Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Zapytanie ofertowe

Plan zamówień publicznych

23
lut  2024

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kupnie, oznaczona nr ew. działki 1125/129 o pow. 0,0354 ha


Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa.

Przedmiotem przetargu jest:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kupnie, oznaczona nr ew. działki 1125/129 o pow. 0,0354 ha, objęta KW TB1K/00021820/0.

Działka nr 1125/129 powstała z podziału działki nr 1125/92 na podstawie decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 03.07.2023 r. nr RiGG.6831.62.2023.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej części wsi Kupno. Teren działki lekko pochyły porośnięty trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa zagrodowa, nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz droga dojazdowa. W dalszym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz nieruchomości rolne.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów wyżej wymieniona działka stanowi użytek gruntowy pastwiska trwałe - PsIII i nie stanowi gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Dla działki nie został wyznaczony obszar rewitalizacji ani utworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.).

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/207/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. ze zm. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze mieszkaniowo - usługowym, zabudowy zagrodowej,  zabudowy jednorodzinnej 1-2 kondygnacji, usług towarzyszących - oznaczenie w studium symbolem MR/N. Studium nie jest aktem prawa miejscowego i na jego podstawie nie można ustalić lokalizacji inwestycji. Nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującej przedmiotową nieruchomość.

Warunkiem sprzedaży nieruchomości, jest ustanowienie przez jej nabywcę w umowie sprzedaży, nieodpłatnej służebności gruntowej - prawa przejazdu i przechodu przez działkę nr 1125/129 szlakiem drożnym o szer. 4,0 m od drogi gminnej ozn. jako działka nr 1125/1, wzdłuż wschodniej granicy działki 1125/129, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 1307/1 położonej w Kupnie - jak zaznaczono na mapie linią koloru czerwonego. Powyższy warunek nie dotyczy sytuacji, w której nabywcą działki 1125/129 będzie właściciel działki nr 1307/1.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz regulaminem przetargu. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Informacja o obciążeniach wpisanych w księdze wieczystej nr TB1K/00021820/0:

Dział III - wpisane są ograniczone prawa rzeczowe dotyczące:

  1. Działki nr 1125/78, z podziału której powstała działka nr 1125/92, z podziału której powstała z kolei działka nr 1125/129 będąca przedmiotem przetargu tj. nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 1125/78 - istniejącym szlakiem drożnym szerokości 4 m od drogi gminnej oznaczonej nr 1125/1 w kierunku wschodnim - jak zaznaczono na mapie - na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1322 oraz działki 1323,
  2. Działki nr 1125/92, z podziału której powstała działka nr 1125/129 będąca przedmiotem przetargu tj.:

- służebność gruntowa, prawo przejazdu i przechodu od drogi publicznej przez dz. 1125/92, 1125/71 położone w Kupnie, szlakiem drożnym o szerokości 5 m na rzecz każdoczesnych właścicieli dz. 1125/88, 1125/90,

- nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu od drogi publicznej na rzecz  każdoczesnych właścicieli działki nr 1125/86 - szlakiem drożnym szerokości 5 m przez działki nr 1125/92, 1125/71 - jak zaznaczono na mapie linią koloru czerwonego,

- odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu, przejazdu szlakiem drożnym o szer. do 5m przez dz. 1125/92 - jak zaznaczono na mapie linią przerywaną koloru czerwonego - na rzecz każdoczesnych właścicieli dz. 1312 i dz. 1317/1,

- odpłatna na czas nieoznaczony, służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę oznaczoną nr ewid. 1125/92 położoną w Kupnie, istniejącym szlakiem drożnym jak zaznaczono na mapie linią przerywaną koloru czerwonego - na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ewid. nr 1367 położonej w Kupnie.

 Przy czym wyżej wymienione służebności nie przebiegają przez teren działki nr 1125/129 będącej przedmiotem przetargu.

Dział IV- wolny od wpisów.

Zbywana nieruchomość wolna jest od innych zobowiązań.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości odbył się w dniu 31.01.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 19 470,00 złotych (brutto)

Wadium wynosi: 3 894,00 złotych

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21 w sali Nr 1 o godzinie 830.

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 21 marca 2024 r. na konto bankowe Urzędu Nr 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w BS Kolbuszowa. Wpłata wadium winna zawierać oznaczenie numeru działki, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Wadium zwraca się w terminie do trzech dni po zakończeniu przetargu, z wyjątkiem wadium wpłaconego przez uczestnika, który przetarg wygrał z zaliczeniem na poczet ceny nabycia. Cena nabycia nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg prowadzony będzie wg. zasad ustalonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu i jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Szczegółowe informacje o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w pokoju nr 14 codziennie w godzinach 800-1500 oraz telefonicznie pod nr 17 2271 333.

Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszt opłat sądowych. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o terminie zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Kolbuszowej może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych: bip.kolbuszowa.pl, www.kolbuszowa.pl, jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, a także wyciąg z ogłoszenia ukazał się w prasie - Infopublikator.pl.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki