Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Zapytanie ofertowe

Plan zamówień publicznych

26
paź  2023

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Błonie, Tulipanowej, oznaczona nr ew. działki 48/228 o pow. 0,4793 ha


Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa.

Przedmiotem przetargu jest:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Błonie, Tulipanowej, oznaczona nr ew. działki 48/228 o pow. 0,4793 ha, objęta KW TB1K/00002360/8.

Działka nr 48/228 powstała z podziału działki nr 48/169 na podstawie decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 01.06.2023 r. nr RiGG.6831.16.2023. Natomiast działka nr 48/169 powstała z podziału działki nr 48/143 na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego z dnia 16.01.2023 r. nr D/III/1/2023 znak: AB.6740.7.3.2022 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w terenach zabudowy usługowej, w pośredniej strefie miasta Kolbuszowa. Teren działki płaski, porośnięty trawą i pojedynczymi samosiewami drzew w części północnej. Kształt działki regularny, wieloboczny, zbliżony do trapezu. Teren działki wzdłuż północnej granicy przecinają sieci elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni utwardzonej stanowiącej ul. Tulipanową, łączącą się z ulicą Błonie. Bezpośrednie otoczenie działki stanowi zabudowa handlowo-usługowa, nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz drogi dojazdowe. W dalszym sąsiedztwie zlokalizowane są obiekty handlowo-usługowe, produkcyjno-magazynowe, dawne wysypisko śmieci, nieruchomości gruntowe niezabudowane, park miejski, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz cmentarz.

W ewidencji gruntów i budynków działka nr 48/228 oznaczona jest jako użytek gruntowy inne tereny zabudowane - Bi i nie stanowi gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Dla ww. działki nie został wyznaczony obszar rewitalizacji ani utworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.).

Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy nabywca wykona własnym staraniem i na własny koszt w porozumieniu z właścicielami sieci. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Obszar działki nr 48/228 objęty jest ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap I zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr LII/490/22 z dnia 24 listopada 2022 r., z przeznaczeniem pod teren zabudowy usługowej - oznaczone na rysunku planu symbolem 4U. Dokładny opis przeznaczenia wg. symbolu oznaczonego na planie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pok. nr 25 lub na stronie internetowej Gminy Kolbuszowa www.kolbuszowa.pl.

Na przedmiotowej działce znajdują się sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej własności Gminy Kolbuszowa, w związku z powyższym nabywca działki nr 48/228 zobowiązuje się do nieodpłatnego ustanowienia w umowie sprzedaży, na rzecz Gminy Kolbuszowa na części działki nr 48/228 nieodpłatnej służebności przesyłu tj. dla pasa gruntu o długości około 66 m i szerokości do 4,0 m wzdłuż sieci wodociągowej oraz o długości około 67 m i szerokości do 4,0 m wzdłuż sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z załącznikiem graficznym.

Nabywca działki nr 48/228 zezwoli nieodpłatnie Gminie Kolbuszowa oraz podmiotom działającym na jej zlecenie, wejść i zająć część działki w zakresie niezbędnym do wykonania czynności i robót w celu przebudowy, modernizacji, wymiany, naprawy, konserwacji oraz kontroli sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

W przypadku rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w celu przyłączenia nowych odbiorców nabywca działki nr 48/228 zobowiązuje się do ustanowienia na żądanie inwestora służebności przesyłu na rzecz inwestora w przewidzianej przez prawo formie.

Nabywca działki nr 48/228 zobowiązuje się do przestrzegania wymogów związanych z ustanowieniem strefy kontrolnej tj. pasa gruntu o długości około 66 m i szerokości do 4,0 m wzdłuż sieci wodociągowej oraz długości około 67 m i szerokości do 4,0 m wzdłuż sieci kanalizacji sanitarnej, a w szczególności do:

  1. a) nie dokonywania nasadzeń drzew i krzewów,
  2. b) nie składowania materiałów budowlanych, sypkich itp.,
  3. c) nie lokalizowania innych obiektów utrudniających dostęp do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
  4. d) nie dokonywania znaczącej zmiany niwelacji terenu bez uzgodnienia z zarządcą sieci.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz regulaminem przetargu. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich - brak wpisów dotyczących przedmiotowej działki w księdze wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 512 350,00 złotych (brutto; w tym VAT 23 %)

Wadium wynosi: 102 470,00 złotych

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21 w sali Nr 1 o godzinie 900.

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 24 listopada 2023 r. na konto bankowe Urzędu Nr 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w BS Kolbuszowa. Wpłata wadium winna zawierać oznaczenie numeru działki, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Wadium zwraca się w terminie do trzech dni po zakończeniu przetargu, z wyjątkiem wadium wpłaconego przez uczestnika, który przetarg wygrał z zaliczeniem na poczet ceny nabycia. Cena nabycia nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg prowadzony będzie wg. zasad ustalonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu i jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Szczegółowe informacje o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w pokoju nr 14 codziennie w godzinach 800-1500 oraz telefonicznie pod nr 17 22 71 333.

Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszt opłat sądowych.

Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o terminie zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Kolbuszowej może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych: bip.kolbuszowa.pl, www.kolbuszowa.pl, jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, a także wyciąg z ogłoszenia ukazał się w prasie - Infopublikator.pl.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki