Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-06-19 19:47:22

Obwieszczenia


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: umig@kolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2018 r. o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.17.23.2018.JG.31 z dnia 20 grudnia 2018 r. wydane w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie odwiertu gazowego Królewska Góra 1K - KGZ Czarna Sędziszowska”

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 21 grudnia2018 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.7.2018 orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 76, 77 w miejscowości Huta Przedborska, gmina Kolbuszowa”

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa”

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 7 stycznia 2019 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.11.2018 orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa budynku piekarni z częścią socjalno-biurową i sklepem przyzakładowym z małą gastronomią (pizzeria) z instalacjami wewnętrznymi: elektrycznymi, sanitarnymi, gazową, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej oraz budowa budynku portierni z instalacjami wewnętrznymi: elektrycznymi, sanitarnymi wraz z budową parkingów, dojazdów i dojść” na działce nr 1555/69 położonej w Kolbuszowej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie opracowania projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026"

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Kolbuszowej na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026.”

Treść dokumentu zostanie opublikowana na okres 21 dni tj. od dnia 14 stycznia 2019r. do dnia 4 lutego 2019r. na stronie: bip.kolbuszowa.pl zakładka ochrona środowiska.

Wszyscy Zainteresowani mogą wnosić do Burmistrza Kolbuszowej swoje uwagi, wnioski co do treści przedmiotowego dokumentu w formie ustnej, pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

ul. Obrońców pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
www.umig@kolbuszowa.pl

z dopiskiem „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolbuszowa.”

Złożone wnioski, uwagi będą stanowić podstawę do ponownego przeprowadzenia szczegółowej analizy treści dokumentu z możliwością, wykorzystania Państwa propozycji.

Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie powyżej wskazanym, nie będą być mogły być uwzględnione ze względów proceduralnych.


BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 23 stycznia 2019 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.12.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. "Budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 3 budynków garażowo – gospodarczych na dz. ozn. nr ewid. 3767/7 w miejscowości Widełka"

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 16 stycznia 2019 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.4.2019.KZ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. 4 wylotów oraz usługa wodna polegająca na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wody rzeki Werynia dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 215R Werynia-Kłapówka polegająca na budowie chodnika w km 1+245 do km 2+478 strona lewa w miejscowości Werynia z lokalizacją przedsięwzięcia na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 940, 1005/16, obręb 0014 Werynia, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa, powiat kolbuszowski

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.17.23.2018.JG.36 o wydaniu w dniu 24 stycznia 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie odwiertu gazowego Królewska Góra 1K - KGZ Czarna Sędziszowska"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.17.23.2018.JG.37 zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu w dniu 24 stycznia 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie odwiertu gazowego Królewska Góra 1K - KGZ Czarna Sędziszowska"

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 08 lutego 2019 roku, znak: RZ.ZUZ.4.421.37.2019.KZ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Nil w km 25+140 podziemnej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 1265, obręb 0001 Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna 180602_4 Kolbuszowa miasto, powiat kolbuszowski

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu postanowienia wyjaśniającego wątpliwości w treści decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 24 listopada 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.16.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp."

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 5 lutego 2019 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.3.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa istniejących obiektów firmy Koltex PRS Sp. z o.o. Sp. k. poprzez budowę budynku badawczo – rozwojowego wraz z częścią administracyjną, rozbudowę hali produkcyjnej i budowę hali produkcyjno – montażowej w Kolbuszowej przy ulicy Sokołowskiej 28"

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 11 lutego 2019 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.10.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 1131/4, 1131/7 w miejscowości Kolbuszowa Górna, gmina Kolbuszowa"

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 12 lutego 2019 r. znak: OŚiGW.6220.2.1.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. "DELTA III – rozbudowa pojemności magazynowej na dodatki uszlachetniające w TP Widełka"

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27 lutego 2019 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.57.2019.RF w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie prze wody powierzchniowe rzeki Górnianka w km 0+240 przewodu sieci gazowej średniego ciśnienia w rurociągu osłonowym, z lokalizacja na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 1743/6, obręb 0001 Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa (M), powiat kolbuszowski

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 18 marca 2019 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.70.2019.KZ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na uslugę wodną...

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 8 kwietnia 2019 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2019–2022 z uwzględnieniem lat 2023–2026” wraz z uzasadnieniem

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2019 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.109.2019.EB w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługę na wodną polegajqcą na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód potoku Przyrwa-Nil /Przywra do Dabrówki/ w km 24+380 istniejącym wylotem na działce ewid. nr 1265 w miejscowości Kolbuszowa, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2019 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.115.2019.RF w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odporowadzeniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie warsztatu samochodowego do sieci kanalizacji sanitarnej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowej, z lokalizacją zbiornika bezodpływowego na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 1524/14, obręb 0001 Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna 180602_4 Kolbuszowa, powiat kolbuszowski

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 15 maja 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 215 R Werynia – Kłapówka w km 0+000 – 1+682 w miejscowości Werynia”

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21 maja 2019 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.164.2019.AK w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego- bezodpływowego stawu oraz szczególne korzystanie z wód polegające na użytkowaniu wody znajdującej się w stawie, z lokalizacją przedsięwziecia na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 3730, 3731 i 3732, obręb 0009 Kolbuszowa Górna, jednostak ewidencyjna 180602_5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22 maja 2019 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.175.2019.AKw sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe rzek Łęk w km 0+350 linii kablowej SN 15kV w rurociągu osłonowym oraz rozbiórkę linii napowietrznej nad rzeką Łęk w km 0+360, z lokalizacją na terenie nieruchomości nr ew 3300/96, obręb 0011 Widełka, jednostka ewidencyjna 180602_5 Kolbuszowa, powiat kolbuszowski

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22 maja 2019 roku znak: RZ.RUZ.421.45.2019.RD w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu Winerberger Ceramika Budowlana, ul. Ostrobramska 79, 04-175 Warszawa, na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie zbiornika zastępczego oraz urządzeń towarzyszących, odcinkową przebudowę istniejącego rowu R-G-10 oraz likwidację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych kolidujących z w/w zbiornikiem tj. części istniejących sączków i górnego odcinka zbieracza, na terenie działek nr ew. 229, 230, 233/1, obręb 009 Kolbuszowa i Kolbuszowa Górna, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa,- o zakończeniu zbierania materialu dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia w/w wniosku

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 30 maja 2019 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.156.2019.EB w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi krajowej nr 9 Radom-Rzeszów w miejscowości Widełka, gmina Kolbuszowa, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie