Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@kolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-03-30 09:09:38

Dotacje dla przedszkoli


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

2018

Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2018 roku

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2018 r. - SIO) wynosi 491,00 , w tym 2,67 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 1,00 wychowanków posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2018 r. - SIO) wynosi 160,33 , w tym 2,33 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 0,00 wychowanków posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Przedszkola Niepubliczne, o który mowa w art.17 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203), otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, stanowiącą miesięcznie kwotę 584,70 zł.

L.p. Rodzaj- 2018 rok Roczna kwota dotacji w zł. Miesięczna kwota dotacji w zł.
1. Kwota przewidziana dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych (na podstawie opinii, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty) w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa (P 57) 4929,48 410,79
2.
Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 60)
17018,44 1418,20
3.

Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) 
– wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 61)

21126,33 1760,53
4. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz  dzieci  z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem,              w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  (P 55) 55750,05 4 645,83
Autor: Ireneusz Kogut
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Joanna Micek
Administrator
e-mail: joanna.micek@ekolbuszowa.pl
Data publikacji: 2018-11-29
Wyświetl historię zmian