Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-06-19 19:36:05

2019 r.


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: umig@kolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie"

Ogłoszenie o przetargu: "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej"

Ogłoszenie o przetargu: "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD Siedlisko poprzez budowę zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej w miejscowości Poręby Kupieńskie"

Ogłoszenie o przetargu: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD Siedlisko poprzez budowę zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej w miejscowości Przedbórz

Ogłoszenie o przetargu: "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD Siedlisko poprzez budowę zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej w miejscowości Kupno"

Ogłoszenie o przetargu: Zadanie 1: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011 R ul. Piaskowej w Kolbuszowej od km 0+485 do km 0+785" Zadanie 2: "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Nad Nilem w Kolbuszowej Dolnej"

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: "Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna – Wojków Dolny"

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej"

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej"

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej"

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 400 i Ø 200 o długości 153,0 m w ul. St. Krzaklewskiego dz. nr ewid. 2305/21 w Kolbuszowej"

Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104041R ul. Wrzosowej w Kolbuszowej” Zadanie nr 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104040R ul. Klonowej w Kolbuszowej” Zadanie nr 3 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103983R ul. Rolnika w km 0+000 - 0+200 w Kolbuszowej”

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 300 i Ø 200 o długości 180,0 m w rejonie ul. 11-go Listopada dz. nr ewid. 1684/1, 1513/15, 1512/13 w Kolbuszowej"

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa"

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 400 i Ø 200 o długości 153,0 m w ul. St. Krzaklewskiego dz. nr ewid. 2305/21 w Kolbuszowej"

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej"

Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.554.911 zł"

Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.500.000 zł"

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: "Utwardzenie drogi dojazdowej do przepompowni ścieków w Nowej Wsi"

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodników, budowa oświetlenia placu postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej przy kościele w m. Widełka"

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Kupnie – Zagrody"

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w obszarze między ulicami Nowe Miasto i Piłsudskiego w Kolbuszowej"

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia ul. Nowe Miasto w Kolbuszowej"

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa"

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w obszarze między ulicami Nowe Miasto i Piłsudskiego w Kolbuszowej"

Ogłoszenie o przetargu Ochotniczej Straży Pożarnej w Widełce: Zakup samochodu dla OSP w Widełce