Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Interpelacja- dot. Krytej Pływalni Fregata w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-19 09:24 Joanna Micek aktualizacja treści
2. RGKiB.6733.25.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami" 2019-04-18 14:09 Joanna Micek aktualizacja treści
3. RGKiB.6733.24.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia w Porębach Kupieńskich- kierunek Kupno" 2019-04-18 14:09 Joanna Micek aktualizacja treści
4. VIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2019-04-18 14:04 Joanna Micek aktualizacja treści
5. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa 2019-04-18 12:23 Joanna Micek aktualizacja treści
6. Interpelacja- dot. sposobu odbywania się wyborów, wnioskodawca radny Piotr Panek 2019-04-18 09:13 Joanna Micek aktualizacja treści
7. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2019 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.109.2019.EB w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługę na wodną polegajqcą na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód potoku Przyrwa-Nil /Przywra do Dabrówki/ w km 24+380 istniejącym wylotem na działce ewid. nr 1265 w miejscowości Kolbuszowa, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie 2019-04-18 09:11 Joanna Micek aktualizacja treści
8. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-04-17 14:39 Joanna Micek aktualizacja treści
9. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-04-17 13:24 Joanna Micek aktualizacja treści
10. Interpelacja- dot. montażu lustra na ul. Obrońców Pokoju, wnioskodawca radny Dorian Pik 2019-04-17 12:54 Joanna Micek aktualizacja treści
11. Interpelacja- dot. przejścia dla pieszych w Kolbuszowej Górnej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-17 10:11 Joanna Micek aktualizacja treści
12. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 8 kwietnia 2019 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2019–2022 z uwzględnieniem lat 2023–2026” wraz z uzasadnieniem 2019-04-17 08:44 Joanna Micek aktualizacja treści
13. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 400 i Ø 200 o długości 153,0 m w ul. St. Krzaklewskiego dz. nr ewid. 2305/21 w Kolbuszowej" 2019-04-16 14:49 Joanna Micek aktualizacja treści
14. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 400 i Ø 200 o długości 153,0 m w ul. St. Krzaklewskiego dz. nr ewid. 2305/21 w Kolbuszowej" 2019-04-16 14:44 Joanna Micek aktualizacja treści
15. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 400 i Ø 200 o długości 153,0 m w ul. St. Krzaklewskiego dz. nr ewid. 2305/21 w Kolbuszowej" 2019-04-16 12:26 Joanna Micek aktualizacja treści
16. Interpelacja- dot. boiska sportowego w Kolbuszowej Górnej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-16 12:06 Joanna Micek aktualizacja treści
17. Wybory na Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli 2019-04-16 11:50 Joanna Micek aktualizacja treści
18. Wybory samorządowe 2018 2019-04-16 09:45 Joanna Micek aktualizacja treści
19. Wybory samorządowe 2018 2019-04-16 09:37 Joanna Micek aktualizacja treści
20. Wybory samorządowe 2018 2019-04-16 09:36 Joanna Micek aktualizacja treści
21. Wybory samorządowe 2018 2019-04-16 09:31 Joanna Micek aktualizacja treści
22. Wybory samorządowe 2018 2019-04-16 09:28 Joanna Micek aktualizacja treści
23. RGKiB.6730.47.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługowego na mieszkalny" 2019-04-16 08:49 Joanna Micek aktualizacja treści
24. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową w rejonie ul. Błonie w Kolbuszowej 2019-04-15 13:25 Joanna Micek aktualizacja treści
25. Interpelacja- dot. przedstawienia zestawienia wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-15 13:20 Joanna Micek aktualizacja treści
26. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej, oznaczona nr ew. działki 2137/70 o pow. 0.0347 ha 2019-04-15 10:47 Joanna Micek aktualizacja treści
27. RGKiB.6733.15.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej" 2019-04-15 08:05 Joanna Micek aktualizacja treści
28. Wybory na Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli 2019-04-12 13:27 Joanna Micek aktualizacja treści
29. Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego znak: AB.6740.5.1.2019 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 215R Werynia-Kłapówka polegającej na budowie chodnika w km 1+245-2+478 strona lewa w miejscowości Werynia" 2019-04-12 11:54 Joanna Micek aktualizacja treści
30. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-04-12 08:58 Joanna Micek aktualizacja treści
31. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2019-04-11 15:05 Joanna Micek aktualizacja treści
32. Interpelacja- dot. ilości godzin dodatkowych realizowanych przez dyrektorów szkół, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-04-11 13:49 Joanna Micek aktualizacja treści
33. RGKiB.6733.14.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-04-11 13:13 Joanna Micek aktualizacja treści
34. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej" 2019-04-11 12:44 Joanna Micek aktualizacja treści
35. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-04-11 12:43 Joanna Micek aktualizacja treści
36. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-04-11 12:36 Joanna Micek aktualizacja treści
37. Wybory na Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli 2019-04-11 11:43 Joanna Micek aktualizacja treści
38. Interpelacja- dot. przebudowy kanalizacji w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-04-11 10:50 Joanna Micek aktualizacja treści
39. Interpelacja- dot. dojazdów do pól, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-11 10:47 Joanna Micek aktualizacja treści
40. Interpelacja- dot. możliwości budowy spalarni odpadów, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-11 10:45 Joanna Micek aktualizacja treści
41. Interpelacja- dot. montażu lustra na ul. Obrońców Pokoju, wnioskodawca radny Dorian Pik 2019-04-11 10:42 Joanna Micek aktualizacja treści
42. Wybory na Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli 2019-04-10 13:13 Joanna Micek aktualizacja treści
43. Interpelacja- dot. budowy kanalizacji w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-04-10 11:07 Joanna Micek aktualizacja treści
44. Ogłoszenie o przetargu: Zadanie 1: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011 R ul. Piaskowej w Kolbuszowej od km 0+485 do km 0+785" Zadanie 2: "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Nad Nilem w Kolbuszowej Dolnej" 2019-04-09 14:29 Joanna Micek aktualizacja treści
45. Rok 2017 2019-04-09 12:30 Joanna Micek aktualizacja treści
46. Rok 2018 2019-04-09 12:28 Joanna Micek aktualizacja treści
47. Rok 2017 2019-04-09 12:20 Joanna Micek aktualizacja treści
48. Rok 2017 2019-04-09 12:14 Joanna Micek aktualizacja treści
49. Sprawozdania z wykonania budżetu 2019-04-09 12:01 Joanna Micek aktualizacja treści
50. Sprawozdania z wykonania budżetu 2019-04-09 11:55 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 1 z 18


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki