Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży drewna, gatunku olcha rosnącego na działce nr ewid. 84/2 będącej własnością Gminy Kolbuszowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako las w miejscowości Kolbuszowa 2021-01-21 12:48 Joanna Micek aktualizacja treści
2. Ogłoszenie o przetargu: "Utworzenie Parku Niepodległości przy ulicy Astrowej w Kolbuszowej" 2021-01-20 15:35 Monika Fryzeł aktualizacja treści
3. Strategia i programy 2021-01-20 14:22 Joanna Micek aktualizacja treści
4. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Zarządzanie zasobem komunalnym" 2021-01-20 09:52 Monika Fryzeł aktualizacja treści
5. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokojui św. Brata Alberta w Kolbuszowej 2021-01-20 07:52 Joanna Micek aktualizacja treści
6. Ogłoszenie o przetargu: Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec” 2021-01-19 15:10 Monika Fryzeł aktualizacja treści
7. Ogłoszenie o zamierze zawarcia umowyna zadanie pn.: "Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2021-01-19 14:48 Monika Fryzeł aktualizacja treści
8. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Odbiór segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2021-01-19 14:46 Monika Fryzeł aktualizacja treści
9. Ogłoszenie o przetargu: "Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Kryta Pływalnia Fregata w Kolbuszowej” 2021-01-19 14:35 Monika Fryzeł aktualizacja treści
10. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2021-01-19 13:24 Joanna Micek aktualizacja treści
11. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Opieki Społecznej i Zdrowia 2021-01-19 13:22 Joanna Micek aktualizacja treści
12. Komisja Rewizyjna 2021-01-19 13:22 Joanna Micek aktualizacja treści
13. Komisja Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa 2021-01-19 13:20 Joanna Micek aktualizacja treści
14. Komisja Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia 2021-01-19 13:14 Joanna Micek aktualizacja treści
15. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej 2021-01-19 13:11 Joanna Micek aktualizacja treści
16. Plan pracy Rady Miejskiej 2021-01-19 12:48 Joanna Micek aktualizacja treści
17. Deklaracja Dostępności 2021-01-19 11:53 Joanna Micek aktualizacja treści
18. RBiPP.6730.224.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sparwie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku gospodarczego”, na części działek ozn. nr ew.: 973, 975, położonych w miejscowości Werynia 2021-01-19 10:12 Joanna Micek aktualizacja treści
19. Deklaracja Dostępności 2021-01-18 15:54 Joanna Micek aktualizacja treści
20. RBiPP.6733.2.2021- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 759/2, 759/3, położonych w miejscowości Zarębki 2021-01-18 15:53 Joanna Micek aktualizacja treści
21. Ogłoszenie o przetargu: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Gminy Kolbuszowa, Gmina Niwiska, Gminy Dzikowiec i Gminy Raniżów: 1. linia nr 1- Kosowy- Hucina-Niwiska-Trześń- Hucisko—Zapole-Nowa Wieś- Kolbuszowa-Werynia 2. linia nr 2- Domatków-Leszcze-Huta Przedborska-Przedbórz-Bukowiec-Kolbuszowa-Bukowiec-Domatków 3. linia nr 3– Kolbuszowa-Kolbuszowa Górna-Kupno-Widełka–Widełka Mała 4. linia nr 4– Wilcza Wola-Spie-Kopcie-Lipnica-Dzikowiec-Werynia–Kolbuszowa 5. linia nr 5- Poręby Wolskie–Bór Kolbuszowa" - realizacja do 31.12.2021r. 2021-01-18 15:21 Monika Fryzeł aktualizacja treści
22. Deklaracja Dostępności 2021-01-18 14:35 Joanna Micek aktualizacja treści
23. Deklaracja Dostępności 2021-01-18 12:44 Joanna Micek aktualizacja treści
24. RBiPP.6733.1.2021- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”, na działce ozn. nr ew. 475, położonej w miejscowości Domatków 2021-01-18 11:57 Joanna Micek aktualizacja treści
25. RBiPP.6733.58.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”, na działkach ozn. nr ew.: 927/8, 927/7, 927/6, 927/5, 927/4, 927/1, 685/1, 423, 422, 927/3, położonych w miejscowości Kupno 2021-01-18 11:56 Joanna Micek aktualizacja treści
26. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 8 stycznia 2021 roku znak: RZ.ZUZ.4.4210.339.2020.AK w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowu i wylotu oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód w ramach zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych przy przystanku osobowym w Widełce” z lokalizacją i oddziaływaniem inwestycji na terenie działek o nr ewid. 1830/4, 1980, 1978/3, 1978/4, 1979, 1827/252, 1827/250 obręb 0011 Widełka, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa, powiat kolbuszowski 2021-01-18 11:04 Joanna Micek aktualizacja treści
27. Obwieszczenie Wojewody Pkdkarpackiego z dnia 30 grudnia 2020 r., znak: I-IV.746.2.50.2020 w sparwie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: Budowa utwardzonego pobocza dla zadnia: "Budowa drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych przy przystanku osobowym w Widełce" na działce nr ewid. 1830/5 obręb 0011 Widełka, na terenie kolejowym zamkniętym", na rzecz: Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21,36-100 Kolbuszowa 2021-01-18 09:38 Joanna Micek aktualizacja treści
28. Dopłata do czynszu- Dodatki mieszkaniowe po 5 stycznia 2021 r. 2021-01-18 09:15 Joanna Micek aktualizacja treści
29. Dopłata do czynszu- Dodatki mieszkaniowe po 5 stycznia 2021 r. 2021-01-18 09:15 Joanna Micek aktualizacja treści
30. Ogłoszenie o przetargu: "Utworzenie Parku Niepodległości przy ulicy Astrowej w Kolbuszowej" 2021-01-15 15:08 Monika Fryzeł aktualizacja treści
31. Ogłoszenie o przetargu: "Utworzenie Parku Niepodległości przy ulicy Astrowej w Kolbuszowej" 2021-01-15 15:03 Monika Fryzeł aktualizacja treści
32. Ogłoszenie o przetargu: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Gminy Kolbuszowa, Gmina Niwiska, Gminy Dzikowiec i Gminy Raniżów: 1. linia nr 1- Kosowy- Hucina-Niwiska-Trześń- Hucisko—Zapole-Nowa Wieś- Kolbuszowa-Werynia 2. linia nr 2- Domatków-Leszcze-Huta Przedborska-Przedbórz-Bukowiec-Kolbuszowa-Bukowiec-Domatków 3. linia nr 3– Kolbuszowa-Kolbuszowa Górna-Kupno-Widełka–Widełka Mała 4. linia nr 4– Wilcza Wola-Spie-Kopcie-Lipnica-Dzikowiec-Werynia–Kolbuszowa 5. linia nr 5- Poręby Wolskie–Bór Kolbuszowa" - realizacja do 26.02.2021r. 2021-01-15 10:13 Joanna Micek aktualizacja treści
33. Pożytek Publiczny 2021-01-15 09:38 Joanna Micek aktualizacja treści
34. RBiPP.6730.24.2020- Obwieszczeie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na działkach ozn. nr ew.; 1753/12, 1754/12, położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna 2021-01-15 08:47 Joanna Micek aktualizacja treści
35. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do urządzeń drukujących do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej na 2021 rok". 2021-01-15 08:44 Joanna Micek aktualizacja treści
36. 2021 r. 2021-01-15 08:38 Joanna Micek aktualizacja treści
37. 2021 r. 2021-01-15 08:37 Joanna Micek aktualizacja treści
38. Zapytanie ofertowe zadania pn.: "Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Kupnie, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1482 z działkami sąsiednimi numer 1481, 1480, 1479, 1487, 1485/6 i 1483/2" 2021-01-14 14:27 Joanna Micek aktualizacja treści
39. XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2021-01-14 12:22 Joanna Micek aktualizacja treści
40. Ogłoszenie o przetargu: „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i św. Brata Alberta w Kolbuszowej” 2021-01-14 11:21 Joanna Micek aktualizacja treści
41. 2021 2021-01-13 14:56 Joanna Micek aktualizacja treści
42. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Widełce, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 2647 z działką sąsiednią numer 2649" 2021-01-13 14:55 Joanna Micek aktualizacja treści
43. 2021 2021-01-13 14:53 Joanna Micek aktualizacja treści
44. Protokół Nr XXVI/2020 z XXVI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 października 2020 roku 2021-01-13 14:29 Joanna Micek aktualizacja treści
45. Protokół Nr XXV/2020 z XXV sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 września 2020 roku 2021-01-13 14:26 Joanna Micek aktualizacja treści
46. RBiPP.6733.56.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa dwóch odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych”, na działkach ozn. nr ew.: 2022/2, 2057, 2018/2, 1664, 1645/2, 1640/2, 1647, 1648, 2056/3, 2055/1, 2055/2, 2055/3, 2059/6, 2059/7, 2058/9, 2058/10, 2058/11, 2058/6, położonych w miejscowości Werynia 2021-01-13 10:11 Joanna Micek aktualizacja treści
47. RBiPP.6733.54.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 1150/9, 1150/35, 1150/34, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna 2021-01-13 10:10 Joanna Micek aktualizacja treści
48. RBiPP.6733.49.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”, na działkach ozn. nr ew.: 1253/1, 1236, 1237/1, 1238, 1242, 1243/5, 1237/6, położonych w miejscowości Zarębki 2021-01-12 15:29 Joanna Micek aktualizacja treści
49. RBiPP.6733.52.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 246, 247/1, 248, położonych w miejscowości Bukowiec 2021-01-12 15:29 Joanna Micek aktualizacja treści
50. RBiPP.6733.53.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”, na działkach ozn. nr ew.: 1389, 1386, 1385/1, 1384/1, 1383, 1382, 1381/1, położonych w miejscowości Domatków 2021-01-12 15:28 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 1 z 50


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki