Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Petycja w sprawie kompleksowego remontu ulicy Malwowej 2020-10-22 13:07 Joanna Micek aktualizacja treści
2. Petycja w sprawie oświetlenia drogi we wsi Werynia os. Podlesie 2020-10-22 13:07 Joanna Micek aktualizacja treści
3. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Oświatowego Miasta i Gminy Kolbuszowa" 2020-10-22 12:10 Joanna Micek aktualizacja treści
4. XXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2020-10-22 11:10 Joanna Micek aktualizacja treści
5. XXVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2020-10-22 11:09 Joanna Micek aktualizacja treści
6. Ogłoszenie o przetargu: "Dostawa laptopów w ramach programu pn.: „Zdalna Szkoła +” 2020-10-22 10:01 Joanna Micek aktualizacja treści
7. 2020 2020-10-22 09:03 Joanna Micek aktualizacja treści
8. Ogłoszenie o przetargu: "Dostawa laptopów w ramach programu pn.: "Zdalna Szkoła +" 2020-10-21 14:25 Monika Fryzeł aktualizacja treści
9. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. bhp 2020-10-20 14:43 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
10. Ogłoszenie o przetargu: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Gminy Kolbuszowa” 2020-10-20 14:23 Monika Fryzeł aktualizacja treści
11. Ogłoszenie o przetargu: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Gminy Kolbuszowa” 2020-10-20 14:16 Monika Fryzeł aktualizacja treści
12. Ogłoszenie o przetargu: „Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Kolbuszowa” 2020-10-20 14:14 Monika Fryzeł aktualizacja treści
13. Ogłoszenie o przetargu: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji pn. "Budowa drogi dojazdowej przy przystanku osobowym w Widełce" 2020-10-20 11:30 Monika Fryzeł aktualizacja treści
14. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12 października 2020 roku znak: RZ.RUZ.4.4210.261.2020.EB w sprawie udzielenia pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę odcinka rowów melioracyjnych poprzez ich ubezpieczenie z lokalizacją przedsięwzięcia na działkach ozn. nr ewid. 685/1 i 869/4 obręb 0010 Kupno, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie 2020-10-19 15:15 Joanna Micek aktualizacja treści
15. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Piaskowej, oznaczona nr ew. działki 294/18 o powierzchni 0,0895 ha 2020-10-19 11:08 Joanna Micek aktualizacja treści
16. Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Budowa zestawu zabawowo-rehabilitacyjnego na terenie Szkoły Specjalnej w Kolbuszowej Dolnej - etap II" 2020-10-19 10:21 Joanna Micek aktualizacja treści
17. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczona nr ew. działki 48/19 o pow. 0,1405 ha. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczona nr ew. działki 48/58 o pow. 0,1259 ha. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej, oznaczona nr ew. działki 48/146 o pow. 0,0703 ha 2020-10-19 09:53 Joanna Micek aktualizacja treści
18. Ogłoszenie o przetargu: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady komunalne) odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2020-10-16 14:19 Joanna Micek aktualizacja treści
19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na zadnie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych publicznych, wewnętrznych chodników, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Kolbuszowa w sezonie 2020/2021" 2020-10-16 14:05 Joanna Micek aktualizacja treści
20. Ogłoszenie o przetargu: "Dostawa i montaż kotłów centralnego ogrzewania w ramach projektu "Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa - montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania" - "Dostawa i montaż kotłów na biomasę" 2020-10-16 12:36 Joanna Micek aktualizacja treści
21. Ogłoszenie o przetargu: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kłapówka (przysiółek Łąki)” 2020-10-16 12:26 Joanna Micek aktualizacja treści
22. Ogłoszenie o przetargu Zespołu Oświatowego Miasta i Gminy Kolbuszowa: "Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół gminy Kolbuszowa" 2020-10-16 10:55 Joanna Micek aktualizacja treści
23. Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Zakup usług pozostałych – Regulacja potoku w Widełce" 2020-10-16 09:39 Joanna Micek aktualizacja treści
24. Ogłoszenie o konsultacji oferty PKPS na realizację zadania publicznego związanego z pomocą społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Nie jesteś sam" 2020-10-15 12:34 Joanna Micek aktualizacja treści
25. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej, oznaczona nr ew. działki 48/33 o pow. 0.1166 ha 2020-10-15 12:17 Joanna Micek aktualizacja treści
26. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej oznaczona nr ew. działki 1549/114 o pow. 0,0044 ha 2020-10-15 12:17 Joanna Micek aktualizacja treści
27. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest: 1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Sokołowskiej oznaczona nr ew. działki 1549/111 o pow. 0,1336 ha. 2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej oznaczona nr ew. działki 1549/115 o pow. 0,0447 ha 2020-10-15 12:16 Joanna Micek aktualizacja treści
28. Ogłoszenie o obowiązku wniesienia III raty "opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020" 2020-10-15 12:16 Joanna Micek aktualizacja treści
29. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa ulicy Witosa" 2020-10-15 11:27 Joanna Micek aktualizacja treści
30. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej nr 104006 R ul. M. Siedmiograj w Kolbuszowej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z ul. Kossaka do skrzyżowania z ul. Krakowską" 2020-10-15 11:25 Joanna Micek aktualizacja treści
31. Ogłoszenie o przetargu: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji pn. "Budowa drogi dojazdowej przy przystanku osobowym w Widełce" 2020-10-15 09:51 Monika Fryzeł aktualizacja treści
32. Ogłoszenie o przetargu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej”, w tym: Zadanie nr 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I; Zadanie nr 2: Budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej 2020-10-15 09:49 Monika Fryzeł aktualizacja treści
33. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przetrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-10-15 08:17 Joanna Micek aktualizacja treści
34. Ogłoszenie o przetargu Zespołu Oświatowego Miasta i Gminy Kolbuszowa: "Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół gminy Kolbuszowa" 2020-10-14 11:44 Joanna Micek aktualizacja treści
35. RBiPP.6733.50.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 13 października 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”, na działkach ozn. nr ew.: 1193, 651/3, położonych w miejscowości Przedbórz 2020-10-13 14:46 Joanna Micek aktualizacja treści
36. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie" 2020-10-13 14:42 Joanna Micek aktualizacja treści
37. Ogłoszenie o przetargu: "Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektu "Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa i Gminie Dzikowiec" 2020-10-13 10:12 Monika Fryzeł aktualizacja treści
38. Ogłoszenie o przetargu: "Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektu "Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa i Gminie Dzikowiec" 2020-10-13 10:11 Monika Fryzeł aktualizacja treści
39. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Werynia, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 241 z działkami sąsiednimi numer 242,245 i 244” 2020-10-12 15:12 Joanna Micek aktualizacja treści
40. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Werynia, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 241 z działkami sąsiednimi numer 257/1, 257/2, 256/3, 253/5, 253/4, 249, 248, 247, 246 i 240” 2020-10-12 15:09 Joanna Micek aktualizacja treści
41. Ogłoszenie o przetargu: "Dostawa i montaż kotłów centralnego ogrzewania w ramach projektu "Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa - montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania" - "Dostawa i montaż kotłów na biomasę" 2020-10-12 14:51 Joanna Micek aktualizacja treści
42. Kontrole zewnętrzne 2020-10-12 12:11 Joanna Micek aktualizacja treści
43. Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w sprawie "Kontrola udzielania wybranym osobom fizycznym i prawnym ulg w spłacie zaległego podatku przez Burmistrza Kolbuszowej w latach 2012-2018" 2020-10-12 12:10 Joanna Micek aktualizacja treści
44. RBiPP.6733.41.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 09 października 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2020-10-09 13:15 Joanna Micek aktualizacja treści
45. RBiPP.6733.40.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 09 października 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do hali produkcyjno-magazynowej" 2020-10-09 13:14 Joanna Micek aktualizacja treści
46. RBiPP.6733.38.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 09 października 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego" 2020-10-09 13:14 Joanna Micek aktualizacja treści
47. RBiPP.6733.35.2020- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 09 października 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2020-10-09 13:13 Joanna Micek aktualizacja treści
48. Koordynator do spraw dostępności 2020-10-09 12:56 Joanna Micek aktualizacja treści
49. Koordynator do spraw dostępności 2020-10-09 12:55 Joanna Micek aktualizacja treści
50. Koordynator do spraw dostępności 2020-10-09 12:52 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 1 z 46


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki