Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-07-04 20:15:36

2020 r.


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa"

Ogłoszenie o przetargu: "Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

Ogłoszenie o przetragu: "Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania"

Ogłoszenie o przetargu: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady komunalne) odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa o okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020"

Ogłoszenie o przetargu: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Narcyzowej i Konwaliowej na osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej"

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Sołectwie Nowa Wieś” cz. II"

Ogloszenie o przetargu: "Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych oraz boisk sportowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej, w tym: Zadanie nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali gimnastycznej i w pomieszczeniach zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie. Zadanie nr 2 - Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej. Zadanie nr 3 - Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z budową piłkochwytów przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn: "Drogi publiczne gminne – zakup usług pozostałych – Koszenie rowów, poboczy"

Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.944.262 zł"

Ogłoszenie o przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

Ogłoszenie o przetargu: Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania te-renów wzdłuż rzeki Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa"

Ogłoszenie o przetargu: "Zakup usługi szkoleniowej obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego komptenecje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu pn. "Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów"

Ogłoszenie o przetargu: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej przy przystanku osobowym w Widełce"

Ogłoszenie o przetargu: "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kolbuszowa Dolna"

Ogłoszenie o przetargu: "Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1: "Przebudowa drogi gminnej nr 103987R ul. Fabrycznej w Kolbuszowej", Zadanie nr 2: "Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Fabrycznej w Kolbuszowej"

Ogłoszenie o przetargu: "Dostawa i montaż kotłów centralnego ogrzewania w ramach projektu "Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa - montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania" - "Dostawa i montaż kotłów na biomasę"

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej Zarębki - Dubas - Werynia polegająca na budowie chodnika od km 1+814,00 do km 2+606,88 w m. Zarębki"

Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zadnie pn.: "Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa"

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: „Utwardzenie ulicy Narcyzowej oraz ulicy Konwaliowej w Kolbuszowej”

Ogłoszenie o przetargu: "Wykonanie dokumentacji na budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna oraz miejscowości Kupno", w tym: Zadanie nr 1: "Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi gminnej publicznej oraz budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna", Zadanie nr 2: "Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej publicznej - dojazdowej do przejazdu kolejowego w miejscowości Kupno"

Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn.: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Widełka, dz. o nr ewid. 1826/10"

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: " Odnowienie oznakowania poziomego gminnych dróg publicznych i parkingów w technologii cienkowarstwowej"

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Wykonanie dokumentacji na budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna oraz miejscowości Kupno"