Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2021 roku 2021-07-28 14:56 Marzena Narowska aktualizacja treści
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2021 roku 2021-07-28 14:55 Marzena Narowska aktualizacja treści
3. 2021 r. 2021-07-28 14:51 Dawid Poborca aktualizacja treści
4. Zapytanie ofertowe: Zakup urządzeń na skatepark 2021-07-28 14:42 Monika Fryzeł aktualizacja treści
5. Zapytanie ofertowe: Zakup urządzeń na skatepark 2021-07-28 14:42 Monika Fryzeł aktualizacja treści
6. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wyłożeniu do publicznego wglądu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym ośrodka zbioru gazu wraz z przyłączami oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w gminie Kolbuszowa, województwo podkarpackie. 2021-07-28 13:55 Marzena Narowska aktualizacja treści
7. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wyłożeniu do publicznego wglądu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym ośrodka zbioru gazu wraz z przyłączami oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w gminie Kolbuszowa, województwo podkarpackie. 2021-07-28 13:54 Marzena Narowska usunięcie artykułu
8. Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej - etap II – dokumentacja 2021-07-28 12:36 Monika Fryzeł aktualizacja treści
9. Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej - etap II – dokumentacja 2021-07-28 12:36 Monika Fryzeł aktualizacja treści
10. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o spotkaniu z mieszkańcami w sprawie planowanej inwestycji pn. „Budowa ulicy Starzyńskiego w Kolbuszowej wraz z łącznikiem z ul. Witosa, zbiornikiem retencyjno- infiltracyjnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” 2021-07-28 10:57 Marzena Narowska aktualizacja treści
11. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o spotkaniu z mieszkańcami w sprawie planowanej inwestycji pn. „Budowa ulicy Starzyńskiego w Kolbuszowej wraz z łącznikiem z ul. Witosa, zbiornikiem retencyjno- infiltracyjnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” 2021-07-28 10:56 Marzena Narowska aktualizacja treści
12. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wyłożeniu do publicznego wglądu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym ośrodka zbioru gazu wraz z przyłączami oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w gminie Kolbuszowa, województwo podkarpackie. 2021-07-28 09:18 Marzena Narowska aktualizacja treści
13. Ulgi i pomoc publiczna 2021-07-27 11:17 Marzena Narowska aktualizacja treści
14. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz dwóch budynków gospodarczych”, na działkach ozn. nr ew. 3759, 3766/2, 3757/1, położonych w miejscowości Widełka, dla Pana Krzysztofa Michałka, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2021-07-27 11:14 Marzena Narowska aktualizacja treści
15. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 21 lipca; znak: RZ.ZUZ.4.4210.173.2021.EL; o wyadniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, likwidację rowu oraz usługę wodną w związku z realizacją inwestycji - budowa ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej wraz z łącznikiem z ul. Witosa z lokalizacją i oddziaływaniem na działki nr 942, 986/37, 986/36, 986/35, 995/1, 923/4, 994/2, 994/1, 995/2, 995/3, 995/4, 1032/1, 1033, 1034/3, 1034/4, 1034/5, 1035, 1036, 1042/1, 1043/1, 1043/2, 1044/3, 993/4, 1059/6, 1045/1, 1045/2, 1046/1, 1047/1, 1047/2, 1048/1, 1049/1, 1049/2, 1050/1, 1051/1, 1051/2, 1052/1, 1053, 1055, 1054/1, 1056/1, 1058, 2348, 993/11, 1105- obręb 1 Kolbuszowa. 2021-07-27 09:25 Marzena Narowska aktualizacja treści
16. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa pomieszczeń handlowych w celu zmiany sposobu użytkowania na pomieszczenia administracyjne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym" 2021-07-26 14:49 Dawid Poborca aktualizacja treści
17. Referat Organizacyjny 2021-07-23 13:53 Marzena Narowska aktualizacja treści
18. Zwrot podatku akcyzowego 2021-07-22 12:03 Marzena Narowska aktualizacja treści
19. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowa Wieś, dz. o nr ewid. 1157, 86/2" 2021-07-21 13:23 Dawid Poborca aktualizacja treści
20. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Modernizacja Domu Ludowego w Weryni” 2021-07-21 13:06 Dawid Poborca aktualizacja treści
21. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pani Magdaleny Świder w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej”, na działkach ozn. nr ew.: 858 położonej w miejscowości Kolbuszowa Dolna. 2021-07-21 11:55 Marzena Narowska aktualizacja treści
22. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Odbiór i transport segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa 2021-07-21 09:13 Dawid Poborca aktualizacja treści
23. 2021 r. 2021-07-21 08:04 Dawid Poborca aktualizacja treści
24. Decyzja Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 lipca 2021 r., znak: OŚiGW.6220.2.3.2021 orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa hali produkcyjnej oraz instalacja kabiny lakierniczej na terenie Firmy Koltex PRS Sp. z o.o. Sp. k. przy ul. Sokołowskiej 28 w miejscowości Kolbuszowa”. 2021-07-20 15:19 Marzena Narowska aktualizacja treści
25. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 lipca 2021 r., znak: OŚiGW.6220.2.3.2021 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa hali produkcyjnej oraz instalacja kabiny lakierniczej na terenie Firmy Koltex PRS Sp. z o.o. Sp. k. przy ul. Sokołowskiej 28 w miejscowości Kolbuszowa” 2021-07-20 15:18 Marzena Narowska aktualizacja treści
26. Decyzja Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 lipca 2021 r., znak: OŚiGW.6220.2.3.2021 orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa hali produkcyjnej oraz instalacja kabiny lakierniczej na terenie Firmy Koltex PRS Sp. z o.o. Sp. k. przy ul. Sokołowskiej 28 w miejscowości Kolbuszowa”. 2021-07-20 15:10 Marzena Narowska aktualizacja treści
27. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi pożarowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kolbuszowej przy ul. Krakowskiej 57A i 57B z dostosowaniem istniejących dróg wewnętrznych wraz z niezbędnym zabezpieczeniem sieci wod-kan, teletechnicznej, elektrycznej oraz przebudowa – budowa po nowej trasie sieci gazowej niskiego ciśnienia w związku z budową drogi pożarowej”, na działce ozn. nr ew.: 276/4 położonej w miejscowości Kolbuszowa, dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Kolbuszowej ul. Krakowska 57/21, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowanej przez Pana Wiesława Harafa Zarządcy Nieruchomości KIGN został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2021-07-20 14:18 Marzena Narowska aktualizacja treści
28. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania związane z realizacją celu publicznego służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa na 2021 2021-07-19 14:35 Marzena Narowska aktualizacja treści
29. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2021 roku 2021-07-19 14:32 Marzena Narowska aktualizacja treści
30. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2021-07-19 10:06 Marzena Narowska aktualizacja treści
31. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Opieki Społecznej i Zdrowia 2021-07-19 10:05 Marzena Narowska aktualizacja treści
32. Komisja Rewizyjna 2021-07-19 10:03 Marzena Narowska aktualizacja treści
33. Komisja Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa 2021-07-19 10:03 Marzena Narowska aktualizacja treści
34. Komisja Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia 2021-07-19 10:02 Marzena Narowska aktualizacja treści
35. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej 2021-07-19 10:01 Marzena Narowska aktualizacja treści
36. Plan pracy Rady Miejskiej 2021-07-19 09:59 Marzena Narowska aktualizacja treści
37. Burmistrz 2021-07-19 09:04 Marzena Narowska aktualizacja treści
38. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Odbiór i transport segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa 2021-07-16 12:37 Dawid Poborca aktualizacja treści
39. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Rzeszowskiej w Kolbuszowej 2021-07-16 10:53 Marzena Narowska aktualizacja treści
40. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 1133/5, 1133/4, 1133/2, 1133/6, 1133/7 położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna. 2021-07-16 10:45 Marzena Narowska aktualizacja treści
41. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 1019, 1068, 1550/39, 1550/28 położonych w miejscowości Kupno. 2021-07-16 10:45 Marzena Narowska aktualizacja treści
42. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pani Katarzyny Mikołajczyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”, na działkach ozn. nr ew.: 749/1, 749/5, 749/3, 749/9 położonych w miejscowości Kupno. 2021-07-15 14:35 Marzena Narowska aktualizacja treści
43. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 15.07.2021r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.68.2021 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą "Przebudowa wejścia przedniego zadaszenia nad podestem wejściowym z dostosowaniem podjazdu dla niepełnosprawnych do obowiązujących norm oraz przebudowa rampy załadunkowej z zadaszeniem nad rampą i zabudowa ścian rampy", na działce ozn. nr ew. 1513/15, położonej w mieście Kolbuszowa dla Pana Janusza Piekuty. 2021-07-15 14:34 Marzena Narowska aktualizacja treści
44. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 15.07.2021r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.67.2021 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego", na działce ozn. nr ew.: 1738/4 położonej w miejscowości Kolbuszowa Dolna dla Państwa Pawła i Katarzyny Skupińskich 2021-07-15 14:29 Marzena Narowska aktualizacja treści
45. Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy: Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej 2021-07-13 12:34 Dawid Poborca aktualizacja treści
46. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Rzeszowskiej w Kolbuszowej 2021-07-13 12:06 Marzena Narowska aktualizacja treści
47. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta, oznaczona nr ew. działki 100/26 o pow. 0,0706 ha, objęta KW TB1K/00002360/8. 2021-07-13 11:58 Marzena Narowska aktualizacja treści
48. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 12.07.2021r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.28.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej”, na działkach ozn. nr ew.: 2331/1, 2331/2, 1274/2 położonych w mieście Kolbuszowa, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z/s. ul. Piłsudskiego 111A, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Adama Maternia. 2021-07-12 15:26 Marzena Narowska aktualizacja treści
49. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 12.07.2021r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.27.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obszarze ulicy Piłsudskiego w Kolbuszowej", na działkach ozn. nr ew.: 1189/27, 1189/17, 1189/31, 1189/26, 1274/2, 1917/12 położonych w mieście Kolbuszowa, dla Gminy Kolbuszowa - ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100, reprezentowanej przez Burmistrza Kolbuszowej Jana Zubę. 2021-07-12 15:23 Marzena Narowska aktualizacja treści
50. Ogłoszenie o zamierze zawarcia umowy: Oczyszczanie koszy ulicznych w Gminie Kolbuszowa i zagospodarowanie odpadów 2021-07-12 11:33 Dawid Poborca aktualizacja treści

Strona: 1 z 57


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki