Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-04-03 22:41:17

Dotacje dla przedszkoli


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

2019

Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2019 roku


Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2019 r. - SIO) wynosi 471,33, w tym 2,67 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 0,67 wychowanków posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Kolbuszowa ogłasza:

  • dotacja równa 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
  • podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2019 rok, o której mowa w art. 17 o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi rocznie w przeliczeniu na 1 ucznia:  7 310,76 zł, stanowiącą miesięcznie kwotę 609,23 zł

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Kolbuszowa ogłasza:

  • zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2019 rok, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi rocznie w przeliczeniu na 1 ucznia : 7 949,76 zł
  • zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2019 rok, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi miesięcznie w przeliczeniu na 1 ucznia: 662,48 zł

L.p. Rodzaj- 2019 rok Roczna kwota dotacji w zł. Miesięczna kwota dotacji w zł.
1. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (na podstawie opinii, o których mowa w art. 127 ust. 10  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz opinii, o których mowa w art. 315 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) (P 62) 5 074,29 422,86
2.
Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 60)
57387,77 4 782,31
3.

Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 65)

17518,37 1 459,86
4. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa  dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 66) 21746,94 1812,25
Autor: Ireneusz Kogut
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Joanna Micek
Administrator
e-mail: joanna.micek@ekolbuszowa.pl
Data publikacji: 2019-01-23
Wyświetl historię zmian