Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Zapytanie ofertowe

Plan zamówień publicznych

20
paź  2023

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: 1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Chabrowej, oznaczona nr ew. działki 48/236 o pow. 0,0906 ha, 2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Chabrowej, oznaczona nr ew. działki 48/237 o pow. 0,0965 ha, 3. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Chabrowej, oznaczona nr ew. działki 48/246 o pow. 0,1005 ha


Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa.

Przedmiotem przetargu jest:

  1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Chabrowej, oznaczona nr ew. działki 48/236 o pow. 0,0906 ha, objęta KW TB1K/00002360/8.

Działka nr 48/236 powstała z podziału działki nr 48/177 na podstawie decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 21.06.2023 r. nr RiGG.6831.56.2023. Natomiast działka nr 48/177 powstała z podziału działki nr 48/152 na podstawie decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 12.04.2023 r. nr RiGG.6831.31.2023.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej strefie miasta Kolbuszowa w obszarze mieszkaniowym. Teren działki lekko pochyły, w całości porośnięty trawą. Kształt działki regularny, wieloboczny, zbliżony do trapezu. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni utwardzonej stanowiącej ul. Chabrową. Bezpośrednie otoczenie działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz droga dojazdowa. W dalszym sąsiedztwie zlokalizowany jest park miejski, przepompownia ścieków, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków wyżej wymieniona działka stanowi użytek gruntowy pastwiska trwałe oznaczony symbolem - PsIV i nie stanowi gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Dla działki nie został wyznaczony obszar rewitalizacji ani utworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.).

Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Gmina Kolbuszowa jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji p.n.; „Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II”.

Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap I, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr LII/490/22 z dnia 24 listopada 2022 r. Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka leży w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczenie na rysunku planu symbolem 23MN. Dokładny opis przeznaczenia wg. symbolu oznaczonego na planie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pok. nr 25 lub na stronie internetowej Gminy Kolbuszowa www.kolbuszowa.pl.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz regulaminem przetargu.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich - brak wpisów dotyczących przedmiotowej nieruchomości w księdze wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 103 290,00 złotych (brutto; w tym VAT 23 %)

Wadium wynosi: 20 658,00 złotych

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

  1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Chabrowej, oznaczona nr ew. działki 48/237 o pow. 0,0965 ha, objęta KW TB1K/00002360/8.

Działka nr 48/237 powstała z podziału działki nr 48/177 na podstawie decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 21.06.2023 r. nr RiGG.6831.56.2023. Natomiast działka nr 48/177 powstała z podziału działki nr 48/152 na podstawie decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 12.04.2023 r. nr RiGG.6831.31.2023.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej strefie miasta Kolbuszowa w obszarze mieszkaniowym. Teren działki lekko pochyły, w całości porośnięty trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni utwardzonej stanowiącej ul. Chabrową. Bezpośrednie otoczenie działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz droga dojazdowa. W dalszym sąsiedztwie zlokalizowany jest park miejski, przepompownia ścieków, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków wyżej wymieniona działka stanowi użytek gruntowy pastwiska trwałe oznaczony symbolem - PsIV i nie stanowi gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Dla działki nie został wyznaczony obszar rewitalizacji ani utworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.).

Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Gmina Kolbuszowa jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji p.n.; „Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II”.

Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap I, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr LII/490/22 z dnia 24 listopada 2022 r. Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka leży w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczenie na rysunku planu symbolem 23MN. Dokładny opis przeznaczenia wg. symbolu oznaczonego na planie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pok. nr 25 lub na stronie internetowej Gminy Kolbuszowa www.kolbuszowa.pl.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz regulaminem przetargu.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich - brak wpisów dotyczących przedmiotowej nieruchomości w księdze wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110 010,00 złotych (brutto; w tym VAT 23 %)

Wadium wynosi: 22 002,00 złote

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

  1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Chabrowej, oznaczona nr ew. działki 48/246 o pow. 0,1005 ha, objęta KW TB1K/00002360/8.

Działka nr 48/246 powstała z podziału działki nr 48/177 na podstawie decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 21.06.2023 r. nr RiGG.6831.56.2023. Natomiast działka nr 48/177 powstała z podziału działki nr 48/152 na podstawie decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 12.04.2023 r. nr RiGG.6831.31.2023.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej strefie miasta Kolbuszowa w obszarze mieszkaniowym. Teren działki lekko pochyły, w całości porośnięty trawą. Kształt działki regularny, wieloboczny, zbliżony do trapezu. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni utwardzonej stanowiącej ul. Chabrową. Bezpośrednie otoczenie działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz droga dojazdowa. W dalszym sąsiedztwie zlokalizowany jest park miejski, przepompownia ścieków, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków wyżej wymieniona działka stanowi użytek gruntowy pastwiska trwałe oznaczony symbolem - PsIV i nie stanowi gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Dla działki nie został wyznaczony obszar rewitalizacji ani utworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.).

Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Gmina Kolbuszowa jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji p.n.; „Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II”.

Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap I, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr LII/490/22 z dnia 24 listopada 2022 r. Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka leży w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczenie na rysunku planu symbolem 23MN. Dokładny opis przeznaczenia wg. symbolu oznaczonego na planie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pok. nr 25 lub na stronie internetowej Gminy Kolbuszowa www.kolbuszowa.pl.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz regulaminem przetargu.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich - brak wpisów dotyczących przedmiotowej nieruchomości w księdze wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 114 570,00 złotych (brutto; w tym VAT 23 %)

Wadium wynosi: 22 914,00 złotych

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

Przetargi odbędą się w dniu 29 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21 w sali Nr 1. Każda nieruchomość jest przedmiotem oddzielnego przetargu, które prowadzone będą bezpośrednio po sobie zgodnie z podaną kolejnością poczynając od godziny 830.

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 23 listopada 2023 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej Nr 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w BS Kolbuszowa. Wpłata wadium winna zawierać oznaczenie numeru działki, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Wadium zwraca się w terminie do trzech dni po zakończeniu przetargu, z wyjątkiem wadium wpłaconego przez uczestnika, który przetarg wygrał z zaliczeniem na poczet ceny nabycia. Cena nabycia nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg prowadzony będzie wg. zasad ustalonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu i jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Szczegółowe informacje o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w pokoju nr 14 codziennie w godzinach 800-1500 oraz telefonicznie pod nr 17 22 71 333.

Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszt opłat sądowych.

Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o terminie zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Kolbuszowej może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych: bip.kolbuszowa.pl, www.kolbuszowa.pl, jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, a także wyciąg z ogłoszenia ukazał się w prasie - Infopublikator.pl.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki