Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Zapytanie ofertowe

Plan zamówień publicznych

20
lut  2024

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: 1. niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicach Chabrowej, Lawendowej oznaczona nr ew. działki 48/254 o pow. 0,1883 ha, 2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Lawendowej, oznaczona nr ew. działki 48/262 o pow. 0,1385 ha, 3. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Lawendowej, oznaczona nr ew. działki 48/263 o pow. 0,1352 h


Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa.

Przedmiotem przetargu jest:

  1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicach Chabrowej, Lawendowej oznaczona nr ew. działki 48/254 o pow. 0,1883 ha, objęta KW TB1K/00002360/8.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej strefie miasta Kolbuszowa w obszarze mieszkaniowym. Teren działki lekko pochyły, porośnięty trawą. Kształt działki regularny, wieloboczny. Południową część działki, wzdłuż granic przecinają sieci kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczna zasilające pompownię ścieków znajdującą się na działce sąsiedniej nr 48/192. Dojazd do działki odbywa się drogami o nawierzchni utwardzonej tj. ulicami Chabrową oraz Lawendową. Bezpośrednie otoczenie działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane, drogi dojazdowe oraz pompownia ścieków. W dalszym sąsiedztwie zlokalizowany jest park miejski, nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków wyżej wymieniona działka stanowi użytek gruntowy pastwiska trwałe oznaczony symbolem - PsIV i nie stanowi gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Dla działki nie został wyznaczony obszar rewitalizacji ani utworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.).

Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej, potrzebnej do funkcjonowania zabudowy. Istniejąca na działce infrastruktura techniczna jest związana funkcjonalnie z pompowaną ścieków znajdującą się na działce sąsiedniej nr 48/192. Aktualnie na zlecenie Gminy Kolbuszowa opracowywana jest dokumentacja projektowa dla inwestycji p.n.; „Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II”, którą objęta jest również działka nr 48/254. Na etapie projektowania może zajść konieczność zaprojektowania sieci na ww. działce. Przy czym niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy na samej działce nabywca wykona własnym staraniem i na własny koszt w porozumieniu z właścicielami sieci.

Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap I, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr LII/490/22 z dnia 24 listopada 2022 r. Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka leży w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczenie na rysunku planu symbolem 24MN. Dokładny opis przeznaczenia wg. symbolu oznaczonego na planie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pok. nr 25 lub na stronie internetowej Gminy Kolbuszowa www.kolbuszowa.pl.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz regulaminem przetargu.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich - brak wpisów dotyczących przedmiotowej nieruchomości w księdze wieczystej.

Na przedmiotowej działce znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przyłącze elektroenergetyczne do pompowni ścieków, własności Gminy Kolbuszowa, w związku z powyższym Nabywca działki nr 48/254 zobowiązuje się do nieodpłatnego ustanowienia w umowie sprzedaży na rzecz Gminy Kolbuszowa na części działki nr 48/254 nieodpłatnej służebności przesyłu tj. dla pasa gruntu o długości około 56 m i szerokości 4,0 m wzdłuż sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz o długości około 60 m i szerokości 4,0 m wzdłuż przyłącza elektroenergetycznego zgodnie z załącznikiem graficznym.

Nabywca działki nr 48/254 zezwoli nieodpłatnie Gminie Kolbuszowa oraz podmiotom działającym na jej zlecenie, wejść i zająć część działki w zakresie niezbędnym do wykonania czynności i robót w celu budowy, przebudowy, modernizacji, wymiany, naprawy, konserwacji oraz kontroli sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przyłącza elektroenergetycznego.

W przypadku rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w celu przyłączenia nowych odbiorców nabywca działki nr 48/254 zobowiązuje się do ustanowienia na żądanie inwestora służebności przesyłu na rzecz inwestora w przewidzianej przez prawo formie.

Nabywca działki nr 48/254 zobowiązuje się do przestrzegania wymogów związanych z ustanowieniem strefy kontrolnej tj. pasa gruntu o długości około 56 m i szerokości 4,0 m wzdłuż sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz o długości około 60 m i szerokości 4,0 m wzdłuż przyłącza elektroenergetycznego zgodnie z załącznikiem graficznym, a w szczególności do:

  1. nie dokonywania nasadzeń drzew i krzewów,
  2. nie składowania materiałów budowlanych, sypkich itp.,
  3. nie lokalizowania innych obiektów utrudniających dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przyłącza elektroenergetycznego,
  4. nie dokonywania znaczącej zmiany niwelacji terenu bez uzgodnienia z zarządcą sieci.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 214 670,00 złotych (brutto; w tym VAT 23 %)

Wadium wynosi: 42 934,00 złote

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

  1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Lawendowej, oznaczona nr ew. działki 48/262 o pow. 0,1385 ha, objęta KW TB1K/00002360/8.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej strefie miasta Kolbuszowa w obszarze mieszkaniowym. Teren działki lekko pochyły, porośnięty trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni utwardzonej stanowiącej ul. Lawendową łączącą się z ulica Chabrową. Bezpośrednie otoczenie działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz droga dojazdowa. W dalszym sąsiedztwie zlokalizowany jest park miejski, przepompownia ścieków, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków wyżej wymieniona działka stanowi użytek gruntowy pastwiska trwałe oznaczony symbolem - PsIV i nie stanowi gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Dla działki nie został wyznaczony obszar rewitalizacji ani utworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.).

Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Aktualnie na zlecenie Gminy Kolbuszowa opracowywana jest dokumentacja projektowa dla inwestycji p.n.; „Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II”, którą objęta jest również działka nr 48/262. Na etapie projektowania może zajść konieczność zaprojektowania sieci na ww. działce. Przy czym niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy na samej działce nabywca wykona własnym staraniem i na własny koszt w porozumieniu z właścicielami sieci.

Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap I, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr LII/490/22 z dnia 24 listopada 2022 r. Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka leży w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczenie na rysunku planu symbolem 25MN. Dokładny opis przeznaczenia wg. symbolu oznaczonego na planie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pok. nr 25 lub na stronie internetowej Gminy Kolbuszowa www.kolbuszowa.pl.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz regulaminem przetargu.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich - brak wpisów dotyczących przedmiotowej nieruchomości w księdze wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 157 890,00 złotych (brutto; w tym VAT 23 %)

Wadium wynosi: 31 578,00 złotych

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

  1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Lawendowej, oznaczona nr ew. działki 48/263 o pow. 0,1352 ha, objęta KW TB1K/00002360/8.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej strefie miasta Kolbuszowa w obszarze mieszkaniowym. Teren działki lekko pochyły, porośnięty trawą i samosiewami drzew we wschodniej części. Kształt działki regularny, wieloboczny, zbliżony do prostokąta. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni utwardzonej stanowiącej ul. Lawendową łączącą się z ulica Chabrową. Bezpośrednie otoczenie działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz droga dojazdowa. W dalszym sąsiedztwie zlokalizowany jest rów, przepompownia ścieków, park miejski, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków wyżej wymieniona działka stanowi użytki gruntowe pastwiska trwałe oznaczone symbolem - PsIV i grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oznaczone symbolem - Lzr-PsIV oraz nie stanowi gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Dla działki nie został wyznaczony obszar rewitalizacji ani utworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.).

Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Aktualnie na zlecenie Gminy Kolbuszowa opracowywana jest dokumentacja projektowa dla inwestycji p.n.; „Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II”, którą objęta jest również działka nr 48/263. Na etapie projektowania może zajść konieczność zaprojektowania sieci na ww. działce. Przy czym niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy na samej działce nabywca wykona własnym staraniem i na własny koszt w porozumieniu z właścicielami sieci.

Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap I, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr LII/490/22 z dnia 24 listopada 2022 r. Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka leży w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczenie na rysunku planu symbolem 25MN. Dokładny opis przeznaczenia wg. symbolu oznaczonego na planie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pok. nr 25 lub na stronie internetowej Gminy Kolbuszowa www.kolbuszowa.pl.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz regulaminem przetargu.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich - brak wpisów dotyczących przedmiotowej nieruchomości w księdze wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 154 130,00 złotych (brutto; w tym VAT 23 %)

Wadium wynosi: 30 826,00 złotych

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

Przetargi odbędą się w dniu 26 marca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21 w sali Nr 1. Każda nieruchomość jest przedmiotem oddzielnego przetargu, które prowadzone będą bezpośrednio po sobie zgodnie z podaną kolejnością poczynając od godziny 1300.

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 21 marca 2024 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej Nr 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w BS Kolbuszowa. Wpłata wadium winna zawierać oznaczenie numeru działki, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Wadium zwraca się w terminie do trzech dni po zakończeniu przetargu, z wyjątkiem wadium wpłaconego przez uczestnika, który przetarg wygrał z zaliczeniem na poczet ceny nabycia. Cena nabycia nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg prowadzony będzie wg. zasad ustalonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu i jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Szczegółowe informacje o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w pokoju nr 14 codziennie w godzinach 800-1500 oraz telefonicznie pod nr 17 22 71 333.

Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszt opłat sądowych.

Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o terminie zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Kolbuszowej może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych: bip.kolbuszowa.pl, www.kolbuszowa.pl, jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, a także wyciąg z ogłoszenia ukazał się w prasie - Infopublikator.pl.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki