Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-04-03 21:44:18

Wybory ławników 2020-2023

Informacja dotycząca naboru kandydatów na ławników
na kadencję 2020-2023

W dniu 31 grudnia 2019 roku dobiega końca kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu zwrócił się do Rady Miejskiej w Kolbuszowej o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej ogółem 1 osoba

- do Sądu Rejonowego w Mielcu ogółem 4 osoby
   w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 4 osoby

- do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu ogółem 1 osoba
   w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 0 osób

Kto może zostać ławnikiem

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 52), ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto nie może zostać ławnikiem

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może dokonać zgłoszeń kandydatów na ławników

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 30 czerwca 2019 roku.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia kandydatów na ławników

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

Wszystkie powyższe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia

Rada Miejska w Kolbuszowej po wyznaczonym terminie naboru, będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

WZORY DOKUMENTÓW

- karta zgłoszenia kandydata na ławnika (.doc)

- karta zgłoszenia kandydata na ławnika (.pdf)

- oświadczenia (.doc)

- oświadczenia (.pdf)

- lista osób zgłaszających kandydata (.docx)

- lista osób zgłaszających kandydata (.pdf)

Wzory dokumentów można również pobrać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, Referat Biuro Rady Miejskiej pok. 17 (I piętro).

Gdzie można składać dokumenty

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, Referat Biuro Rady Miejskiej pok. 17 (I piętro). Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Kolbuszowej po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Opłaty

Wybory ławników

Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miejska w Kolbuszowej powołuje zespół, który przedstawia na sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 17 2271 333 wew. 231.


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Autor: Justyna Mucha
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Joanna Micek
Administrator
e-mail: joanna.micek@ekolbuszowa.pl
Data publikacji: 2019-05-29
Wyświetl historię zmian