Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@kolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-03-30 08:57:13

2020 r.


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie"

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Oczyszczanie ulic, zatok postojowych, parkingów o nawierzchni twardej ulepszonej na terenie miasta Kolbuszowa"

Ogłoszenie o przetargu: "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej": Zadanie nr 1: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Kolbuszowa. Zadanie nr 2: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej - tłuczniowej poza granicami administracyjnymi miasta Kolbuszowa

Ogłoszenie o przetargu: "Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolbuszowa"

Ogłoszenie o przetragu: "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy wraz z niezbędną infrastrukturą - Dom Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej"

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn: "Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa"

Ogłoszenie o przetargu: "Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolbuszowa"

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa"

Ogłoszenie o przetargu: "Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

Ogłoszenie o przetragu: "Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania"

Ogłoszenie o przetargu: "Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic 11 Listopada i Ks. Ludwika Ruczki"