Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

19
mar  2021

XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 25 marca 2021 r. o godz. 13:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja z funkcjonowania krytej pływalni „Fregata” w Kolbuszowej w 2020 roku.
 6. Informacja na temat gospodarki odpadami w gminie Kolbuszowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu Seniora”   w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kolbuszowa w 2021 r."
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej przy ulicy Brzozowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Widełce (działka nr 1353/4).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Widełce (działka nr 3300/139).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Widełce (działka nr 2381/2).
 18. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ulicy Jana Matejki.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Widełce (działka nr 1353/6).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy Kolbuszowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Widełce wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogę gminną.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Weryni stanowiącej własność gminy Kolbuszowa.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy "Rondo Plöermel" dla ronda zlokalizowanego w miejscowości Kolbuszowa Dolna przy ulicy Leśnej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy "Rondo im. Mieczysława Maziarza" dla ronda zlokalizowanego w miejscowości Kolbuszowa Górna przy ulicy Sędziszowskiej.
 24. Sprawy różne.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki