Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. RGKiB.6733.9.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2020-02-26 12:19 Joanna Micek aktualizacja treści
2. RGKiB.6733.8.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2020-02-26 12:18 Joanna Micek aktualizacja treści
3. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: 1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Żytniej, oznaczona nr ew. działki 2248/2 o powierzchni 0.0230 ha oraz 2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej, oznaczona nr ew. działki 2249/2 o powierzchni 0.0216 ha 2020-02-26 08:58 Joanna Micek aktualizacja treści
4. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza III publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej, oznaczona nr ew. działki 2137/70 o pow. 0.0347 ha 2020-02-26 08:57 Joanna Micek aktualizacja treści
5. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej, oznaczona nr ew. działki 48/148 o pow. 0.0740 ha 2020-02-26 08:56 Joanna Micek aktualizacja treści
6. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-02-25 15:07 Joanna Micek aktualizacja treści
7. Ogłoszenie o przetragu: "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy wraz z niezbędną infrastrukturą - Dom Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej" 2020-02-25 14:18 Joanna Micek aktualizacja treści
8. RGKiB.6730.1.2020- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa wiaty" 2020-02-25 13:51 Joanna Micek aktualizacja treści
9. Ogłoszenie o przetargu: "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej": Zadanie nr 1: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Kolbuszowa. Zadanie nr 2: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej - tłuczniowej poza granicami administracyjnymi miasta Kolbuszowa 2020-02-24 15:00 Monika Fryzeł aktualizacja treści
10. Ogłoszenie o przetragu: "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy wraz z niezbędną infrastrukturą - Dom Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej" 2020-02-24 13:57 Joanna Micek aktualizacja treści
11. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: RZ.ZUZ.4.4210.33.2020.EB z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego z dnia 30 września 2019 r., znak RZ.ZUZ.4.4210.300.2019.EB dla zadań inwestycyjnych pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do osiedla Dąbrówka w miejscowości Cmolas” oraz „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Cmolas”, gmina Cmolas, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie 2020-02-24 09:44 Joanna Micek aktualizacja treści
12. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Sporządzenie I zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym ośrodka zbioru gazu wraz z przyłączami oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu eksploatacyjnego położonych w Gminie Kolbuszowa Województwo Podkarpackie" 2020-02-21 12:43 Monika Fryzeł aktualizacja treści
13. Ogłoszenie o przetargu: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady komunalne) odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2020-02-21 12:41 Monika Fryzeł aktualizacja treści
14. RGKiB.6733.87.2019-Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2020-02-21 11:28 Joanna Micek aktualizacja treści
15. RGKiB.6733.85.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej do projektowanych dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych" 2020-02-21 11:27 Joanna Micek aktualizacja treści
16. RGKiB.6730.218.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2020-02-20 13:32 Joanna Micek aktualizacja treści
17. RGKiB.6730.218.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2020-02-20 13:31 Joanna Micek aktualizacja treści
18. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych położonych w obrębie Kolbuszowa Górna, Świerczów - stanowiących własność Gminy Kolbuszowa pod produkcję rolną. Przedmiotem przetargu jest: 1. Działka nr 1939/5 o pow. 0.56 ha, położona w Kolbuszowej Górnej z przeznaczeniem pod produkcję rolną, 2. Działka nr 1939/8 o pow. 0.27 ha, położona w Kolbuszowej Górnej z przeznaczeniem pod produkcję rolną, 3. Część działki nr 549 o pow. 0.32 ha, położona w Świerczowie z przeznaczeniem pod produkcję rolną 2020-02-20 13:13 Joanna Micek aktualizacja treści
19. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie" 2020-02-20 11:55 Monika Fryzeł aktualizacja treści
20. Komisja Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa 2020-02-20 11:11 Joanna Micek aktualizacja treści
21. Ogłoszenie o przetragu: "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy wraz z niezbędną infrastrukturą - Dom Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej" 2020-02-18 15:23 Joanna Micek aktualizacja treści
22. XVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2020-02-18 09:44 Joanna Micek aktualizacja treści
23. XIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2020-02-18 09:44 Joanna Micek aktualizacja treści
24. Petycja w sprawie podjęcia działań, które przyczynią się do poprawy czystości powietrza 2020-02-17 16:02 Joanna Micek aktualizacja treści
25. Petycja w sprawie interesu publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 2020-02-17 16:01 Joanna Micek aktualizacja treści
26. Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 2020-02-17 16:00 Joanna Micek aktualizacja treści
27. Petycja w sprawie modernizacji ulicy Malwowej w Kolbuszowej 2020-02-17 15:59 Joanna Micek aktualizacja treści
28. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolbuszowa" 2020-02-14 14:47 Monika Fryzeł aktualizacja treści
29. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolbuszowa" 2020-02-14 14:43 Monika Fryzeł aktualizacja treści
30. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolbuszowa" 2020-02-14 14:42 Monika Fryzeł aktualizacja treści
31. RGKiB.6733.86.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2020-02-14 13:59 Joanna Micek aktualizacja treści
32. RGKiB.6733.7.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej" 2020-02-14 10:24 Joanna Micek aktualizacja treści
33. RGKiB.6733.6.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami gazowymi do budynku warsztatowego oraz do budynku stacji kontroli pojazdów" 2020-02-14 10:23 Joanna Micek aktualizacja treści
34. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Transport żużla z elektrociepłowni w Mielcu na drogi gminne" 2020-02-12 12:08 Joanna Micek aktualizacja treści
35. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Sporządzenie I zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym ośrodka zbioru gazu wraz z przyłączami oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu eksploatacyjnego położonych w Gminie Kolbuszowa Województwo Podkarpackie" 2020-02-12 08:49 Monika Fryzeł aktualizacja treści
36. Ogłoszenie o przetragu: "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy wraz z niezbędną infrastrukturą - Dom Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej" 2020-02-11 15:19 Joanna Micek aktualizacja treści
37. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego znak: I-IV.746.2.2.2020 z dnia 05 lutego 2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz sieci teletechnicznych zwiazanych z podstacją trakcyjną Widełka, na działkach nr ewid.: 2610/3, obręb 0001 Budy Głogowskie, na terenie kolejowym zamkniętym" 2020-02-11 14:51 Joanna Micek aktualizacja treści
38. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Sporządzenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę przemysłowo-usługową, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i ogródki działkowe w rejonie ul. Piłsudskiego w Kolbuszowej" 2020-02-11 13:53 Joanna Micek aktualizacja treści
39. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 30 stycznia 2020 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.7.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa hali do produkcji regranulatów i folii PE z częścią socjalno-biurową” planowanego na działce ozn. nr ewid. 1549/77 położonej w Kolbuszowej 2020-02-10 15:28 Joanna Micek aktualizacja treści
40. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Materiały promocyjne Gminy Kolbuszowa- część I "reklamówki i torby promocyjne", część II "oprawy kartonowe" 2020-02-10 14:35 Joanna Micek aktualizacja treści
41. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolbuszowa" 2020-02-10 14:32 Monika Fryzeł aktualizacja treści
42. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie" 2020-02-10 11:36 Monika Fryzeł aktualizacja treści
43. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej 2020-02-10 10:06 Joanna Micek aktualizacja treści
44. Ogłoszenie o przetargu: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady komunalne) odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2020-02-07 14:48 Monika Fryzeł aktualizacja treści
45. OSiGW.6220.2.2.2020 – Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej znak: OŚiGW.6220.2.2.2020 z dnia 5 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 32; 33 w obrębie geodezyjnym Kolbuszowa Górna, Gmina Kolbuszowa” 2020-02-07 14:05 Joanna Micek aktualizacja treści
46. OSiGW.6220.2.1.2020 – Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej znak: OŚiGW.6220.2.1.2020 z dnia 5 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 4255/1; 4255/2 w obrębie geodezyjnym Kolbuszowa Górna, Gmina Kolbuszowa” 2020-02-07 14:04 Joanna Micek aktualizacja treści
47. Wybory Prezydenta RP 2020 2020-02-07 10:51 Joanna Micek aktualizacja treści
48. Wybory Prezydenta RP 2020 2020-02-07 10:50 Joanna Micek aktualizacja treści
49. RGKiB.6730.226.2019.2020- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz czterech budynków garażowo-gospodarczych" 2020-02-07 10:44 Joanna Micek aktualizacja treści
50. Krzysztof Wilk - Przewodniczący Rady Miejskiej 2020-02-07 09:29 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 1 z 37


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki