Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Zapytanie ofertowe

Plan zamówień publicznych

22
mar  2024

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: 1) Nieruchomość gruntowa położona w Weryni, oznaczona nr ew. działki 821/28 o pow. 0,01 ha, 2) Nieruchomość gruntowa położona w Weryni, oznaczona nr ew. działki 821/29 o pow. 0,01 ha


Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa.

Przedmiotem przetargu jest:

  1. Nieruchomość gruntowa położona w Weryni, oznaczona nr ew. działki 821/28 o pow. 0,01 ha, objęta KW TB1K/00029162/5.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych ponieważ nieruchomość będąca przedmiotem przetargu z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej, kształt oraz małą powierzchnię nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a może stanowić uzupełnienie nieruchomości przyległych celem poprawy warunków ich zagospodarowania.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej części wsi Werynia. Teren działki płaski z rowem we wschodniej części, częściowo ogrodzony, porośnięty trawą. Północno-zachodnia część działki zabudowana jest blaszakiem, nieobjętym zakresem wyceny. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Centralną część działki przecina sieć kanalizacji sanitarnej. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. W sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz nieruchomości rolne.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów wyżej wymieniona działka stanowi użytek gruntowy grunty rolne zabudowane - Br-PsIV i nie stanowi gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Dla nieruchomości nie został wyznaczony obszar rewitalizacji ani utworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 278).

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/207/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. ze zm. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze mieszkaniowo - usługowym, zabudowy zagrodowej, zabudowy jednorodzinnej 1-2 kondygnacji, usług towarzyszących - oznaczenie w studium symbolem MR/N. Studium nie jest aktem prawa miejscowego i na jego podstawie nie można ustalić lokalizacji inwestycji. Nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującej przedmiotową nieruchomość.

Sprzedaż ww. nieruchomości następuje na podstawie danych ewidencji gruntów, bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie Nabywca ponosi na własny koszt.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz regulaminem przetargu. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Na działce nr 821/28 znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej własności Gminy Kolbuszowa, w związku z powyższym nabywca działki nr 821/28 zobowiązuje się do nieodpłatnego ustanowienia w umowie sprzedaży na rzecz Gminy Kolbuszowa na części działki nr 821/28 nieodpłatnej służebności przesyłu tj. dla pasa gruntu o długości około 5,6 m i szerokości 4,0 m wzdłuż sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z załącznikiem graficznym.

Nabywca działki nr 821/28 zezwoli nieodpłatnie Gminie Kolbuszowa oraz podmiotom działającym na jej zlecenie, wejść i zająć część działki w zakresie niezbędnym do wykonania czynności i robót w celu budowy, przebudowy, modernizacji, wymiany, naprawy, konserwacji oraz kontroli sieci kanalizacji sanitarnej.

W przypadku rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w celu przyłączenia nowych odbiorców nabywca działki nr 821/28 zobowiązuje się do ustanowienia na żądanie inwestora służebności przesyłu na rzecz inwestora w przewidzianej przez prawo formie.

Nabywca działki nr 821/28 zobowiązuje się do przestrzegania wymogów związanych z ustanowieniem strefy kontrolnej tj. pasa gruntu o długości około 5,6 m i szerokości 4,0 m wzdłuż sieci kanalizacji sanitarnej, a w szczególności do:

  1. nie dokonywania nasadzeń drzew i krzewów,
  2. nie składowania materiałów budowlanych, sypkich itp.,
  3. nie lokalizowania innych obiektów utrudniających dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej,
  4. nie dokonywania znaczącej zmiany niwelacji terenu bez uzgodnienia z zarządcą sieci.

Nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich - brak wpisów dotyczących przedmiotowej działki w księdze wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5 375,10 złotych (brutto; w tym VAT 23%),

Wadium wynosi: 1 075,02 złotych

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

  1. Nieruchomość gruntowa położona w Weryni, oznaczona nr ew. działki 821/29 o pow. 0,01 ha, objęta KW TB1K/00029162/5.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych ponieważ nieruchomość będąca przedmiotem przetargu z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej, kształt oraz małą powierzchnię nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a może stanowić uzupełnienie nieruchomości przyległych celem poprawy warunków ich zagospodarowania.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej części wsi Werynia. Teren działki płaski zagospodarowany fragmentem ogrodzenia, porośnięty trawą. Kształt działki regularny, wydłużony, zbliżony do trapezu. Centralną część działki na całej długości przecina sieć kanalizacji sanitarnej, a część północną sieć wodociągowa i napowietrzna linia elektroenergetyczna. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. W sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz nieruchomości rolne.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów wyżej wymieniona działka stanowi użytek gruntowy grunty rolne zabudowane - Br-PsIV i nie stanowi gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Dla nieruchomości nie został wyznaczony obszar rewitalizacji ani utworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 278).

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/207/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. ze zm. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze mieszkaniowo - usługowym, zabudowy zagrodowej,  zabudowy jednorodzinnej 1-2 kondygnacji, usług towarzyszących - oznaczenie w studium symbolem MR/N. Studium nie jest aktem prawa miejscowego i na jego podstawie nie można ustalić lokalizacji inwestycji. Nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującej przedmiotową nieruchomość.

Sprzedaż ww. nieruchomości następuje na podstawie danych ewidencji gruntów, bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie Nabywca ponosi na własny koszt.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz regulaminem przetargu. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Na przedmiotowej działce znajdują się sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej własności Gminy Kolbuszowa, w związku z powyższym nabywca działki nr 821/29 zobowiązuje się do nieodpłatnego ustanowienia w umowie sprzedaży, na rzecz Gminy Kolbuszowa na części działki nr 821/29 nieodpłatnej służebności przesyłu tj. dla pasa gruntu o długości około 6,0 m i szerokości do 4,0 m wzdłuż sieci wodociągowej oraz o długości około 33,6 m i szerokości do 4,0 m wzdłuż sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z załącznikiem graficznym.

Nabywca działki nr 821/29 zezwoli nieodpłatnie Gminie Kolbuszowa oraz podmiotom działającym na jej zlecenie, wejść i zająć część działki w zakresie niezbędnym do wykonania czynności i robót w celu przebudowy, modernizacji, wymiany, naprawy, konserwacji oraz kontroli sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

W przypadku rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w celu przyłączenia nowych odbiorców nabywca działki nr 821/29 zobowiązuje się do ustanowienia na żądanie inwestora służebności przesyłu na rzecz inwestora w przewidzianej przez prawo formie.

Nabywca działki nr 821/29 zobowiązuje się do przestrzegania wymogów związanych z ustanowieniem strefy kontrolnej tj. pasa gruntu o długości około 6 m i szerokości do 4,0 m wzdłuż sieci wodociągowej oraz długości około 33,6 m i szerokości do 4,0 m wzdłuż sieci kanalizacji sanitarnej, a w szczególności do:

  1. a) nie dokonywania nasadzeń drzew i krzewów,
  2. b) nie składowania materiałów budowlanych, sypkich itp.,
  3. c) nie lokalizowania innych obiektów utrudniających dostęp do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
  4. d) nie dokonywania znaczącej zmiany niwelacji terenu bez uzgodnienia z zarządcą sieci.

Działka nr 821/29 jest przedmiotem dzierżawy obowiązującej do dnia 31.07.2026 r., na podstawie umowy dzierżawy nr 347/Do/GK-1/23 z dnia 26.07.2023 r.

Nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich - brak wpisów dotyczących przedmiotowej działki w księdze wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5 375,10 złotych (brutto; w tym VAT 23%),

Wadium wynosi: 1 075,02 złotych

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

Przetargi odbędą się w dniu 26 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21 w sali Nr 1. Każda nieruchomość jest przedmiotem oddzielnego przetargu, które prowadzone będą bezpośrednio po sobie zgodnie z podaną kolejnością poczynając od godziny 800.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r. do godziny 1530 zgłosić na piśmie uczestnictwo w przetargu (podając numer działki), które należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21, w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 6 wraz z dokumentem potwierdzającym, iż są właścicielami nieruchomości przyległej do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (aktualny wypis z rejestru gruntów) oraz przedłożyć dokument potwierdzający wpłatę wadium. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości poł. w Weryni”.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2024 r. na konto bankowe Urzędu Nr 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w BS Kolbuszowa. Wpłata wadium winna zawierać oznaczenie numeru działki, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Wadium zwraca się w terminie do trzech dni po zakończeniu przetargu, z wyjątkiem wadium wpłaconego przez uczestnika, który przetarg wygrał z zaliczeniem na poczet ceny nabycia. Cena nabycia nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg prowadzony będzie według zasad ustalonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu i jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Szczegółowe informacje o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej codziennie w godzinach 800-1500 oraz telefonicznie pod nr 17 2271 333.

Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszt opłat sądowych. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Kolbuszowej może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych: bip.kolbuszowa.pl, www.kolbuszowa.pl, jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, a także wyciąg z ogłoszenia ukazał się w prasie - Infopublikator.pl.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki