Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
251. Wybory na Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli 2019-04-28 22:20 Joanna Micek aktualizacja treści
252. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-04-26 15:28 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
253. RGKiB.6733.27.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KOB3301A" 2019-04-26 15:05 Joanna Micek aktualizacja treści
254. RGKiB.6733.26.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem" 2019-04-26 15:02 Joanna Micek aktualizacja treści
255. Protokół Nr VII/2019 z VII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 marca 2019 roku 2019-04-26 14:14 Joanna Micek aktualizacja treści
256. Protokół Nr VI/2019 z VI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 lutego 2019 roku 2019-04-26 14:13 Joanna Micek aktualizacja treści
257. Interpelacja- dot. przejścia dla pieszych w Kolbuszowej Górnej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-26 12:44 Joanna Micek aktualizacja treści
258. Wybory na Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli 2019-04-26 11:21 Joanna Micek aktualizacja treści
259. Interpelacja- dot. przebudowy kanalizacji w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-04-25 14:48 Joanna Micek aktualizacja treści
260. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.500.000 zł" 2019-04-25 14:20 Joanna Micek aktualizacja treści
261. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.500.000 zł" 2019-04-25 14:17 Joanna Micek aktualizacja treści
262. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.554.911 zł" 2019-04-25 13:53 Joanna Micek aktualizacja treści
263. Interpelacja- dot. montażu lustra ul. Łąkowa, wnioskodawca radny Piotr Panek 2019-04-25 12:38 Joanna Micek aktualizacja treści
264. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-04-25 12:27 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
265. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Kultury Fizycznej, Rekreacji i Krytej Pływalni 2019-04-24 13:52 Joanna Micek aktualizacja treści
266. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2019 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.115.2019.RF w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odporowadzeniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie warsztatu samochodowego do sieci kanalizacji sanitarnej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowej, z lokalizacją zbiornika bezodpływowego na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 1524/14, obręb 0001 Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna 180602_4 Kolbuszowa, powiat kolbuszowski 2019-04-24 13:35 Joanna Micek aktualizacja treści
267. Interpelacja- dot. możliwości budowy spalarni odpadów, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-24 10:23 Joanna Micek aktualizacja treści
268. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 300 i Ø 200 o długości 180,0 m w rejonie ul. 11-go Listopada dz. nr ewid. 1684/1, 1513/15, 1512/13 w Kolbuszowej" 2019-04-23 13:17 Joanna Micek aktualizacja treści
269. Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104041R ul. Wrzosowej w Kolbuszowej” Zadanie nr 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104040R ul. Klonowej w Kolbuszowej” Zadanie nr 3 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103983R ul. Rolnika w km 0+000 - 0+200 w Kolbuszowej” 2019-04-23 13:12 Monika Fryzeł aktualizacja treści
270. Interpelacja- dot. tabliczek ograniczących parkowanie, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-04-23 12:21 Joanna Micek aktualizacja treści
271. Interpelacja- dot. dojazdów do pól, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-23 12:20 Joanna Micek aktualizacja treści
272. Interpelacja- dot. Krytej Pływalni Fregata w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-19 09:24 Joanna Micek aktualizacja treści
273. RGKiB.6733.25.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami" 2019-04-18 14:09 Joanna Micek aktualizacja treści
274. RGKiB.6733.24.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia w Porębach Kupieńskich- kierunek Kupno" 2019-04-18 14:09 Joanna Micek aktualizacja treści
275. VIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2019-04-18 14:04 Joanna Micek aktualizacja treści
276. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa 2019-04-18 12:23 Joanna Micek aktualizacja treści
277. Interpelacja- dot. sposobu odbywania się wyborów, wnioskodawca radny Piotr Panek 2019-04-18 09:13 Joanna Micek aktualizacja treści
278. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2019 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.109.2019.EB w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługę na wodną polegajqcą na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód potoku Przyrwa-Nil /Przywra do Dabrówki/ w km 24+380 istniejącym wylotem na działce ewid. nr 1265 w miejscowości Kolbuszowa, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie 2019-04-18 09:11 Joanna Micek aktualizacja treści
279. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-04-17 14:39 Joanna Micek aktualizacja treści
280. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-04-17 13:24 Joanna Micek aktualizacja treści
281. Interpelacja- dot. montażu lustra na ul. Obrońców Pokoju, wnioskodawca radny Dorian Pik 2019-04-17 12:54 Joanna Micek aktualizacja treści
282. Interpelacja- dot. przejścia dla pieszych w Kolbuszowej Górnej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-17 10:11 Joanna Micek aktualizacja treści
283. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 8 kwietnia 2019 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2019–2022 z uwzględnieniem lat 2023–2026” wraz z uzasadnieniem 2019-04-17 08:44 Joanna Micek aktualizacja treści
284. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 400 i Ø 200 o długości 153,0 m w ul. St. Krzaklewskiego dz. nr ewid. 2305/21 w Kolbuszowej" 2019-04-16 14:49 Joanna Micek aktualizacja treści
285. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 400 i Ø 200 o długości 153,0 m w ul. St. Krzaklewskiego dz. nr ewid. 2305/21 w Kolbuszowej" 2019-04-16 14:44 Joanna Micek aktualizacja treści
286. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 400 i Ø 200 o długości 153,0 m w ul. St. Krzaklewskiego dz. nr ewid. 2305/21 w Kolbuszowej" 2019-04-16 12:26 Joanna Micek aktualizacja treści
287. Interpelacja- dot. boiska sportowego w Kolbuszowej Górnej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-16 12:06 Joanna Micek aktualizacja treści
288. Wybory na Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli 2019-04-16 11:50 Joanna Micek aktualizacja treści
289. Wybory samorządowe 2018 2019-04-16 09:45 Joanna Micek aktualizacja treści
290. Wybory samorządowe 2018 2019-04-16 09:37 Joanna Micek aktualizacja treści
291. Wybory samorządowe 2018 2019-04-16 09:36 Joanna Micek aktualizacja treści
292. Wybory samorządowe 2018 2019-04-16 09:31 Joanna Micek aktualizacja treści
293. Wybory samorządowe 2018 2019-04-16 09:28 Joanna Micek aktualizacja treści
294. RGKiB.6730.47.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługowego na mieszkalny" 2019-04-16 08:49 Joanna Micek aktualizacja treści
295. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową w rejonie ul. Błonie w Kolbuszowej 2019-04-15 13:25 Joanna Micek aktualizacja treści
296. Interpelacja- dot. przedstawienia zestawienia wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-15 13:20 Joanna Micek aktualizacja treści
297. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej, oznaczona nr ew. działki 2137/70 o pow. 0.0347 ha 2019-04-15 10:47 Joanna Micek aktualizacja treści
298. RGKiB.6733.15.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej" 2019-04-15 08:05 Joanna Micek aktualizacja treści
299. Wybory na Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli 2019-04-12 13:27 Joanna Micek aktualizacja treści
300. Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego znak: AB.6740.5.1.2019 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 215R Werynia-Kłapówka polegającej na budowie chodnika w km 1+245-2+478 strona lewa w miejscowości Werynia" 2019-04-12 11:54 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 6 z 24


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki