Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-06-17 09:01:03

Obwieszczenia


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 20 stycznia 2023 r., znak: OŚiGW.6220.2.18.2022 o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,2 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kolbuszowa M1

Kolbuszowa, 20.01.2023 r.

OŚiGW.6220.2.18.2022

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz.1029 t.j) – zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 t.j.),

Burmistrz Kolbuszowej zawiadamia Strony postępowania

że w dniu 20 stycznia 2023 r. zostało wydane postanowienie, znak: OŚiGW.6220.2.18.2022 o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,2 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,Kolbuszowa M1”

Informacje o przedmiotowym postanowieniu są dostępne pod nr X/3/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Burmistrza Kolbuszowej, który znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.bip.kolbuszowa.pl – zakładka Ochrona Środowiska.

Z treścią ww. postanowienia Strony postępowania mogą zapoznać się w referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 6-10, 36–100 Kolbuszowa, w ciągu 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, stosuje się przepis art. 49 ustawy k.p.a. – niniejsze Obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.bip.kolbuszowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 6-10, 36–100 Kolbuszowa.

Zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. zawiadomienie uważa się za doręczone wszystkim stronom niniejszego postępowania po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Kazimierz Kret
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Joanna Orlewska
Administrator
e-mail: joanna.orlewska@ekolbuszowa.pl
Data publikacji: 2023-01-20
Wyświetl historię zmian