Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
251. Zapytanie- dot. budowy obwodnicy, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-01-30 15:09 Joanna Micek aktualizacja treści
252. Marek Gil - Z-ca Burmistrza 2019-01-30 13:50 Joanna Micek aktualizacja treści
253. RODO 2019-01-30 11:26 Joanna Micek aktualizacja treści
254. RODO 2019-01-30 11:26 Joanna Micek aktualizacja treści
255. Jacek Mroczek - Skarbnik 2019-01-30 11:18 Joanna Micek aktualizacja treści
256. Jacek Mroczek - Skarbnik 2019-01-30 11:09 Joanna Micek aktualizacja treści
257. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Bukowcu, oznaczona nr ew. działki 94/2 o powierzchni 0.2200 ha 2019-01-30 09:12 Joanna Micek aktualizacja treści
258. Protokół Nr IV/2018 z IV sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2018 roku 2019-01-29 15:10 Joanna Micek aktualizacja treści
259. Podatki i opłaty - Informacje ogólne 2019-01-29 13:05 Joanna Micek aktualizacja treści
260. Zwrot podatku akcyzowego 2019-01-29 12:57 Joanna Micek aktualizacja treści
261. Podatek rolny 2019-01-29 12:42 Joanna Micek aktualizacja treści
262. Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych 2019-01-29 12:37 Joanna Micek aktualizacja treści
263. Podatek od środków transportowych 2019-01-29 12:35 Joanna Micek aktualizacja treści
264. Podatek od nieruchomości 2019-01-29 12:27 Joanna Micek aktualizacja treści
265. Podatki i opłaty - Informacje ogólne 2019-01-29 12:23 Joanna Micek aktualizacja treści
266. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 16 stycznia 2019 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.4.2019.KZ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. 4 wylotów oraz usługa wodna polegająca na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wody rzeki Werynia dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 215R Werynia-Kłapówka polegająca na budowie chodnika w km 1+245 do km 2+478 strona lewa w miejscowości Werynia z lokalizacją przedsięwzięcia na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 940, 1005/16, obręb 0014 Werynia, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa, powiat kolbuszowski 2019-01-28 12:16 Joanna Micek aktualizacja treści
267. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-01-28 11:43 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
268. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczona nr ew. działki 48/71 o pow. 0.1775 ha 2019-01-25 12:37 Joanna Micek aktualizacja treści
269. Zapytanie- dot. uzasadnienia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnioskodawca radna Barbara Szafraniec 2019-01-25 11:04 Joanna Micek aktualizacja treści
270. Komisja Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa 2019-01-25 09:10 Joanna Micek aktualizacja treści
271. RGKiB.6733.4.2019- Obieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowe Miasto" 2019-01-24 15:06 Joanna Micek aktualizacja treści
272. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 23 stycznia 2019 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.12.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. "Budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 3 budynków garażowo – gospodarczych na dz. ozn. nr ewid. 3767/7 w miejscowości Widełka" 2019-01-24 13:22 Joanna Micek aktualizacja treści
273. RGKiB.6733.81.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową szaf kablowych nN 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznych podziemnych przyłączy kablowych nN 0,4kv" 2019-01-23 15:29 Joanna Micek aktualizacja treści
274. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczona nr ew. działki 48/20 o pow. 0.1455 ha oraz niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczona nr ew. działki 48/60 o pow. 0.1290 ha 2019-01-23 15:13 Joanna Micek aktualizacja treści
275. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem 2019-01-23 15:08 Joanna Micek aktualizacja treści
276. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem 2019-01-23 15:07 Joanna Micek aktualizacja treści
277. Kontakt 2019-01-23 10:02 Joanna Micek aktualizacja treści
278. Kontakt 2019-01-23 10:01 Joanna Micek aktualizacja treści
279. Dotacje dla przedszkoli 2019-01-23 09:52 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
280. Dotacje dla przedszkoli 2019-01-23 09:52 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
281. Dotacje dla przedszkoli 2019-01-23 09:51 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
282. 2019 2019-01-23 09:51 Joanna Micek aktualizacja treści
283. RGKiB.6733.79.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic: Polna, Obrońców Pokoju, J. Piłsudskiego, Targowa, Zielona, Prof. Żytkowskiego" 2019-01-22 13:41 Joanna Micek aktualizacja treści
284. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-01-22 11:13 Joanna Micek aktualizacja treści
285. Ogłoszenie o przetargu: "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD Siedlisko poprzez budowę zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej w miejscowości Poręby Kupieńskie" 2019-01-21 16:16 Joanna Micek aktualizacja treści
286. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Malwowej, oznaczona nr ew. działki 48/40 o pow. 0.0594 ha, oznaczona nr ew. działki 48/41 o pow. 0.0623 ha, oznaczona nr ew. działki 48/42 o pow. 0.0631 ha 2019-01-21 13:52 Joanna Micek aktualizacja treści
287. RGKiB.6733.3.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej" 2019-01-21 13:43 Joanna Micek aktualizacja treści
288. Interpelacja– dot. budowy progów zwalniających na ulicy Krakowskiej w Kolbuszowej, wnioskodawca radna Barbara Szafraniec 2019-01-21 10:05 Joanna Micek aktualizacja treści
289. 2019 r. 2019-01-18 15:10 Joanna Micek aktualizacja treści
290. 2019 r. 2019-01-18 15:08 Joanna Micek aktualizacja treści
291. Interpelacja- dot. utworzenia zakładki z organizacjami pożytku publicznego uprawnionymi do otrzymania 1% podatku na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Adam Kaczanowski 2019-01-18 15:05 Joanna Micek aktualizacja treści
292. Ogłoszenie o przetargu: "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej" 2019-01-18 14:29 Joanna Micek aktualizacja treści
293. Zapytanie- dot. budowy obwodnicy, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-01-18 12:12 Joanna Micek aktualizacja treści
294. V sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2019-01-17 14:16 Joanna Micek aktualizacja treści
295. Ogłoszenie o przetargu: Dostawa mobilnych pracowni ICT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: "Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów" 2019-01-17 12:45 Joanna Micek aktualizacja treści
296. Petycja w sprawie modernizacji ul. Kasztanowej w Kolbuszowej 2019-01-17 10:28 Joanna Micek aktualizacja treści
297. Zapytanie- dot. uzasadnienia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnioskodawca radna Barbara Szafraniec 2019-01-16 15:30 Joanna Micek aktualizacja treści
298. 2019 r. 2019-01-16 14:52 Joanna Micek aktualizacja treści
299. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania związane z realizacją celu publicznego służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa w 2019 roku 2019-01-16 14:50 Joanna Micek aktualizacja treści
300. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie" 2019-01-16 13:15 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 6 z 16


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki