Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Podatki i opłaty


Wydział Finansów Referat Podatków Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej
parter Urzędu Miejskiego, pokój nr 3,
telefon 17 2271 333, wew. 341, 361
e-mail: podatki@ekolbuszowa.pl

Druki deklaracji podatkowych można składać za pośrednictwem EPUAP na adres: /dx1vjf839g/skrytka.

Rachunek bankowy:
BS Kolbuszowa 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

UWAGA!!!
Z dniem 2 stycznia 2015 roku zostały nadane indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat.

Jednym z dochodów gminy są podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz podatki od środków transportowych. Zasady ich pobierania określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2022, poz. 1452 ze zm. /.

Stawki obowiązujące w naszej gminie, uchwalane są corocznie przez Radę Miejską w Kolbuszowej. Podatki te są pobierane zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, które na terenie naszej gminy posiadają nieruchomości podlegające opodatkowaniu. Zobowiązania podatkowe rozliczane są miesiącami, co oznacza,  że niezależnie od dnia sprzedaży nieruchomości czy pojazdu, obowiązek podatkowy ciąży na sprzedającym do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż. Podatek od nieruchomości naliczany jest od m2 powierzchni użytkowej budynku, lub od m2 gruntu. Ważna jest klasyfikacja gruntu, gdyż wpływa ona na wysokość zastosowanej stawki.

Podstawa prawna:

Uchwały - stawki podatkowe na 2021 rok:

 1. Uchwała Nr XXV/294/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 września 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok w mieście i gminie Kolbuszowa;
 2. Uchwala Nr XXVI/300/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 w mieście i gminie Kolbuszowa;
 3. Uchwala Nr XXVI/299/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego w mieście i gminie Kolbuszowa na 2021r. ;

Uchwały - stawki podatkowe na 2022 rok:

 1. Uchwała Nr XXXVIII/442/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok w mieście i gminie Kolbuszowa
 2. Uchwała Nr XXXVIII/443/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 w mieście i gminie Kolbuszowa
 3. Uchwała Nr XXXVIII/444/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 października 2021 roku w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego w mieście i gminie Kolbuszowa na 2022 rok

Uchwały - stawki podatkowe na 2023 rok:

 1. Uchwała Nr LI/576/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok w mieście i gminie Kolbuszowa
 2. Uchwała Nr LI/577/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 w mieście i gminie Kolbuszowa
 3. Uchwała Nr LI/578/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego w mieście i gminie Kolbuszowa na 2023 rok

Uchwały - stawki podatkowe na 2024 rok:

 1. Uchwała Nr LXVI/701/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok w mieście i gminie Kolbuszowa
 2. Uchwała Nr LXVI/703/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 w mieście i gminie Kolbuszowa
 3. Uchwała Nr LXVI/702/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego w mieście i gminie Kolbuszowa na 2024 rok

Uchwały - zwolnienia podatkowe:

 1. Uchwala Nr XXIX/338/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzqcych nowe miejsca pracy
 2. Uchwała Nr XXX/346/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXIX/338/21 z dnia 28 stycznia 2021 r w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
 3. Uchwała XXV/293/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym w mieście i gminie Kolbuszowa
 4. Uchwała Nr LIV/519/06 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 października 2006 r w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2007 w mieście i gminie Kolbuszowa;

Od 1 lipca 2019r. zmieniły się zasady składania deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1 Nowe formularze należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019r.

Formularze, które wynikają z uchwał Rady Miejskiej w Kolbuszowej (dotychczasowe), należy nadal stosować do spraw, w których np. zakup albo sprzedaż nieruchomości miała miejsce przed 1 lipca 2019r.

Przypominamy o obowiązku składania wraz z deklaracją załączników: ZDN-1 oraz ZDN-2 (tylko w przypadku zadeklarowania w deklaracji zwolnienia od podatku).

W załączniku ZDN-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - należy obecnie wykazać wszystkie budowle zgłoszone w deklaracji z podaniem m.in. nazwy budowli, numeru inwentarzowego, położenia oraz wartości.

UWAGA!

 • W związku z wymogiem używania formularzy deklaracji o dokładnie określonym formacie zwracamy uwagę, iż niektóre drukarki (szczególnie laserowe) mogą drukować formularze w sposób nieprawidłowy, "obcinając" końcowy fragment strony i drukując go na następnej stronie.
  Strony formularza muszą zachować oryginalne formatowanie wielkości i kroju czcionek, w związku z powyższym nie można zmieniać formatowania w celu uzyskania wydruku na żądanej ilości stron.
  W przypadku braku możliwości poprawnego wydruku formularza, druki można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta tut. Urzędu lub w pokoju nr 3,  Urząd Miejski- Referat Podatków.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

 • Proszę pamiętać o bezwzględnym obowiązku posługiwania się nowym oznaczeniem PKD według nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007r. (Dz. U. nr 251, poz. 1885 z późn. zm.).

Druki deklaracji i informacji obowiązujace od 1 lipca 2019 r.:

Uchwały podatkowe - pozostałe:

 1. Uchwała  Nr XV/189/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w mieście i gminie Kolbuszowa
  formacja na podatek od nieruchomości dla osób fizycznych- (obowiązywała do 30 czerwca 2019 r.)

Informacja na podatek od nieruchomości dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych:

Informacja na podatek rolny dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych: 

Informacja na podatek leśny dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych:

 1. Uchwala Nr XXV/338/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 września 2016r w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w mieście i gminie Kolbuszowa;

Zaświadczenia

Niektóre zaświadczenia podlegają opłacie skarbowej. Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia. Wysokość opłaty skarbowej oraz zwolnienia od opłaty skarbowej  reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.).

Nadpłaty

Za nadpłatę uważa się kwotę m.in. nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Nadpłaty w podatkach podlegają zwrotowi na konto podatnika” „druk WNIOSKU O ZWROT NADPŁATY

Archiwa

Akta spraw podatkowych przechowuje się przez dwa lata, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia spraw. Po upływie tego okresu teczki aktowe przekazuje się do archiwum zakładowego, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej. Rejestry podatkowe, ewidencje i wykazy w tym zakresie stanowią dokumentację niearchiwalną (kategorii B) przechowywaną  przez okres 10 lat, a dowody księgowe (dowody wpłat podatków i opłat) stanowią dokumentację niearchiwalną (kategorii B) przechowywaną  przez okres 5 lat.

Informacje nieudostępnione

Dane zawarte w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez Referat Finansowo-Budżetowy objęte są tajemnicą skarbową na podstawie art. 293 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej.

Wydział/Jednostka prowadząca:

Wydział Finansów Referat Podatków Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej
parter Urzędu Miejskiego, pokój nr 3, telefon 17 2271 333, wew. 341, 361


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2023, poz. 70/;
 2. Uchwała Nr LXVI/701/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok w mieście i gminie Kolbuszowa;

Jednym z dochodów gminy są podatki lokalne, w tym podatek od nieruchomości. Zasady jego pobierania określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki obowiązujące w naszej gminie, uchwalane są corocznie przez Radę Miejską w Kolbuszowej. Podatki te są pobierane zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, które na terenie naszej gminy posiadają nieruchomości podlegające opodatkowaniu. Podatki rozliczane są miesiącami, co oznacza,  że niezależnie od dnia zbycia nieruchomości, obowiązek podatkowy ciąży na sprzedającym do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż. Podatek od nieruchomości naliczany jest od m2 powierzchni użytkowej budynku, lub od m2 gruntu. Ważna jest klasyfikacja gruntu, gdyż wpływa ona na wysokość zastosowanej stawki.

Inne informacje

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości można dokonywać

 • na rachunek Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej (przypominamy, iż dniem 02.01.2015r. wprowadzono indywidualne numery rachunków bankowych)
 • w kasie budynku Urzędu Miejskiego, ul. Obr. Pokoju 21.  

Osoby prawne posiadające nieruchomość na terenie naszej gminy, corocznie do dnia 31 stycznia, składają deklaracje na podatek od nieruchomości. Po złożeniu deklaracji osoby prawne są zobowiązane do opłacania naliczonego podatku od nieruchomości w 1/12 części, pierwsza rata do 31 stycznia, pozostałe raty do 15 każdego miesiąca. W przypadku, gdy roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płtności pierwszej raty. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 31 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej i może skutkować ustanowieniem hipoteki na nieruchomości.

Nie złożenie deklaracji podatkowej w ustawowym terminie skutkuje pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 w zw. z art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego).

Osoby fizyczne również są zobowiązane do składania informacji na podatek od nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości w przypadku zakupu nieruchomości lub jakiejkolwiek zmiany, mającej wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. 

Organ podatkowy, inaczej niż przypadku osób prawnych – wysyła corocznie decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego dla każdego podatnika. Naliczony podatek płatny jest w czterech równych ratach – do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. W przypadku, gdy roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płtności pierwszej raty.

W przypadku nie zapłacenia należności podatkowej, po uprzednim wystawieniu upomnienia, organ podatkowy jest zobowiązany wystawić tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego lub ustanowić hipotekę na nieruchomości.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy obowiązujących do dnia 30.06.2019r, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Aktualne druki znajdują się w zakładce- Podatki i opłaty-Informacje ogólne

Formularze do druku (obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.):

 • wzór informacji na podatek od nieruchomości osób fizycznych
 • wzór deklaracji na podatek od nieruchomości osób prawnych  + załączniki:
 • dane o nieruchomości
 • dane o zwolnieniach

Podania o umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia:

W przypadku uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, na wniosek podatnika, organ podatkowy ma możliwość rozłożenia na raty, odroczenia lub umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłatę prolongacyjną – art. 67a § 1 ordynacji podatkowej. Tok postępowania podatkowego określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą chcąc skorzystać z tej formy pomocy składają również FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS.
Złożenie wniosku przez podatnika wszczyna postępowanie podatkowe, podczas którego Burmistrz wzywa wnioskodawcę do stawienia się w tut. Urzędzie celem spisania protokołu o stanie majątkowym. Przed wydaniem każdej decyzji podatnik otrzymuje informacje o możliwości uzupełnienia złożonego wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Po zapoznaniu się z przedmiotem sprawy, Burmistrz wydaje decyzję, która kończy postępowanie w danej sprawie. Postępowanie podatkowe powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej do miesiąca od wszczęcia postępowania. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W mieście u gminie Kolbuszowa obowiązują zwolnienia z podatku od nieruchomości:    

Wydział/Jednostka prowadząca:

Wydział Finansów Referat Podatków Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

UWAGA!!!

Z dniem 01.01.2019 r. zmieniły się ustawowe druki deklaracji na podatek od środków transportowych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 2. ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony (włącznie);
 3. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 4. autobusy.

Podatnicy są zobowiązani

 • składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Kolbuszowej, parter, pokój nr 3

Kontakt tel. 017-2271 333 wew. 341. 361

Druki deklaracji podatkowych można składać za pośrednictwem EPUAP na adres: /dx1vjf839g/skrytka.

Termin i sposób załatwienia

Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek Urzędu Miejskiego lub w kasie Urzędu w ustawowo określonych terminach, tj. do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego.

Przypominamy, iż dniem 01.01.2015 wprowadzono indywidualne numery rachunków bankowych.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2023 r. poz. 70/
 2. Uchwala Nr LXVI/703/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 w mieście i gminie Kolbuszowa;
 3. U C H W A Ł A  Nr LIV/519/06 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2007 w mieście i gminie Kolbuszowa

Inne informacje

 • Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 • Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
 • W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
 • Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
 • Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
 • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
 1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

b) do dnia 15 września danego roku - II rata,

    2. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

◦Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansów Referat Podatków Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Wymagane dokumenty

Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia:

 • o niezaleganiu w podatkach
 • stwierdzającego stan zaległości
 • o figurowaniu w ewidencji podatków i opłat lokalnych
 • o niefigurowaniu w ewidencji podatków i opłat lokalnych

Do wniosku należy dołączyć numer PESEL (przedsiębiorcy - NIP) oraz dane dotyczące wyszczególnionych osób.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia należy składać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, parter, pokoj nr 3

Opłaty

Od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 21,00 zł ,zaś od zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatków i opłat lokalnych w wysokości 17,00 zł. Wykaz przedmiotów zwolnionych z opłat dotyczących zaświadczeń jest wyszczególniony w Rozporządzeniu

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie jest wydawane w ciągu 7 dni roboczych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 1540 ze zmianami)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 2142 ze zmianami)

Kto jest podatnikiem?

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które:

 • są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
 • są użytkownikami wieczystymi gruntów
 • są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy – jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego
 • są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego, wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.
  Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Co uważa się za gospodarstwo rolne?

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

 • Dla gospodarstw rolnych 1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.
 • Dla pozostałych użytków rolnych 1 ha fizyczny x równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.

Czy płacisz tylko podatek rolny?

Nie. Poza podatkiem rolnym zobowiązany jesteś do zapłaty podatku od nieruchomości za budynek mieszkalny. Nie zapłacisz natomiast podatku od nieruchomości za budynki gospodarcze położone na użytkach rolnych, zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej oraz w gospodarstwach rolnych – w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, budynki gospodarcze lub ich części związane z działalnością rolniczą.

UWAGA!

Jeżeli zdecydujesz się prowadzić działalność gospodarczą inną niż rolnicza w budynkach lub ich częściach bądź też na całej powierzchni gruntu lub jego części – zapłacisz podatek od nieruchomości według stawki odpowiedniej dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane, składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, oraz w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, oraz odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

UWAGA:

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

Terminy płatności:

Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego.

Gdzie mogę zapłacić podatek?

Podatek rolny można uiścić :

 • w kasie Urzędu Miejskiego Kolbuszowa
 • lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Kolbuszowa:
  BS Kolbuszowa 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001
  Uwaga !

Uiszczając podatek za pośrednictwem banku pamiętaj, aby dokładnie wypełnić przelew. Wpisz numer konta gospodarstwa, oznacz okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie opisz dane podatnika.

Podstawa prawna:

 1. Uchwala Nr LXVI/702/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego w mieście i gminie Kolbuszowa na 2024r. ;
 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym / Dz.U. z 2020 r poz. 333/.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy obowiązujących do dnia 30.06.2019r, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Formularze do druku (obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.):

Informacja dla rolników

Burmistrz Kolbuszowej przypomina wszystkim rolnikom – producentom rolnym, że w terminie od dnia 01 lutego do 29 lutego można składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

i

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego wyłącznie do działalności rolniczej, w okresie:
 • od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 2. Informacja z ARiMR o liczbie DJP bydła w gospodarstwie w 2023r.
 3. Informacja z ARiMR o liczbie DJP świń w gospodarstwie w 2023r.
 4. Informacja z ARiMR o liczbie DJP kóz w gospodarstwie w 2023r.
 5. Informacja z ARiMR o liczbie DJP owiec w gospodarstwie w 2023r.
 6. Informacja z ARiMR o liczbie DJP koni w gospodarstwie w 2023r.
 7. Umowa dzierżawy lub oświadczenie dzierżawcy – w przypadku osób, które dzierżawią grunty.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących: własnością, we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami, w dzierżawie.

Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego powinien wskazać swój rachunek bankowy, na który ma być dokonana wypłata podatku akcyzowego.

Przy ustalaniu w/w limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:

 1. będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
 2. będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa  jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
 3. bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.

WYPŁATA ZWROTU PODATKU BĘDZIE REALIZOWANA W TERMINIE OD 1-30 KWIETNIA PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU

Prosimy rolników wypełniających wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o zwrócenie szczególnej uwagi na numer rachunku bankowego wskazywany jako właściwy do dokonania zwrotu środków. Nazwisko i imię lub nazwa posiadacza rachunku bankowego wskazanego we wniosku nie może być inna niż dane osoby ubiegającej się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Druki wniosku i oświadczenia są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej- pokój nr 3, Biuro Obsługi Klienta lub na stronie internetowej Urzędu.

Pliki do pobrania:

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Rolnictwa https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami oraz oświadczeniem należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, pokój nr 3, OSOBIŚCIE za okazaniem dowodu osobistego, ze względu na sprawdzenie prawidłowości danych.

Wykonując obowiązek wynikający z przepisów art.37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.),

Burmistrz Kolbuszowej podaje do publicznej wiadomości:

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

2018 rok:

Wykaz podmiotów, osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł

2019 rok:

Wykaz podmiotów, osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł

2020 rok:

Wykaz podmiotów, osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

2021 rok:

Wykaz podmiotów, osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

2022 rok:

Wykaz podmiotów, osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

2023 rok:

Wykaz podmiotów, osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust.1 pkt 2 lit. f, nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

 Zmiany danych osobowych lub adresowych klienta można dokonywać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w pokoju nr 3 lub w Biurze Obsługi Klienta. 

Wzór wniosku poniżej: 

Kto jest podatnikiem ?

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami lasów,
 • posiadaczami samoistnymi lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o lasach, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym lub zaistnienia zmian stanu faktycznego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane, składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, oraz w przypadku, gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku leśnym, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, oraz odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian

UWAGA:
Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych- osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Terminy płatności:

Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego.

Gdzie można zapłacić podatek?

Podatek leśny można uiścić :

 • w kasie Urzędu Miejskiego Kolbuszowa
 • na indywidualny numer rachunku bankowego, który znajduje się na decyzji podatkowej
 • na ogólny rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Kolbuszowa: BS Kolbuszowa 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001, starannie wypełniając przelew: podając dokładne dane podatnika, jakiego podatku dotyczy wpłata, dopisując numer konta podatkowego

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r /Dz.U. z 2019r. poz. 888 ze zm./

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki