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i ogródki działkowe w rejonie ul. Piłsudskiego w Kolbuszowej

RGKiB.6733.28.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.62.2020- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW (w 4 etapach po 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie (etap 3)"

RGKiB.6733.30.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.29.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.31.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN 15kV, budowa złącza kablowego SN 15 kV, budowa słupa Sn 15kV"

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Widelka

RGKiB.6733.32.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.33.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego i kanalizacji kablowej"

RGKiB.6730.59.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

RGKiB.6733.23.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.20.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV wraz z przebudową stanowisk SN-15kV i budową złącza kablowego SN-15kV"

RGKiB.6730.53.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego"

RGKiB.6730.62.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie (etap 3)"

RGKiB.6730.62.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie (etap 3)"

RGKiB.6730.24.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

RGKiB.6733.24.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budowa przyłączy do czterech działek budowlanych"

RGKiB.6733.25.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych"

RGKiB.6733.26.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.27.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.34.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.117.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego w ramach zabudowy zagrodowej"

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zawiadomieniu znak: RZ.ZPU.4.522.370m.2020.MKJ z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie postanowienia o udzieleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pn.: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zawiadomieniu znak: RZ.ZPU.4.522.353m.2020.MKJ z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie postanowienia o udzieleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV, budowie złącza kablowego SN-15kV, budowie słupa SN 15kV w miejscowości Świerczów i Kolbuszowa Dolna na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ew.: 231/3, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 243, 244, 253, 254, 251/2, 250/2, 255/2, 256, 263, 257, 262, 258, 261, 265/1, 273/2, 272/1, 280/1, 283, 284, 286, 292, 290, 293, 305, 294, 295/2, 295/1, 302, 303/1, 303/2, 303/3, 315, 318, 321, 322, 335, 320/2, 326, 327, 337, 328/4, 329/3, 333/1, 333/7, położonych w miejscowości Świerczów oraz na działkach ozn. nr ew.: 1466, 1465, 1464/1, 1489, 1462, 1461, 1460, 1459, 1457, 1479, 1481, 1483, 1766, 602, 605, 606, 607, 611 w miejscowości Kolbuszowa Dolna w Gminie Kolbuszowa

RBiPP.6733.29.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RZ.ZPU.4.522.441m.2020.ST - Obwieszczenie w sprawie inwestycji pn. "Budowa oswietlenia Cmentarza Komunalnego i knalizacji kablowej"

RBiPP.6733.37.2020 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego wraz z budową kanalizacji kablowej na ul. Handlowej”, na działkach ozn. nr ew.: 1775, 2313, 2314, położonych w Kolbuszowej

RBiPP.6733.32.2020 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego", na działce ozn. nr ew. 704/2, położonej w miejscowości Przedbórz

RiPP.6733.30.2020 - Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznergo pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego cisnienia wraz z przyłaczem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego", na działkach ozn. nr ew.: 1150/5, 1150/6, 1150/18, 1150/12, 1150/20, 1150/23, 1150/16, 1149/3, 1149/8, 1150/24, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna

RGKiB.6733.31.2020 - Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN 15kV, budowa złqcza kablowego SN 15kV" w miejscowo5ci Kolbuszowa Dolna

RBiPP.6730.117.2020 - Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego w ramach zabudowy zagrodowej”, na części działki ozn. nr ew. 1924, położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna

SKO.401.ZP.995.140.2020 - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 20.05.2020 znak RGKiB.6733.17.2020

SKO.401.ZP.1107.154.2020 - Obwieszczenie w sprawie postepowania odwoławczegood decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 2.6.2020 znak RGKiB.6730.24.2020

RBiPP.6730.93.2020 - Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 20 sierpnia 2020 r., w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „ Rozbudowa pojemności magazynowej TP Widełka”, na działce ozn. nr ew. 4045/7 oraz na częściach działek ozn. nr ew.: 4045/5, 4045/9, położonych w miejscowości Widełka

RBiPP.6733.38.2020 - Obwieszczenie w prawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego", na działkach ozn. nr ew.: 1190/5, 799, położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna

RBiPP.6733.35.2020 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego", na działkach ozn. nr ew.: 1592/11, 1592/12, położonych w miejscowości Widełka.

RBiPP.6733.39.2020 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego", na działkach ozn. nr ew.: 155/1, 155/2, 155/3, 155/5, położonych w miejscowości Przedbórz

RBiPP.6733.40.2020 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego", na działkach ozn. nr ew.: 1434/2, 1430/7, 1430/1, położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna.

RBiPP.6733.41.2020 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego", na działkach ozn. nr ew.: 927/1, 927/3, 927/4, położonych w miejscowości Kupno.

RBiPP.6733.1.2020- Obwieszczenie w prawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego cisnienia”, na działkach ozn. nr ew.: 1727, 1726, 1725/3, 1725/4, 1725/5, 1725/6, 1725/7, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna

RGKiB.6730.110.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 01 września 2020 r., w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „ Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych”, na działkach ozn. nr ew.: 236, 235/6, 235/5, 235/7, 235/8, 235/9, 235/18, położonych w miejscowości Domatków

RGKiB.6733.33.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 01 września 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego i kanalizacji kablowej”, na działce ozn. nr ew. 541, położonej w miejscowości Kolbuszowa Dolna

RGKiB.6733.34.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 03 września 2020 r., dotyczące wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 809/5, 811, 813, położonych w miejscowości Zarębki oraz na działce ozn. nr ew. 408/1, położonej w miejscowości Kolbuszowa Dolna

RBiPP.6733.37.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego wraz z budową kanalizacji kablowej na ul. Handlowej w Kolbuszowej

RGKiB.6730.117.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 14 września 2020 r., dotyczące wydanej decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla Inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego", na części działki ozn. nr ew. 1924, położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna

RGKiB.6733.42.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 21 września 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 206/7, 209, 210/5, 210/8, 210/9, 210/10, położonych w miejscowości Świerczów

RBiPP.6733.43.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 22 września 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 353, 351/4, 351/3, 351/5, położonych w Kolbuszowej

RBiPP.6733.44.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 22 września 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 280/9, 280/11, 280/10, 280/6, położonych w Kolbuszowej

RBiPP.6733.45.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 22 września 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z trzema przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych jednorodzinnych”, na działkach ozn. nr ew.: 203, 204, 205, 206, 207, 208, 248, 296/1, 296/2, 331/4, 331/3, 332/4, położonych w miejscowości Domatków

RBiPP.6733.46.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 23 września 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowo – pomiarowych nN-0,4kV”, na działkach ozn. nr ew.: 1059/21, 1059/20, 1078/1, 985/5, 1059/18, 1059/7, 1059/6, 993/4, 1044/3, 2348, 1042/1, 1034/4, 1032/1, 1013/5, 1013/3, położonych w Kolbuszowej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 21 września 2020 r. znak: RZ.ZPU.4.522.858m.2020.MK w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pn.: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego", na działkach ozn. nr ew.: 927/1, 927/3, 927/4, położonych w miejscowości Kupno

RBiPP.6733.48.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 25 września 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”, na działkach ozn. nr ew.: 735/1, 731, 732/1, 728/2, 730/5, 729/7, 729/6, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna

RBiPP.6733.47.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 02 października 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji”, na działkach ozn. nr ew.: 1039/4, 1039/3, 1034, 1033, 1031, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna

RBiPP.6733.49.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 02 października 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”, na działkach ozn. nr ew.: 1253/1, 1236, 1237/1, 1238, 1242, 1243/5, 1237/6, położonych w miejscowości Zarębki

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przetrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

RBiPP.6733.35.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 09 października 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RBiPP.6733.38.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 09 października 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego"

RBiPP.6733.40.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 09 października 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do hali produkcyjno-magazynowej"

RBiPP.6733.41.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 09 października 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RBiPP.6733.50.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 13 października 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”, na działkach ozn. nr ew.: 1193, 651/3, położonych w miejscowości Przedbórz

RBiPP.6733.51.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 26 października 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych przy przystanku osobowym w Widełce”, na działkach ozn. nr ew.: 1830/4, 1830/5, 1980, 1978/3, 1978/4, 1979, 1827/250, 1827/252, położonych w miejscowości Widełka

RBiPP.6733.39.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 23 października 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 155/1, 155/2, 155/3, 155/5, 1154, położonych w miejscowości Przedbórz, dla: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa

RBiPP.6733.1.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 02 listopada 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”, na działkach ozn. nr ew.: 1727, 1726, 1725/3, 1725/4, 1725/5, 1725/6, 1725/7, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna

RBiPP.6733.52.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 12 listopada 2020 r., w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”, na działkach ozn. nr ew. 248, 247/1, 246, położonych w miejscowości Bukowiec

RBiPP.6733.53.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 12 listopada 2020 r., w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”, na działkach ozn. nr ew. 1389, 1386, 1385/1, 1384/1, 1383, 1382, 1381/1, położonych w miejscowości Domatków

RBiPP.6733.54.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 12 listopada 2020 r., w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”, na działkach ozn. nr ew. 1150/9, 1150/35, 1150/34, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna

RBiPP.6733.55.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 12 listopada 2020 r., w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”, na działkach ozn. nr ew. 1250/2, 1250/3, 1250/4, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna

RBiPP.6733.46.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 18 listopada 2020 r., w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowo-pomiarowych nN-0,4kV”, na działkach ozn. nr ew.: 1059/21, 1059/20, 1078/1, 985/5, 1059/18, 1059/7, 1059/6, 993/4, 1044/3, 2348, 1042/1, 1034/4, 1032/1, 1013/5, 1013/3, położonych w Kolbuszowej, dla: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

RBiPP.6733.56.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 19 listopada 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa dwóch odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych”, na działkach ozn. nr ew.: 2022/2, 2057, 2018/2, 1664, 1645/2, 1640/2, 1647, 1648, 2056/3, 2055/1, 2055/2, 2055/3, 2059/6, 2059/7, 2058/9, 2058/10, 2058/11, 2058/6, położonych w miejscowości Werynia

RBiPP.6733.58.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 19 listopada 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”, na działkach ozn. nr ew.: 927/8, 927/7, 927/6, 927/5, 927/4, 927/1, 685/1, 423, 422, 927/3, położonych w miejscowości Kupno

RBiPP.6733.42.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 206/7, 209, 210/5, 210/8, 210/9, 210/10, położonych w miejscowości Świerczów, dla: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło.

RBiPP.6733.43.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 353, 351/4, 351/3, 351/5, położonych w Kolbuszowej, dla: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło.

RBiPP.6733.44.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 280/9, 280/11, 280/10, 280/6, położonych w Kolbuszowej, dla: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

RBiPP.6733.45.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z trzema przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych jednorodzinnych”, na działkach ozn. nr ew.: 203, 204, 205, 206, 207, 208, 248, 296/1, 296/2, 331/4, 331/3, 332/4, położonych w miejscowości Domatków, dla: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

RBiPP.6733.47.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”, na działkach ozn. nr ew.: 1039/3, 1039/4, 1034, 1033, 1031, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla firmy ARMET Sp. z o.o.

RBiPP.6733.48.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”, na działkach ozn. nr ew.: 735/1, 731, 732/1, 728/2, 730/5, 729/7, 729/6, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna, położonych w miejscowości Świerczów, dla: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

RBiPP.6733.57.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej”, na działkach ozn. nr ew.: 1092/3, 1100, 1147/3 położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Pana Edwarda Załuskiego

RBiPP.6733.60.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „„Demontaż istniejącej linii napowietrznej SN, budowa słupów linii SN, linii kablowej SN, stacji transformatorowej napowietrznej, linii kablowej niskiego napięcia i złącz kablowych w ramach zamierzenia p.n. „Przebudowa infrastruktury energetycznej kolidującej z budową budynków mieszkalnych”, na działce ozn. nr ew. 1030/59 położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla firmy „ARMET” Sp. z o. o. z siedzibą ul. Obrońców Pokoju 15, 36-100 Kolbuszowa

RBiPP.6733.61.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działce ozn. nr ew. 552/1, położonej w miejscowości Przedbórz, dla: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

RBiPP.6733.62.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 709/7, 709/10, położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 18 listopada 2020 r. znak: RZ.ZPU.4.522.1261m.2020.ID w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pn.: "Budowa drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych przy przystanku osobowym w Widełce", na działkach ozn. nr ew.: 1830/4, 1830/5, 1980, 1978/3, 1978/4, 1979, 1827/250, 1827/252, położonych w miejscowości Widełka

RBiPP.6733.50.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia"

RGKiB.6733.51.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych przy przystanku osobowym w Widełce"

RGKiB.6730.66.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku warsztatowego usług rolno-przemysłowych”, na działkach ozn. nr ew.: 1242/8, 1242/6, położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna

RBiPP.6733.65.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetleniowej linii kablowej nn, budowa słupów oświetleniowych, szafy oświetleniowej oraz budowa kanalizacji kablowej”, na działkach ozn. nr ew.: 2311/1, 1005/2, 1005/1, 1004, 1003, 1002, 1001, 1000, 999, 998/2, 998/1, 997/2, 997/1, 942, 940/1, położonych w Kolbuszowej

RBiPP.6733.66.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa części pomieszczeń usług sportu na piętrze budynku usługowego (krytej pływalni) w celu zmiany sposobu użytkowania na pomieszczenia administracyjne Rady Gminy Kolbuszowej”, na działkach ozn. nr ew.: 633, 629/5, położonych w Kolbuszowej

RBiPP.6733.64.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetleniowej linii kablowej NN, budowa słupów oświetleniowych, szafy oświetleniowej oraz budowa kanalizacji kablowej”, na działkach ozn. nr ew.: 2311/1, 2330/2, 2330/1, 2309/3, 804, 810, 1016, 1018, 1020/6, 1020/5, 1020/3, 1020/7, 1021/1, 1120, 1115, 1121, 1123, 1125, 1126, 1129, położonych w Kolbuszowej

RBiPP.6733.67.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa części pomieszczeń handlowych na parterze budynku handlowo-mieszkalnego wielorodzinnego w celu zmiany sposobu użytkowania na pomieszczenia administracyjne Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej”, na działkach ozn. nr ew.: 1132/7, 1132/9, położonych w Kolbuszowej

RBiPP.6733.69.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 2578/6, 2620/2, 2620/3, 2582, 2579, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna

RBiPP.6733.70.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych”, na działkach ozn. nr ew.: 293/4, 292/5, 292/4, 292/3, 245/5, 245/1, 245/4, 245/3, 244, 240/7, 240/5, 240/17, 240/12, 240/10, 240/8, 240/14, 205/2, 205/1, 196, 1023/1, 168, 163/1, 163/2, 1032, 200, 198, położonych w miejscowości Nowa Wieś

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli znak: RZ.ZPU.4.522.1547m.2020.ST z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pn: "Budowa sieci wodociagowej", na działkach ozn. nr ew.: 1092/3, 1100, 1147/3, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna

RBiPP.6733.55.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 1250/3, 1250/4, 1250/2, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna

RBiPP.6733.53.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”, na działkach ozn. nr ew.: 1389, 1386, 1385/1, 1384/1, 1383, 1382, 1381/1, położonych w miejscowości Domatków

RBiPP.6733.52.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 246, 247/1, 248, położonych w miejscowości Bukowiec

RBiPP.6733.49.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”, na działkach ozn. nr ew.: 1253/1, 1236, 1237/1, 1238, 1242, 1243/5, 1237/6, położonych w miejscowości Zarębki

RBiPP.6733.54.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 1150/9, 1150/35, 1150/34, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna

RBiPP.6733.56.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa dwóch odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych”, na działkach ozn. nr ew.: 2022/2, 2057, 2018/2, 1664, 1645/2, 1640/2, 1647, 1648, 2056/3, 2055/1, 2055/2, 2055/3, 2059/6, 2059/7, 2058/9, 2058/10, 2058/11, 2058/6, położonych w miejscowości Werynia

RBiPP.6730.24.2020- Obwieszczeie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na działkach ozn. nr ew.; 1753/12, 1754/12, położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna

RBiPP.6733.58.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”, na działkach ozn. nr ew.: 927/8, 927/7, 927/6, 927/5, 927/4, 927/1, 685/1, 423, 422, 927/3, położonych w miejscowości Kupno

RBiPP.6733.1.2021- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”, na działce ozn. nr ew. 475, położonej w miejscowości Domatków

RBiPP.6733.2.2021- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 759/2, 759/3, położonych w miejscowości Zarębki

RBiPP.6730.224.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sparwie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku gospodarczego”, na części działek ozn. nr ew.: 973, 975, położonych w miejscowości Werynia

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokojui św. Brata Alberta w Kolbuszowej

RBiPP.6733.57.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej", na działkach ozn. nr ew.: 1092/3, 1100, 1147/3, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Pana Edwarda Załuskiego

RBiPP.6733.62.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 709/7, 709/10, położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę przemysłowo- usługową, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i ogródki działkowe w rejonie ul. Piłsudskiego w Kolbuszowej

RBiPP.6733.61.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego”, na działce ozn. nr ew.: 552/1 , położonej w miejscowości Przedbórz, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

RBiPP.6733.63.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”, na działkach ozn. nr ew.: 1277/1, 1276/2, położonych w miejscowości Widełka, dla Pani Agnieszki Węgrzyn

RBiPP.6730.220.2020- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działce ozn. nr ew. 877/1, położonej w miejscowości Werynia gm. Kolbuszowa

RBiPP.6733.4.2021- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 570, 568, 564/1, położonych w miejscowości Domatków

RBiPP.6733.6.2021- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”, na działkach ozn. nr ew.: 328, 327, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna

RBiPP.6730.224.2020- Obwieszczenie informujące, że został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku gospodarczego”, na części działek ozn. nr ew.: 973, 975, położonych w miejscowości Werynia, dla Pana Mariana Blat

RBiPP.6730.186.2020- Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) informuję, że na wniosek Pana Wiktora Kosiorowskiego została wydana decyzja znak: RBiPP.6730.186.2020 z dnia 05.02.2021 r. ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa kontenera socjalno-biurowego, utwardzonego placu, ustawienie kontenerów na złom wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na działce ozn. nr ew.: 1776/52, położonej w Kolbuszowej

RBiPP.6730.103.2020- Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) informuję, że na wniosek SOLBET KOLBUSZOWA S.A. zs. ul. Kolejowa 10, 36-100 Kolbuszowa została wydana decyzja znak: RBiPP.6730.103.2020 z dnia 11.02.2021 r. ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku magazynowego”, na części działki ozn. nr ew. 1539/10, położonej w Kolbuszowej

R8iPP.6730.228.2020- Urząd Miejski w Kolbuszowej zawiadamia, że w sprawie Pana Janusza Mytych, został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny", na działce ozn. nr ew. 1696/3, położonej w miejscowości Kolbuszowa Dolna

RBiPP.6733.7.2021- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowanie administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z/s w Lublinie- ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, Oddział Rzeszów - ul. 8-go Marca 8, działającej przez pełnomocnika Pana Adama Wieleba w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii kablowej ziemnej SN, słupa linii napowietrznej SN w ramach zamierzenia pn. "Budowa linii kablowej ziemnej SN wraz z rozbiórką istniejącej sieci napowietrznej SN w przęśle słup nr 28-29 linii Kolbuszowa- ZBK Głogów odg. Kłapówka 2", na działce ozn. nr ew.: 314, położonej w miejscowości Widełka

RBiPP.6730.24.2020- Obwieszczenie informujące, że został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", na działkach ozn. nr ew.: 1753/12, 1754/12, położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pana Piotra Chmura

Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 22.02.2021 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.69.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego", na działkach ozn. nr ew.: 2578/6, 2620/2, 2620/3, 2582, 2579, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego

RBiPP.6733.5.2021- Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Powiatu Kolbuszowskiego ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa działającego przez pełnomocnika Pana Włodzimierza Barszcz w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa i przebudowa parkingów, chodników i dróg dojazdowych wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, przyłączem gazowym oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej na terenie Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej”, na działkach ozn. nr ew.: 2328/21, 2328/15, 2328/19, 2328/16, 2328/17, 2328/20, 2328/14, 2328/11, 2328/8, 2328/5, 677/2 położonych w mieście Kolbuszowa

Obwieszczenie informujące, że w dniu 22.02.2021 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.64.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetleniowej linii kablowej NN, budowa słupów oświetleniowych, szafy oświetleniowej oraz budowa kanalizacji kablowej", na działkach ozn. nr ew.: 2311/1, 2330/2, 2330/1, 2309/3, 804, 810, 1016, 1018, 1020/6, 1020/5, 1020/3, 1020/7, 1021/1, 1120, 1115, 1121, 1123, 1125, 1126, 1129, położonych w Kolbuszowej, dla Gminy Kolbuszowa z siedzibą: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

RBiPP.6733.8.2021- Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Joanny Gdowik w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”, na działkach ozn. nr ew.: 4162/55, 4162/56, 4162/57, 4162/58 położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna

RBiPP.6733.9.2021- Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanej przez Burmistrza Kolbuszowej w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa i budowa sieci gazowej w związku z przebudową ul. W. Pileckiego”, na działkach ozn. nr ew.: 1583, 1593, 1600 położonych w mieście Kolbuszowa

RBiPP.6733.10.21- Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanej przez Burmistrza Kolbuszowej w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej w związku z przebudową ul. W. Pileckiego”, na działkach ozn. nr ew.: 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1600 położonych w mieście Kolbuszowa

RBiPP.6733.65.2020- Obwieszczenie informujące, że w dniu 03.03.2021 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.65.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „ Budowa oświetleniowej linii kablowej nn, budowa słupów oświetleniowych, szafy oświetleniowej oraz budowa kanalizacji kablowej”, na działkach ozn. nr ew.: 2311/1, 1005/2, 1005/1, 1004, 1003, 1002, 1001, 1000, 999, 998/2, 998/1, 997/2, 997/1, 942, 940/1, położonych w Kolbuszowej, dla Gminy Kolbuszowa z siedzibą: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

RBiPP.6733.70.2020- Obwieszczenie informujące, że w dniu 03.03.2021 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.70.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych”, na działkach ozn. nr ew.: 293/4, 292/5, 292/4, 292/3, 245/5, 245/1, 245/4, 245/3, 244, 240/7, 240/5, 240/17, 240/12, 240/10, 240/8, 240/14, 205/2, 205/1, 196, 1023/1, 168, 163/1, 163/2, 1032, 200, 198, położonych w miejscowości Nowa Wieś dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego

Obwieszczenie informujące, że w dniu 05.03.2021 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.3.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 4162/47, 4162/52, 4162/53, 4162/54, 4162/49, 4162/50, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego

Obwieszczenie informujące, że w dniu 05.03.2021 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.1.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”, na działce ozn. nr ew. 475, położonej w miejscowości Domatków, dla Pani Stanisławy Koniarz

Obwieszczenie informujące, że w dniu 04.03.2021 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.2.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 759/2, 759/3, położonych w miejscowości Zarębki, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego

RBiPP.6733.220.2020- Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działce ozn. nr ew. 877/1, położonej w miejscowości Werynia gm. Kolbuszowa dla Państwa Eweliny i Pawła Magda, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne

Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 10.03.2021r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.224.2020 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku gospodarczego”, na części działek ozn. nr ew.: 973, 975 położonych w miejscowości Werynia, dla Pana Mariana Blat

RBiPP.6733.12-2021- Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanej przez Burmistrza Kolbuszowej w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Sokołowska Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa”, na działce ozn. nr ew.: 1776 położonej w miejscowości Kolbuszowa Dolna i działkach ozn. nr ew.: 2373, 1549/107 położonych w mieście Kolbuszowa

RBiPP.6733.13.2021- Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 1500/3, 1501, 1502/3, 1503, 1504, 1506, 1502/2, 1502/5, 1502/4, położonych w miejscowości Domatków

RBiPP.6733.14.2021- Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 2344/2, 1550, 1548/45, 2248/6, 2248/5, 2249/2 położonych w miejscowości Kolbuszowa

RBiPP.6733.15.2021- Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 327, 326/11 położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna

RBiPP.6730.25.2021- Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Pani Renaty Piekuta i Pana Janusza Piekuta został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa części usługowej celem zmiany sposobu użytkowania na lokal usług medycznych lecznictwa otwartego”, na działce ozn. nr ew. 1513/15, położonej w miejscowości Kolbuszowa

RBiPP.6730.228.2020- Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny”, na działce ozn. nr ew. 1696/3, położonej w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pana Janusza Mytych, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne

Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 25.03.2021r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RGKiB.6730.24.2020 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na działkach ozn. nr ew.; 1753/12, 1754/12, położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pana Piotra Chmura

Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 22.03.2021 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.4.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 570, 568, 564/1, położonych w miejscowości Domatków, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego

Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 22.03.2021 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.6.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”, na działkach ozn. nr ew.: 328, 327, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Państwa Pauliny i Arkadiusza Nowak

Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Państwa Barbary i Dariusza Kopera w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami”, na działkach ozn. nr ew.: 143/5, 144/5, 143/4, 144/4, 144/3, 144/2, 144/6, 146/2, 146/7, 221 położonych w miejscowości Kolbuszowa

Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 944/35, 944/32, 944/31, 944/29 położonych w miejscowości Kolbuszowa

Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 372/15, 372/16, 372/17, 372/18, 372/14, 372/23 położonych w miejscowości Kolbuszowa

Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Pana Stanisława Michałek został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz dwóch budynków gospodarczych”, na działkach ozn. nr ew. 3759, 3766/2, 3757/1, położonych w miejscowości Widełka

Zawiadamia się, że w dniu 31.03.2021r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję ustalającą sposób zagospodarowania i warunki zabudowy, znak: RBiPP.6730.220.2020 dla inwestycji pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego", na działce ozn. nr ew.: 877/1, położonej w miejscowości Werynia, dla Państwa Eweliny i Pawła Magda

Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Pani Joanny Gdowik został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowa dwóch budynków gospodarczo-garażowych”, na części działki ozn. nr ew. 4162/58 położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna

Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego", na działkach ozn. nr ew.: 344/5, 1264, 171/12, 171/11, 171/9, 171/10 położonych w miejscowości Przedbórz.

Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego", na działkach ozn. nr ew.: 137, 136, 131/5, 131/4, 131/3, 129 położonych w rejonie ul. Krakowskiej w Kolbuszowej

Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego", na działkach ozn. nr ew.: 2058/6, 2058/4, 2058/2 położonych w miejscowości Werynia

Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Pana Bogusława Borawiak, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Pokrywka został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego”, na działce ozn. nr ew. 3640/9 położonej w miejscowości Widełka

Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Pana Stanisława Stobierskiego został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z jego przebudową”, na działkach ozn. nr ew. 1615, 1616/1 położonych w miejscowości Kolbuszowa

Zawiadamiam, że w dniu 14.04.2021 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.5.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa i przebudowa parkingów, chodników i dróg dojazdowych wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, przyłączem gazowym oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej na terenie Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej", na działkach ozn. nr ew.: 2328/21, 2328/15, 2328/19, 2328/16, 2328/17, 2328/20, 2328/14, 2328/11, 2328/8, 2328/5, 677/2 położonych w miejscowości Kolbuszowa dla Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa działającego przez pełnomocnika Pana Włodzimierza Barszcz

Zawiadamia się, że w dniu 12.04.2021r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.228.2020 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny", na działce ozn. nr ew. 1696/3, położonej w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pana Janusza Mytych

Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa części usługowej celem zmiany sposobu użytkowania na lokal usług medycznych lecznictwa otwartego”, na działce ozn. nr ew. 1513/15, położonej w miejscowości Kolbuszowa dla Pani Renaty Piekuta i Pana Janusza Piekuta, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne

Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział Rzeszów- ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów, działającej przez pełnomocnika Pana Kazimierza Działowskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4kV do budynku mieszkalnego-agroturystyka", na działkach ozn. nr ew.: 1751/1, 4208, 4592/2, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna