Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-06-01 11:05:01

Obwieszczenia


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

RGKiB.6733.79.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budowa szaf kablowych nN 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznych podziemnych przyłączy kablowych nN 0,4kv"

RGKiB.6733.77.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.75.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.76.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.78.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej"

RGKiB.6733.82.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”

RGKiB.6733.83.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.1.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.2.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku jednorodzinnego"

RGKiB.6733.3.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.79.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic: Polna, Obrońców Pokoju, J. Piłsudskiego, Targowa, Zielona, Prof. Żytkowskiego"

RGKiB.6733.81.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową szaf kablowych nN 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznych podziemnych przyłączy kablowych nN 0,4kv"

RGKiB.6733.4.2019- Obieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowe Miasto"

RGKiB.6733.5.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.6.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.7.2019- Obqwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku usługowo-handlowego i pylonu reklamowego"

RGKiB.6733.8.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej wraz z budową windy zewnętrznej"

RGKiB.6733.9.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową szaf kablowych nN 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznych podziemnych przyłączy kablowych nN 0,4kv"

RGKiB.6730.212.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej"

RGKiB.6730.213.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej"

RGKiB.6733.82.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.7.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa odcinka sieci gazu średniego ciśnienia"

RGKiB.6733.10.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.11.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.12.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.13.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa 10 miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy przystanku osobowym w Widełce"

RGKiB.6733.1.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.2.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.4.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowe Miasto w Kolbuszowej"

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie przystąpeinia do sporządzenia IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie przystąpeinia do sporządzenia miejscowego zagospodarownia przestrznnego terenu eksploatacji powierzchniowej położonego w miejscowości Kupno

RGKiB.6730.7.2019- Obwieszczenie w sparwie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku usługowo-handlowego i pylonu reklamowego"

RGKiB.6733.14.2019- Obwieszczenie w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.15.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.5.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6730.78.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów FPHU DREWKOL Aleksander Fryzeł na budynek produkcyjno-magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną – etap II"

RGKiB.6730.79.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów FPHU DREWKOL Aleksander Fryzeł na budynek produkcyjno-magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną – etap I"

RGKiB.6733.16.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Sieć kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.17.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr KOB3302F wraz z wewnętrzną linią zasilającą"

RGKiB.6733.18.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.19.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 05.03.2019r., znak: SKO-401/D/1984/2018 dotycząca decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 22.11.2018r. znak RGKiB.6733.74.2018 ustalającej na wniosek P4 Sp. z o.o. Warszawa- warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Stacja Bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY-KOB3302_D wraz z zewnętrzną linią zasilającą, na terenie obejmującym część działki nr ewid. 944/3B położonym w rejonie ul. Obrońców Pokoju w Kolbuszowej

RGKiB.6733.20.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Werynia"

RGKiB.6733.83.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.16.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa budynku zakładu produkcyjnego o część badawczo-rozwojową i administracyjną, część produkcyjną oraz część produkcyjno-montażową"

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową w rejonie ul. Błonie w Kolbuszowej

RGKiB.6730.7.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku usługowo-handlowego i pylonu reklamowego"

RGKiB.6733.11.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Przedborzu"

RGKiB.6733.10.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.13.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej"

RGKiB.6733.13.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa 10 miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy przystanku osobowym w Widełce"

RGKiB.6730.46.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.22.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.23.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV"

RGKiB.6733.14.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.15.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6730.47.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługowego na mieszkalny"

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa

RGKiB.6733.24.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia w Porębach Kupieńskich- kierunek Kupno"

RGKiB.6733.25.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami"

RGKiB.6733.26.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem"

RGKiB.6733.27.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KOB3301A"

RGKiB.6730.46.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania dezyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku jednorodzinnego"

RGKiB.6733.20.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.21.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.28.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Piaskowej w Kolbuszowej"

RGKiB.6733.29.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Nowej w Kolbuszowej"

RGKiB.6733.30.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Tyszkiewiczów w Kolbuszowej"

RGKiB.6733.31.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową słupów oświetleniowych oraz szaf kablowych oświetleniowych, dla oświetlenia ulicznego przy ul. Rzeszowskiej i Kościuszki w Kolbuszowej oraz przy ul. Tarnobrzeskiej w Kolbuszowej Dolnej"

RGKiB.6730.8.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.6.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.10.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.11.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.47.2019- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługowego na mieszkalny"

RGKiB.6730.77.2019- Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.22.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.32.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.33.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"

RGKiB.6730.35.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na "Budowie farmy fotowoltaicznej"

RGKiB.6730.75.2019- Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.36.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6730.78.2019- Obwieszczenie w sprawie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu uzytkowania na budynek usługowo-mieszkalny"

RGKiB.6733.34.2019- Obwieszczeniew sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.35.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.36.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.37.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.38.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.39.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.40.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6730.80.2019- Obwieszczenie w sprawie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo-garażowego"

RGKiB.6730.46.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.23.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową szaf kablowych nN 0,4kV"

RGKiB.6733.41.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa podcinka sieci wodociagowej"

RGKiB.6733.42.2019- Obwieszczenie w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.43.2019- Obwieszczenie w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.47.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługowego na mieszkalny"

RGKiB.6733.44.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia Przedbórz - Malców"

RGKiB.6733.45.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia w Porębach Kupieńskich – kierunek Bukowiec"

RGKiB.6733.24.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia w Porębach Kupieńskich – kierunek Kupno"

RGKiB.6733.25.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami"

RGKiB.6733.26.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem"

RGKiB.6733.27.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KOB3901A"

RGKiB.6730.6.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.8.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.10.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.11.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6733.29.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowej w Kolbuszowej"

RGKiB.6730.77.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.75.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.95.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych"

RGKiB.6730.78.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo-mieszkalny"

RGKiB.6730.80.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo-garażowego"

RGKiB.6733.28.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piaskowej w Kolbuszowej"

RGKiB.6733.46.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.47.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.48.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Piłsudskiego"

RGKiB.6733.49.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6730.6.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie odwołania od decyzji dla inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.11.2018.2019- Obwieszczenie w prawie odwołania od decyzji dla inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.8.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie odwołania od decyzji dla inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6730.10.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie odwołania od decyzji dla inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe"

RGKiB.6733.38.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6730.77.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.78.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą "Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo-mieszkalny"

RGKiB.6730.115.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej Kolbuszowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie"

RGKiB.6730.75.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.80.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo-garażowego"

RGKiB.6733.36.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.37.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.39.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.42.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.43.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.44.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Dobudowa oświetlenia drogowego Przedbórz-Malców"

RGKiB.6733.45.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia drogowego w Porębach Kupieńskich – kierunek Bukowiec"

RGKiB.6733.50.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.40.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej"

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi oraz poszerzenie cmentarza parafialnego w Kolbuszowej Górnej

RGKiB.6733.41.2019 - Obiwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa odcinka sieci wodociągowej”, na terenie obejmującym części działek ozn. nr ew.: 974, 1204, 1203, 1202/1, 1202/2, 1208/2, 1201, 1200, 1199, 1192, 1186, 1185, 1184, 1183/2, 1182, 1181, 1180, 1179, 1178, 1177, 1174, 1172/2, 1171/5, 1170, 1363/3, położonych w miejscowości Werynia

RGKiB.6733.51.2019 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 2241/15, 2241/13, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna

RGKiB.6733.53.2019 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa linii kablowej SN 15kV, słupa SN 15kV”, na części działek ozn. nr ew.: 2346/5, 2348/1, 2349/1, 2350, 2352/1, 2353/3, 2354/6, 2355/1, 2357/9, 2361/13, 2362/6, 2364/4, 2394, 2421/7, 2490, 2544, 2558/1, 2558/2, 2572, położonych w miejscowości Widełka

RGKiB.6733.48.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami"

RGKiB.6733.46.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.47.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.54.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii kablowej NN, budowa szaf kablowych w miejscowości Kolbuszowa Dolna"

RGKiB.6733.55.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii kablowej NN, budowa szaf kablowych w miejscowości Kolbuszowa Dolna i Kolbuszowa"

RGKiB.6730.115.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej Kolbuszowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawna pracę oraz zabezpieczającą mienie"

RGKiB.6733.49.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.58.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla oświetlenia ulicznego w rejonie ul. 11-go Listopada w Kolbuszowej"

RGKiB.6733.56.2019- Obieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetleniowej linii kablowej nN i słupów oświetleniowych"

RGKiB.6733.57.2019- Obieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.59.2019- Obieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.60.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii kablowych SN 15kV"

RGKiB.6733.61.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.62.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.63.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.64.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

SKO-401.ZP.1365.165.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o utaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym części działek nr ewid. 802, 803/1, 804, 805, 806, 807, 810/3,810/2, 812, położonych w miejscowości Zarębki, gmina Kolbuszowa dla Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej"

RGKiB.6730.136.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.137.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa budynku gospodarczego"

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZPU.4.521.1.1378.2019.MK z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefoni komórkowej PLAY nr KOB3302F na terenie obejmującym działki nr ewid. 2654/5 i 2654/3 położone w m-ci Kolbuszowa Górna, gm. Kolbuszowa"

RGKiB.6733.65.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.142.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.66.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku jednorodzinnego"

RGKiB.6733.50.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.51.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.68.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa odcinka sieci gazu średniego ciśnienia"

RGKiB.6730.136.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.137.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa budynku gospodarczego"

RGKiB.6733.54.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznej kablowej NN i budowa szaf kablowych"

RGKiB.6733.56.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia linii kablowej nN, budowa słupów oświetleniowych"

RGKiB.6733.57.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.59.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.70.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem"

RGKiB.6733.71.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.72.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.67.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.136.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.137.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa budynku gospodarczego"

RGKiB.6733.73.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.60.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV"

RGKiB.6730.142.2019- Obwieszczenie w sparwie inwestycji pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.74.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV"

RGKiB.6733.75.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii kablowej nN, budowa szaf kablowych nN, budowa słupów linii napowietrznej nN"

RGKiB.6733.76.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Obrońców Pokoju w Kolbuszowej"

RGKiB.6733.77.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznej kablowej ziemnej SN, stacji transformatorowej słupowej SN/nN wraz z wyprowadzeniami linii elektroenergetycznych kablowych ziemnych nN do złącz kablowych w Kolbuszowej"

RGKiB.6733.78.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.65.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.66.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.68.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa odcinka sieci gazu średniego ciśnienia"

RGKiB.6730.170.2019- Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa drogi wewnętrznej"

RGKiB.6733.70.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem"

SKO.401.ZP.1731.196.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY-KOB3302F"

RGKiB.6733.79.2019- Obwiezczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.69.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy do czterech działek budowlanych"

RGKiB.6730.170.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa drogi wewnętrznej"

RGKiB.6733.71.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.72.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.77.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznej kablowej ziemnej SN, stacji transformatorowej słupowej SN/nN wraz z wyprowadzeniami linii elektroenergetycznych kablowych ziemnych nN do złącz kablowych"

RGKiB.6733.80.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznej kablowej ziemnej nN w Kolbuszowej Dolnej w ramach zamierzenia pn.: Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN"

RGKiB.6730.204.2019- Obwieszczenie w sprawie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.195.2019- Obwieszczenie w sprawie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz drogi wewnętrznej"

RGKiB.6733.81.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.74.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV"

RGKiB.6733.73.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.82.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.83.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.170.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa drogi wewnętrznej"

RGKiB.6733.75.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii kablowej nN, budowa szaf kablowych nN, budowa słupów linii napowietrznej nN"

RGKiB.6733.76.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Obrońców Pokoju w Kolbuszowej"

RGKiB.6733.78.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.195.2019- Obwieszczenie w sparwie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz drogi wewnętrznej"

RGKiB.6730.204.2019- Obwieszczenie w sparwie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.79.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jedrodzinnego"

RGKiB.6730.218.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

RGKiB.6730.226.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz czterech budynków garażowo-gospodarczych"

RGKiB.6733.85.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.86.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

RGKiB.6733.87.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.195.2019.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz drogi wewnętrznej"

RGKiB.6730.204.2019.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.80.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznej kablowej ziemnej nN w Kolbuszowej Dolnej w ramach zamierzenia pn.: Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN w miejscowości Kolbuszowa Dolna"

RGKiB.6733.81.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.1.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych jednorodzinnych"

RGKiB.6733.2.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.3.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

RGKiB.6733.82.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6730.218.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

RGKiB.6733.4.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami"

RGKiB.6733.5.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza"

RGKiB.6730.226.2019.2020- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz czterech budynków garażowo-gospodarczych"

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego znak: I-IV.746.2.2.2020 z dnia 05 lutego 2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz sieci teletechnicznych zwiazanych z podstacją trakcyjną Widełka, na działkach nr ewid.: 2610/3, obręb 0001 Budy Głogowskie, na terenie kolejowym zamkniętym"

RGKiB.6733.6.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami gazowymi do budynku warsztatowego oraz do budynku stacji kontroli pojazdów"

RGKiB.6733.7.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej"

RGKiB.6733.86.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.218.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

RGKiB.6730.218.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

RGKiB.6733.85.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej do projektowanych dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych"

RGKiB.6733.87.2019-Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.1.2020- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa wiaty"

RGKiB.6733.8.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.9.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.10.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o zebraniu dowodów znak I-IV.746.2.2.2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięie pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz sieci teletechnicznych związanych z podstacją trakcyjną Widełka, na działkach nr ewid. 2610/3, obręb 0011 Widełka, 70 obręb 0001 Budy Głogowskie, na terenie kolejowym zamkniętym"

RGKiB.6733.12.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Zasilanie Wiaty Zadaszonej w Porębach Kupieńskich wraz z oświetleniem placu"

RGKiB.6733.11.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: RZ.ZPU.4.522.282.2020.ID z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji polegającej rozbudowie sieci wodociągowej na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 4162/32, 4592, 1466, 1465/1, 1465/2, 1465/3, 1465/4, 1465/5, 1467, 1468/2, 1470, 1471, 1472, 1473, 1567/5, 1467/6 w miejscowości Kolbuszowa Górna w Gminie Kolbuszowa

RGKiB.6730.27.2020- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrutkurą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabepieczająca mienie (etap 1)"

RGKiB.6730.226.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz czterech budynków garażowo-gospodarczych"

RGKiB.6733.1.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych jednorodzinnych"

RGKiB.6733.3.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.7.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego terenu przeznaczonego pod usługi oraz poszerzenie cmentarza parafialnego w Kolbuszowej Górnej

RGKiB.6733.13.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej"

RGKiB.6733.14.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Demontaż istniejącej linii napowietrznej SN, budowa słupów linii SN, linii kablowej SN, stacji transformatorowej napowietrznej, linii kablowej niskiego napięcia i złącz kablowych w ramach zamierzenia p.n. „Przebudowa infrastruktury energetycznej kolidującej z budową budynków mieszkalnych"

RGKiB.6733.15.2020- "Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej"

Zawiadomienie znak: RGKiB.6733.27.4.2019.2020 z dnia 24.03.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej"

RGKiB.6730.1.2020- Obieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa wiaty"

RGKiB.6733.2.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"

RGKiB.6730.24.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

RGKiB.6733.16.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza"

RGKiB.6733.18.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6733.5.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłącza"

RGKiB.6730.27.2020- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczająca mienie (etap 1)"

RGKiB.6733.4.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami"

RGKiB.6733.6.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami gazowymi do budynku warsztatowego oraz budynku stacji kontroli pojazdów"

RGKiB.6733.19.2020- Obwieszczenie w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.20.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV wraz z przebudową stanowisk słupowych SN-15kV i budową złącza kablowego Sn-15kV"

RGKiB.6733.8.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.10.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.11.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.12.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Zasilanie wiaty zadaszonej w Porębach Kupieńskich wraz z oświetleniem placu"

RGKiB.6733.9.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.21.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.22.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.24.2020- "Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

RGKiB.6730.59.2020- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym ośrodka zbioru gazu wraz z przyłączami oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w Gminie Kolbuszowa

RGKiB.6730.27.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie (etap I)"

RGKiB.6730.27.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie (etap I)"

RGKiB.6733.13.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej"

RGKiB.6733.14.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Demontaż istniejącej linii napowietrznej SN, budowa słupów linii SN, linii kablowej SN, stacji transformatorowej napowietrznej, linii kablowej niskiego napięcia i złącz kablowych w ramach zamierzenia p.n. „Przebudowa infrastruktury energetycznej kolidującej z budową budynków mieszkalnych"

RGKiB.6733.15.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.23.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.53.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego"

RGKiB.6730.62.2020- Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW (w 4 etapach po 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie (etap 3)"

RGKiB.6733.25.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych"

RGKiB.6733.26.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"

RGKiB.6733.24.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy do czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych"

RGKiB.6733.16.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza"

RGKiB.6733.17.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.18.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"

RGKiB.6730.59.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

RGKiB.6733.75.2019.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii kablowej nN, budowa szaf kablowych nN, budowa słupów linii napowietrznej nN"

RGKiB.6733.76.2019.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Obrońców Pokoju w Kolbuszowej"