Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Zapytanie ofertowe

Plan zamówień publicznych

03
lut  2023

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Widełce, oznaczona nr ew. działki 1827/319 o pow. 0,0334 ha


Ogłoszenie o przetargu

 

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa.

Przedmiotem przetargu jest:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Widełce, oznaczona nr ew. działki 1827/319 o pow. 0,0334 ha, objęta KW TB1K/00021060/4.

Działka nr 1827/319 powstała z podziału działki nr 1827/9 na podstawie decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 06.04.2022 r. nr RiGG.6831.25.2022.

Teren działki płaski, porośnięty trawą oraz samosiewami drzew o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. W południowo-zachodnim narożu usytuowany jest słup telekomunikacyjny z linią napowietrzną, przecinającą działkę wzdłuż południowej granicy, dodatkowo południową część działki przecina sieć telekomunikacyjna. Działka posiada dostęp do drogi krajowej nr 9, bez urządzonego zjazdu. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz droga dojazdowa. W bliskim sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, obiekty handlowo-usługowe oraz nieruchomości rolne.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów wyżej wymieniona działka stanowi użytek gruntowy łąki trwałe - ŁIV i nie stanowi gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.).Dla działki nie został wyznaczony obszar rewitalizacji ani utworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.).

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/207/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. ze zm. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze zieleni publicznej, sportu i wypoczynku - oznaczenie w studium symbolem ZP. Studium nie jest aktem prawa miejscowego i na jego podstawie nie można ustalić lokalizacji inwestycji. Nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującej przedmiotową nieruchomość.

Sprzedaż ww. nieruchomości następuje na podstawie danych ewidencji gruntów, bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie Nabywca ponosi na własny koszt.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz regulaminem przetargu. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich - brak wpisów dotyczących przedmiotowej działki w księdze wieczystej.

Ponadto z uwagi na podpisanie przez Gminę Kolbuszowa umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji p.n.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Widełka, Nabywca działki nr 1827/319 zobowiązuje się do złożenia w umowie sprzedaży oświadczenia, że wyraża zgodę na ewentualne zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej na działce nr 1827/319 oraz ustanowienie nieodpłatnie na rzecz Gminy Kolbuszowa na działce nr 1827/319 służebności przesyłu pasem gruntu o szerokości 4,0 m i o przebiegu zgodnym z opracowaną dokumentacją projektową, polegającej na prawie do wejścia i zajęcia działki nr 1827/319 położonej w Widełce przez Gminę Kolbuszowa oraz podmioty działające na jej zlecenie w zakresie niezbędnym do wykonania czynności i robót w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej, a także w celu przebudowy, modernizacji, wymiany, naprawy, konserwacji oraz kontroli wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Nabywca działki nr 1827/319 zobowiąże się również do przestrzegania wymogów związanych z ustanowieniem strefy kontrolnej szerokości 4,0 m wzdłuż wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a w szczególności do:

  1. nie dokonywania nasadzeń drzew i krzewów,
  2. nie składowania materiałów budowlanych, sypkich,
  3. nie lokalizowania innych obiektów utrudniających dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej,
  4. nie dokonywania znaczącej zmiany niwelacji terenu bez uzgodnienia z zarządcą sieci.

Służebność przesyłu zostanie ustanowiona w terminie ustalonym przez strony.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości odbył się w dniu 21.09.2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości odbył się w dniu 07.12.2022 r. i również zakończył się wynikiem negatywnym. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13 360,00 złotych (brutto)

Wadium wynosi: 2 672,00 złote

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21 w sali Nr 1 o godzinie 900.

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 3 marca 2023 r. na konto bankowe Urzędu Nr 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w BS Kolbuszowa. Wpłata wadium winna zawierać oznaczenie numeru działki, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Wadium zwraca się w terminie do trzech dni po zakończeniu przetargu, z wyjątkiem wadium wpłaconego przez uczestnika, który przetarg wygrał z zaliczeniem na poczet ceny nabycia. Cena nabycia nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg prowadzony będzie wg. zasad ustalonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu i jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Szczegółowe informacje o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w pokoju nr 14 codziennie w godzinach 800-1500 oraz telefonicznie pod nr 17 22 71 333.

Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszt opłat sądowych.

Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o terminie zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Kolbuszowej może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych: bip.kolbuszowa.pl, www.kolbuszowa.pl, jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, a także wyciąg z ogłoszenia ukazał się w prasie - Infopublikator.pl.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki