Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Zapytanie ofertowe

Plan zamówień publicznych

08
mar  2024

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej Górnej, obejmująca działki nr 1042/19 i 4282/12 o łącznej pow. 0,0552 ha


Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa.

Przedmiotem przetargu jest:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej Górnej, obejmująca działki nr 1042/19 i 4282/12 o łącznej pow. 0,0552 ha, tworzące funkcjonalną całość gospodarczą, dla której prowadzona jest księga wieczysta TB1K/00021819/0.

Działka nr 1042/19 o pow. 0,0124 ha i działka nr 4282/12 o pow. 0,0428 ha powstały z podziału odpowiednio działek nr 1042/12 i 4282/7 na podstawie decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 04.09.2023r. znak: RiGG.6831.79.2023.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej części wsi Kolbuszowa Górna. Teren działek płaski, częściowo ogrodzony i utwardzony kruszywem, w pozostałej części porośnięty trawą. Kształt kompleksu działek regularny, wieloboczny zbliżony do trapezu. Obszar działek przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz sieci wodociągowe utrudniając ich zabudowę. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą boczną o częściowo utwardzonej nawierzchni, łączącą się z drogą krajową nr 9. W sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa, drogi dojazdowe, potok Górnianka, obiekty handlowo-usługowe oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka nr 1042/19 jest oznaczona jako użytek gruntowy drogi - dr, a działka nr 4282/12 jest oznaczona jako użytek gruntowy pastwiska trwałe - PsV. Ww.działki nie stanowią gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Dla nieruchomości nie został wyznaczony obszar rewitalizacji ani utworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 278).

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/207/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. ze zm. przedmiotowa nieruchomość znajduje się częściowo na obszarze mieszkaniowo - usługowym, zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz usług towarzyszących - oznaczenie w studium symbolem MN/R oraz częściowo na obszarze zieleni publicznej, sportu i wypoczynku oznaczenie w studium symbolem ZP. Studium nie jest aktem prawa miejscowego i na jego podstawie nie można ustalić lokalizacji inwestycji. Nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującej przedmiotową nieruchomość.

Warunkiem sprzedaży nieruchomości, jest ustanowienie przez jej nabywcę w umowie sprzedaży, nieodpłatnej służebności gruntowej - prawa przejazdu i przechodu przez działki nr 1042/19 i 4282/12 szlakiem drożnym o szer. do 5,0 m na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1030/30 położonej w Kolbuszowej Górnej - jak zaznaczono na mapie linią koloru czerwonego. Powyższy warunek nie dotyczy sytuacji, w której nabywcą działek nr 1042/19 i 4282/12 będzie właściciel działki nr 1030/30.

Sprzedaż ww. nieruchomości następuje na podstawie danych ewidencji gruntów, bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt.

Na przedmiotowych działkach znajduje się sieć wodociągowa własności Gminy Kolbuszowa, w związku z powyższym nabywca działek nr 1042/19 i 4282/12 zobowiązuje się do nieodpłatnego ustanowienia w umowie sprzedaży, na rzecz Gminy Kolbuszowa na części działek nr 1042/19 i 4282/12 nieodpłatnej służebności przesyłu tj. dla pasa gruntu o długości około 46 m i szerokości 4,0 m wzdłuż sieci wodociągowej zgodnie z załącznikiem graficznym.

Nabywca działek nr 1042/19 i 4282/12 zezwoli nieodpłatnie Gminie Kolbuszowa oraz podmiotom działającym na jej zlecenie, wejść i zająć część działek w zakresie niezbędnym do wykonania czynności i robót w celu przebudowy, modernizacji, wymiany, naprawy, konserwacji oraz kontroli sieci wodociągowej.

W przypadku rozbudowy sieci wodociągowej w celu przyłączenia nowych odbiorców nabywca działek nr 1042/19 i 4282/12 zobowiązuje się do ustanowienia na żądanie inwestora służebności przesyłu na rzecz inwestora w przewidzianej przez prawo formie.

Nabywca działek nr 1042/19 i 4282/12 zobowiązuje się do przestrzegania wymogów związanych z ustanowieniem strefy kontrolnej tj. pasa gruntu o długości około 46 m i szerokości 4,0 m wzdłuż sieci wodociągowej, a w szczególności do:

  1. nie dokonywania nasadzeń drzew i krzewów,
  2. nie składowania materiałów budowlanych, sypkich itp.,
  3. nie lokalizowania innych obiektów utrudniających dostęp do sieci wodociągowej,
  4. nie dokonywania znaczącej zmiany niwelacji terenu bez uzgodnienia z zarządcą sieci.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz regulaminem przetargu. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Część działek nr 1042/19 i 4282/12 jest przedmiotem dzierżawy obowiązującej do dnia 04.07.2028 r., na podstawie umowy dzierżawy nr 265/Do/GK-1/18 z dnia 05.07.2018 r.

Informacja o obciążeniach wpisanych w księdze wieczystej nr TB1K/00021819/0:

Dział III – wpisane są ograniczone prawa rzeczowe dotyczące działki nr 4282/7, z podziału której powstała działka nr 4282/12 będąca przedmiotem przetargu:

 - odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu, przejazdu szlakiem drożnym o szer. do 5 m przez działkę nr 4282/7 jak zaznaczono na mapie linią przerywaną koloru czerwonego - na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 1030/23, 1030/24, 1030/29, 1030/32, 1030/35, 1030/36, 1030/37, 1030/38, 1030/39, 1030/40, 1030/41, 1030/42, 1030/43, 1030/44, 1030/45, 1030/46, 1030/47, 1030/48, 1030/49, 1030/50, 1030/51, 1030/52, 1030/53, 1030/54, 1030/55, 1030/56, 1030/57, 1030/58, 1030/59, 1030/60, 1030/65, 1030/66,

- odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu, przejazdu szlakiem drożnym o szer. do 5 m przez działkę nr 4282/7 jak zaznaczono na mapie linią przerywaną koloru czerwonego - na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 1030/2, 1030/3, 1030/11,

- odpłatna (za jednorazową kwotę) służebność gruntowa ustanowiona na czas nieoznaczony - polegająca na prawie przejazdu i przechodu szlakiem drożnym o szerokości do 5 m przez działki nr 4281/2, 4282/7- jak zaznaczono na mapie linią przerywaną koloru czerwonego - na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 1039/3, 1039/4.

Przy czym wyżej wymienione służebności nie przebiegają przez teren działki nr 4282/12 będącej przedmiotem przetargu.

Dział IV- wolny od wpisów.

Zbywana nieruchomość wolna jest od innych zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 46 441,60 złotych (brutto)

W tym:  cena za działkę nr 4282/12 - 34 240,00 złotych (brutto)

cena za działkę nr 1042/19 - 9 920,00 złotych netto + 23 % podatku VAT tj. 12 201,60 złotych (brutto).

Wadium wynosi: 9 288,32 złotych

Sprzedaż działki nr 4282/12 jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

Sprzedaż działki nr 1042/19 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21 w sali Nr 1 o godzinie 830.

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2024 r. na konto bankowe Urzędu Nr 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w BS Kolbuszowa. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Wadium zwraca się w terminie do trzech dni po zakończeniu przetargu, z wyjątkiem wadium wpłaconego przez uczestnika, który przetarg wygrał z zaliczeniem na poczet ceny nabycia. Cena nabycia nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg prowadzony będzie wg. zasad ustalonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu i jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Szczegółowe informacje o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w pokoju nr 14 codziennie w godzinach 800-1500 oraz telefonicznie pod nr 17 2271 333.

Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszt opłat sądowych. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o terminie zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Kolbuszowej może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych: bip.kolbuszowa.pl, www.kolbuszowa.pl, jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, a także wyciąg z ogłoszenia ukazał się w prasie - Infopublikator.pl.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki