Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Zadanie nr 1: Przebudowa ul. W. Pileckiego – dokumentacja"; "Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej Domatków Zagranicze – dokumentacja" 2020-05-29 13:51 Monika Fryzeł aktualizacja treści
2. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kolbuszowa Dolna" 2020-05-29 13:48 Joanna Micek aktualizacja treści
3. Ogłoszenie o przetargu: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady komunalne) odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa o okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020" 2020-05-29 09:50 Joanna Micek aktualizacja treści
4. Ogłoszenie o przetargu: "Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 2020-05-29 09:49 Monika Fryzeł aktualizacja treści
5. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup usługi szkoleniowej obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego komptenecje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu pn. "Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów" 2020-05-29 09:21 Joanna Micek aktualizacja treści
6. Ogłoszenie o przetargu: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Narcyzowej i Konwaliowej na osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej" 2020-05-29 08:35 Joanna Micek aktualizacja treści
7. RGKiB.6733.76.2019.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Obrońców Pokoju w Kolbuszowej" 2020-05-28 14:48 Joanna Micek aktualizacja treści
8. RGKiB.6733.75.2019.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii kablowej nN, budowa szaf kablowych nN, budowa słupów linii napowietrznej nN" 2020-05-28 14:47 Joanna Micek aktualizacja treści
9. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej Zarębki - Dubas - Werynia polegająca na budowie chodnika od km 1+814,00 do km 2+606,88 w m. Zarębki" 2020-05-28 13:08 Monika Fryzeł aktualizacja treści
10. Ogłoszenie o przetargu: "Dostawa i montaż kotłów centralnego ogrzewania w ramach projektu "Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa - montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania" - "Dostawa i montaż kotłów na biomasę" 2020-05-27 14:43 Monika Fryzeł aktualizacja treści
11. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kolbuszowa Dolna" 2020-05-27 13:01 Joanna Micek aktualizacja treści
12. Ogłoszenie o przetargu: Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania te-renów wzdłuż rzeki Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa" 2020-05-27 12:59 Joanna Micek aktualizacja treści
13. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.944.262 zł" 2020-05-27 12:56 Joanna Micek aktualizacja treści
14. Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1: "Przebudowa drogi gminnej nr 103987R ul. Fabrycznej w Kolbuszowej", Zadanie nr 2: "Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Fabrycznej w Kolbuszowej" 2020-05-26 14:48 Joanna Micek aktualizacja treści
15. RGKiB.6730.59.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 2020-05-26 11:12 Joanna Micek aktualizacja treści
16. Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1: "Przebudowa drogi gminnej nr 103987R ul. Fabrycznej w Kolbuszowej", Zadanie nr 2: "Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Fabrycznej w Kolbuszowej" 2020-05-25 15:08 Joanna Micek aktualizacja treści
17. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę przemysłowo-usługową, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i ogródki działkowe w rejonie ul. Piłsudskiego w Kolbuszowej" 2020-05-22 14:04 Joanna Micek aktualizacja treści
18. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolbuszowa" 2020-05-22 11:32 Joanna Micek aktualizacja treści
19. Ogłoszenie o przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 2020-05-21 12:39 Joanna Micek aktualizacja treści
20. Ogłoszenie o przetragu: "Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania" 2020-05-21 12:34 Joanna Micek aktualizacja treści
21. RGKiB.6733.18.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" 2020-05-21 12:01 Joanna Micek aktualizacja treści
22. RGKiB.6733.17.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2020-05-21 12:00 Joanna Micek aktualizacja treści
23. RGKiB.6733.16.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza" 2020-05-21 11:59 Joanna Micek aktualizacja treści
24. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Zadanie nr 1: Przebudowa ul. W. Pileckiego – dokumentacja"; "Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej Domatków Zagranicze – dokumentacja" 2020-05-21 10:26 Monika Fryzeł aktualizacja treści
25. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kolbuszowa Dolna" 2020-05-21 10:18 Joanna Micek aktualizacja treści
26. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup usługi szkoleniowej obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego komptenecje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu pn. "Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów" 2020-05-20 15:02 Joanna Micek aktualizacja treści
27. Ogłoszenie o przetargu: "Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 2020-05-20 14:58 Monika Fryzeł aktualizacja treści
28. RGKiB.6733.24.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy do czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych" 2020-05-20 14:15 Joanna Micek aktualizacja treści
29. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa" 2020-05-19 14:43 Joanna Micek aktualizacja treści
30. Ogłoszenie o przetargu: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Narcyzowej i Konwaliowej na osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej" 2020-05-19 13:34 Joanna Micek aktualizacja treści
31. RGKiB.6733.26.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej" 2020-05-19 13:03 Joanna Micek aktualizacja treści
32. RGKiB.6733.25.2020- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych" 2020-05-19 13:02 Joanna Micek aktualizacja treści
33. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kolbuszowa Dolna" 2020-05-19 10:36 Joanna Micek aktualizacja treści
34. Ogloszenie o przetargu: "Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych oraz boisk sportowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej, w tym: Zadanie nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali gimnastycznej i w pomieszczeniach zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie. Zadanie nr 2 - Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej. Zadanie nr 3 - Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z budową piłkochwytów przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej 2020-05-18 16:01 Joanna Micek aktualizacja treści
35. Ogłoszenie o przetragu: "Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania" 2020-05-18 15:45 Joanna Micek aktualizacja treści
36. Ogłoszenie o obowiązku wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2020 2020-05-18 15:04 Joanna Micek aktualizacja treści
37. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kolbuszowa Dolna" 2020-05-18 14:20 Joanna Micek aktualizacja treści
38. Burmistrz Kolbuszowej informuje o możliwości składania pisemnych wniosków na dzierżawę gruntu pod ogródki gastronomiczne (piwne) na płycie rynku w Kolbuszowej 2020-05-15 15:14 Joanna Micek aktualizacja treści
39. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.944.262 zł" 2020-05-15 13:16 Joanna Micek aktualizacja treści
40. Ogloszenie o przetargu: "Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych oraz boisk sportowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej, w tym: Zadanie nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali gimnastycznej i w pomieszczeniach zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie. Zadanie nr 2 - Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej. Zadanie nr 3 - Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z budową piłkochwytów przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej 2020-05-15 12:06 Joanna Micek aktualizacja treści
41. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji znak: OŚiGW.6220.2.4.2020 z dnia 14 maja 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 4253/4 i 4253/2 w obrębie geodezyjnym Kolbuszowa Górna, Gmina Kolbuszowa” 2020-05-15 11:21 Joanna Micek aktualizacja treści
42. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu decyzji znak: OŚiGW.6220.2.4.2020 z dnia 14 maja 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 4253/4 i 4253/2 w obrębie geodezyjnym Kolbuszowa Górna, Gmina Kolbuszowa” 2020-05-15 11:20 Joanna Micek aktualizacja treści
43. RGKiB.6730.62.2020- Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW (w 4 etapach po 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie (etap 3)" 2020-05-15 10:25 Joanna Micek aktualizacja treści
44. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup usługi szkoleniowej obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego komptenecje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu pn. "Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów" 2020-05-15 10:23 Joanna Micek aktualizacja treści
45. XXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2020-05-14 14:27 Joanna Micek aktualizacja treści
46. XXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2020-05-14 14:27 Joanna Micek aktualizacja treści
47. Ogłoszenie o przetargu: "Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 2020-05-14 12:20 Joanna Micek aktualizacja treści
48. DODATEK MIESZKANIOWY 2020-05-14 10:12 Joanna Micek aktualizacja treści
49. GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW 2020-05-14 10:10 Joanna Micek aktualizacja treści
50. GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW 2020-05-14 10:09 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 1 z 39


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki