Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Zapytanie ofertowe

Plan zamówień publicznych

22
mar  2024

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: 1) Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej, oznaczona nr ew. działki 206/5 o pow. 0,0114 ha, 2) Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej, oznaczona nr ew. działki 206/6 o pow. 0,0147 ha, 3) Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej, oznaczona nr ew. działki 209/11 o pow. 0,0153 ha


Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa.

Przedmiotem przetargu jest:

 1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej, oznaczona nr ew. działki 206/5 o pow. 0,0114 ha, objęta KW TB1K/00015341/3.

Działka nr 206/5 powstała z podziału działki nr 206/4 na podstawie decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 18.09.2023 r. nr RiGG.6831.85.2023.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych ponieważ nieruchomość będąca przedmiotem przetargu z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej oraz małą powierzchnię nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a może stanowić uzupełnienie nieruchomości przyległych celem poprawy warunków ich zagospodarowania.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej strefie miasta Kolbuszowa. Teren działki płaski, porośnięty trawą i drzewami. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Centralną część działki przecina sieć elektroenergetyczna. Działka nie posiada dostępu do drogi ani urządzonego dojazdu. W sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa produkcyjno-magazynowa, obiekty handlowo-usługowe oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów wyżej wymieniona działka stanowi użytek gruntowy pastwiska trwałe - PsIV i nie stanowi gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Dla nieruchomości nie został wyznaczony obszar rewitalizacji ani utworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 278).

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/207/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. ze zm. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze mieszkaniowo-usługowym, zabudowy jednorodzinnej i usług towarzyszących - oznaczenie w studium symbolem MN. Studium nie jest aktem prawa miejscowego i na jego podstawie nie można ustalić lokalizacji inwestycji. Nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującej przedmiotową nieruchomość.

Sprzedaż ww. nieruchomości następuje na podstawie danych ewidencji gruntów, bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie Nabywca ponosi na własny koszt.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz regulaminem przetargu. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Gmina Kolbuszowa na podstawie umowy nr 2/2023 z dnia 30.01.2023 r. wyraziła zgodę na udostępnienie działki nr 206/4 z podziału której powstała działka nr 206/5, w celu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV na kablową doziemną.

Część działki nr 206/5 jest przedmiotem dzierżawy obowiązującej do dnia 04.07.2026 r., na podstawie umowy dzierżawy nr 255/Do/GK-1/23 z dnia 04.07.2023 r.

Nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich - brak wpisów dotyczących przedmiotowej działki w księdze wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 9 120,00 złotych (brutto)

Wadium wynosi: 1 824,00 złote

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

 1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej, oznaczona nr ew. działki 206/6 o pow. 0,0147 ha, objęta KW TB1K/00015341/3.

Działka nr 206/6 powstała z podziału działki nr 206/4 na podstawie decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 18.09.2023 r. nr RiGG.6831.85.2023.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych ponieważ nieruchomość będąca przedmiotem przetargu z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej oraz małą powierzchnię nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a może stanowić uzupełnienie nieruchomości przyległych celem poprawy warunków ich zagospodarowania.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej strefie miasta Kolbuszowa. Teren działki płaski, porośnięty trawą i drzewami. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Północno-zachodnie naroże działki przecina sieć elektroenergetyczna, północną część działki przecina  również sieć kanalizacji sanitarnej. Działka nie posiada dostępu do drogi, ani urządzonego dojazdu. W sąsiedztwie  nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa produkcyjno-magazynowa, obiekty handlowo-usługowe, nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów wyżej wymieniona działka stanowi użytek gruntowy pastwiska trwałe - PsIV i nie stanowi gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Dla nieruchomości nie został wyznaczony obszar rewitalizacji ani utworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 278).

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/207/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. ze zm. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze mieszkaniowo-usługowym, zabudowy jednorodzinnej i usług towarzyszących - oznaczenie w studium symbolem MN. Studium nie jest aktem prawa miejscowego i na jego podstawie nie można ustalić lokalizacji inwestycji. Nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującej przedmiotową nieruchomość.

Sprzedaż ww. nieruchomości następuje na podstawie danych ewidencji gruntów, bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie Nabywca ponosi na własny koszt.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz regulaminem przetargu. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Na działce nr 206/6 znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej własności Gminy Kolbuszowa, w związku z powyższym nabywca działki nr 206/6 zobowiązuje się do nieodpłatnego ustanowienia w umowie sprzedaży na rzecz Gminy Kolbuszowa na części działki nr 206/6 nieodpłatnej służebności przesyłu tj. dla pasa gruntu o długości około 6,7 m i szerokości 4,0 m wzdłuż sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z załącznikiem graficznym.

Nabywca działki nr 206/6 zezwoli nieodpłatnie Gminie Kolbuszowa oraz podmiotom działającym na jej zlecenie, wejść i zająć część działki w zakresie niezbędnym do wykonania czynności i robót w celu budowy, przebudowy, modernizacji, wymiany, naprawy, konserwacji oraz kontroli sieci kanalizacji sanitarnej.

W przypadku rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w celu przyłączenia nowych odbiorców nabywca działki nr 206/6 zobowiązuje się do ustanowienia na żądanie inwestora służebności przesyłu na rzecz inwestora w przewidzianej przez prawo formie.

Nabywca działki nr 206/6 zobowiązuje się do przestrzegania wymogów związanych z ustanowieniem strefy kontrolnej tj. pasa gruntu o długości około 6,7 m i szerokości 4,0 m wzdłuż sieci kanalizacji sanitarnej, a w szczególności do:

 1. nie dokonywania nasadzeń drzew i krzewów,
 2. nie składowania materiałów budowlanych, sypkich itp.,
 3. nie lokalizowania innych obiektów utrudniających dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej,
 4. nie dokonywania znaczącej zmiany niwelacji terenu bez uzgodnienia z zarządcą sieci.

Gmina Kolbuszowa na podstawie umowy nr 2/2023 z dnia 30.01.2023 r. wyraziła zgodę na udostępnienie działki nr 206/4 z podziału której powstała działka nr 206/6, w celu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV na kablową doziemną.

Grunt oznaczony jako działka nr 206/6 jest przedmiotem dzierżawy obowiązującej do dnia 04.07.2026 r., na podstawie umowy dzierżawy nr 255/Do/GK-1/23 z dnia 04.07.2023 r.

Nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich - brak wpisów dotyczących przedmiotowej działki w księdze wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11 760,00 złotych (brutto)

Wadium wynosi: 2 352,00 złote

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

 1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej, oznaczona nr ew. działki 209/11 o pow. 0,0153 ha, objęta KW TB1K/00015341/3.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych ponieważ nieruchomość będąca przedmiotem przetargu z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej oraz małą powierzchnię nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a może stanowić uzupełnienie nieruchomości przyległych celem poprawy warunków ich zagospodarowania.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej strefie miasta Kolbuszowa. Teren działki płaski, porośnięty trawą i drzewami. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Południowo-wschodnie naroże działki przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna, a północną część działki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Działka nie posiada dostępu do drogi, ani urządzonego dojazdu. W sąsiedztwie  nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa produkcyjno-magazynowa, obiekty handlowo-usługowe, nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów wyżej wymieniona działka stanowi użytek gruntowy pastwiska trwałe - PsIV i nie stanowi gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Dla nieruchomości nie został wyznaczony obszar rewitalizacji ani utworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 278).

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/207/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. ze zm. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze mieszkaniowo-usługowym, zabudowy jednorodzinnej i usług towarzyszących - oznaczenie w studium symbolem MN. Studium nie jest aktem prawa miejscowego i na jego podstawie nie można ustalić lokalizacji inwestycji. Nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującej przedmiotową nieruchomość.

Sprzedaż ww. nieruchomości następuje na podstawie danych ewidencji gruntów, bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie Nabywca ponosi na własny koszt.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz regulaminem przetargu. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Na działce nr 209/11 znajduje się sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej własności Gminy Kolbuszowa, w związku z powyższym nabywca działki nr 209/11 zobowiązuje się do nieodpłatnego ustanowienia w umowie sprzedaży na rzecz Gminy Kolbuszowa na części działki nr 209/11 nieodpłatnej służebności przesyłu tj. dla pasa gruntu o długości około 10,2 m i szerokości 4,0 m wzdłuż sieci kanalizacji sanitarnej oraz o długości około 4,7 m i szerokości 4,0 m wzdłuż sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z załącznikiem graficznym.

Nabywca działki nr 209/11 zezwoli nieodpłatnie Gminie Kolbuszowa oraz podmiotom działającym na jej zlecenie, wejść i zająć część działki w zakresie niezbędnym do wykonania czynności i robót w celu budowy, przebudowy, modernizacji, wymiany, naprawy, konserwacji oraz kontroli sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W przypadku rozbudowy sieci w celu przyłączenia nowych odbiorców nabywca działki nr 209/11 zobowiązuje się do ustanowienia na żądanie inwestora służebności przesyłu na rzecz inwestora w przewidzianej przez prawo formie.

Nabywca działki nr 209/11 zobowiązuje się do przestrzegania wymogów związanych z ustanowieniem strefy kontrolnej tj. pasa gruntu o długości około 10,2 m i szerokości 4,0 m wzdłuż sieci kanalizacji sanitarnej oraz długości około 4,7 m i szerokości do 4,0 m wzdłuż sieci kanalizacji deszczowej w szczególności do:

 1. nie dokonywania nasadzeń drzew i krzewów,
 2. nie składowania materiałów budowlanych, sypkich itp.,
 3. nie lokalizowania innych obiektów utrudniających dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
 4. nie dokonywania znaczącej zmiany niwelacji terenu bez uzgodnienia z zarządcą sieci.

Gmina Kolbuszowa na podstawie umowy nr 2/2023 z dnia 30.01.2023 r. wyraziła zgodę na udostępnienie działki nr 209/11 w celu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV na kablową doziemną.

Grunt oznaczony jako działka nr 209/11 jest przedmiotem dzierżawy obowiązującej do dnia 04.07.2026 r., na podstawie umowy dzierżawy nr 255/Do/GK-1/23 z dnia 04.07.2023 r.

Nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich - brak wpisów dotyczących przedmiotowej działki w księdze wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 12 240,00 złotych (brutto)

Wadium wynosi: 2 448,00 złotych

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

Przetargi odbędą się w dniu 24 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21 w sali Nr 1. Każda nieruchomość jest przedmiotem oddzielnego przetargu, które prowadzone będą bezpośrednio po sobie zgodnie z podaną kolejnością poczynając od godziny 1300.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargach powinny w terminie do dnia 18 kwietnia 2024 r. do godziny 1530 zgłosić na piśmie uczestnictwo w przetargu (podając numer działki), które należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21, w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 6 wraz z dokumentem potwierdzającym, iż są właścicielami nieruchomości przyległej do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (aktualny wypis z rejestru gruntów) oraz przedłożyć dokument potwierdzający wpłatę wadium. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości poł. w Kolbuszowej”.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2024 r. na konto bankowe Urzędu Nr 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w BS Kolbuszowa. Wpłata wadium winna zawierać oznaczenie numeru działki, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Wadium zwraca się w terminie do trzech dni po zakończeniu przetargu, z wyjątkiem wadium wpłaconego przez uczestnika, który przetarg wygrał z zaliczeniem na poczet ceny nabycia. Cena nabycia nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg prowadzony będzie według zasad ustalonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu i jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Szczegółowe informacje o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej codziennie w godzinach 800-1500 oraz telefonicznie pod nr 17 2271 333.

Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszt opłat sądowych. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Kolbuszowej może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych: bip.kolbuszowa.pl, www.kolbuszowa.pl, jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, a także wyciąg z ogłoszenia ukazał się w prasie - Infopublikator.pl.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki