Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-05-31 18:55:53

Obwieszczenia


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla P4 sp. z o.o. działającej przez Pełnomocnika Pana Mariusza Głos w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr KOB7105A wraz z wlz oraz kanalizacją kablową na działce ozn. nr ew. 2492/2 położonej w miejscowości Widełka

Kolbuszowa 24.01.2023 r.

RBiPP.6733.1.2023

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 

Działając w oparciu o art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla P4 sp. z o.o. działającej przez Pełnomocnika Pana Mariusza Głos w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr KOB7105A wraz z wlz oraz kanalizacją kablową” na działce ozn. nr ew. 2492/2 położonej w miejscowości Widełka.

W ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, pokój nr 25 oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Autor: Irena Dąbek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Joanna Orlewska
Administrator
e-mail: joanna.orlewska@ekolbuszowa.pl
Data publikacji: 2023-01-24
Wyświetl historię zmian