Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
151. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 23 stycznia 2023 r., znak. OŚiGW.6220.2.18.2022 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,2 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kolbuszowa M1 2023-01-23 12:40 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
152. Projekt budżetu miasta i gminy Kolbuszowa na 2023 rok 2023-01-23 09:50 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
153. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: zadanie nr 1: Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa zadanie nr 2: Odbiór i transport odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa. 2023-01-23 09:13 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
154. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 20 stycznia 2023 r., znak: OŚiGW.6220.2.18.2022 o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,2 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kolbuszowa M1 2023-01-20 12:34 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
155. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 20.01.2023r. wydano decyzję, znak. RBiPP.6733.52.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą. Rozbudowa i przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego w celu zmiany sposobu użytkowania części budynku na punkt biblioteczny wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą 2023-01-20 11:29 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
156. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 18.01.2023r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak. znak: RBiPP.6733.51.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa boiska przyszkolnego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą na terenie złożonym z działek ozn. nr ew.: 2031/3, 894/3, 2032/3, położonym w miejscowości Kupno 2023-01-20 11:24 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
157. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 19.01.2023r. znak. RBiPP.6733.48.2022 na żądanie PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 4, 35-065 Rzeszów, działającej przez pełnomocnika Pana Macieja Serwatka, w dniu 19.01.2023r. wydano decyzję znak. RBiPP.6733.48.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN, budowa złączy kablowych SN, budowa słupów sieci napowietrznej SN, przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 2023-01-20 11:24 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
158. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 18.01.2023r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak. znak: RBiPP.6733.51.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa boiska przyszkolnego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą na terenie złożonym z działek ozn. nr ew.: 2031/3, 894/3, 2032/3, położonym w miejscowości Kupno 2023-01-20 11:03 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
159. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami postojowymi” na działkach ozn. nr ew. 621/13, 621/11, 622/4, 622/36, 2306 położonych w mieście Kolbuszowa, dla Centro-Bud Development sp. z o.o. reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Krężel, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2023-01-20 10:56 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
160. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych publicznych, wewnętrznych, chodników, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Kolbuszowa w sezonie 2022/2023” tj. miasto Kolbuszowa oraz tereny sołectw: Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna , Zarębki, Werynia, Nowa Wieś, Świerczów, Domatków, Bukowiec, Kupno, Poręby Kupieńskie” 2023-01-20 09:31 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
161. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 19.01.2023, znak: RBiPP.6730.158.2023 w sprawie wydania decyzji pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe na terenie inwestycji stanowiącej działkę ozn. nr ew. 4162/62, położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna 2023-01-19 12:39 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
162. LV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2023-01-19 12:36 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
163. Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-01-18 14:25 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
164. Ogłoszenie o zamówieniu: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej 2023-01-18 13:35 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
165. Ogłoszenie o zamówieniu: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej 2023-01-18 13:35 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
166. 2023 r. 2023-01-18 13:34 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
167. Ogłoszenie o zamówieniu: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej 2023-01-18 13:34 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
168. 2023 r. 2023-01-18 09:20 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
169. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskeigo na zadaniu pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. J. Wiktora i budowa ul. Ks. Ruczki w Kolbuszowej" w ramach zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 104039 R (ul. Wiktora) oraz budowa drogi (ul. ks. Ruczki) - II etap wraz z niezbedną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi" na działkach numer ewid. gruntów: 1772, 1778, 1779/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001-Kolbuszowa, w jednostce ewidencyjnej 180602_4 (M). 2023-01-17 11:50 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
170. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2023 roku 2023-01-17 10:30 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
171. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.410.2022.KZ2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Nil przewodów w rurociągach osłonowych z lokalizacją inwestycji na działce nr 1265, obręb 0001 Kolbuszowa 2023-01-16 14:44 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
172. 2023 r. 2023-01-16 14:42 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
173. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: zadanie nr 1: Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa zadanie nr 2: Odbiór i transport odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa. 2023-01-16 13:16 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
174. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych publicznych, wewnętrznych, chodników, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Kolbuszowa w sezonie 2022/2023” tj. miasto Kolbuszowa oraz tereny sołectw: Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna , Zarębki, Werynia, Nowa Wieś, Świerczów, Domatków, Bukowiec, Kupno, Poręby Kupieńskie” 2023-01-16 12:49 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
175. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Transport mieszanki popiołowo-żużlowej z Elektro Ciepłowni w Mielcu na drogi gminne" 2023-01-13 13:54 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
176. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 13 stycznia 2023 r., znak: OŚiGW.6220.2.1.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa Magazynów Energii o powierzchni zabudowy do 2.5154 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 2662, 2669/3, 2670/9 i 2670/10 w obrębie geodezyjnym Widełka (0011), Gmina Kolbuszowa 2023-01-13 12:12 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
177. Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2023-01-13 10:38 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
178. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wiaty magazynowej”, na części działki ozn. nr ew.: 1013/3, położonej w mieście Kolbuszowa, dla Soter spółka z o.o., został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2023-01-12 12:25 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
179. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2023 2023-01-10 13:41 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
180. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 10 stycznia 2023 r., znak OŚiGW.6220.2.17.2022 zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie wraz z budową mostu JNI 01024241 w km 13+898 w miejscowości Przedbórz, Bukowiec 2023-01-10 12:09 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
181. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 10 stycznia 2023 r., znak OŚiGW.6220.2.17.2022 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie wraz z budową mostu JNI 01024241 w km 13+898 w miejscowości Przedbórz, Bukowiec 2023-01-10 12:06 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
182. Decyzja Burmistrza Kolbuszowej z dnia 10 stycznia 2023 r., znak: OŚiGW.6220.2.17.2022 orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie wraz z budową mostu JNI 01024241 w km 13+898 w miejscowości Przedbórz, Bukowiec 2023-01-10 12:03 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
183. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania związane z realizacją celu publicznego służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa w 2023 roku 2023-01-09 15:05 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
184. 2023 r. 2023-01-09 14:57 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
185. Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości „Projektu Planu Urządzenia Lasu dla terenów obrębów ewidencyjnych: Domatków, Kłapówka, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Świerczów Werynia, Widełka” 2023-01-09 08:18 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
186. Rada Miejska 2023-01-08 19:45 Lucjan Maciąg aktualizacja treЕ›ci
187. Sekretarz 2023-01-08 19:44 Lucjan Maciąg aktualizacja treЕ›ci
188. Krzysztof Matejek - Sekretarz 2023-01-08 14:32 Sławek Moskal aktualizacja treЕ›ci
189. Skarbnik 2023-01-08 13:50 Lucjan Maciąg aktualizacja treЕ›ci
190. Z-ca Burmistrza 2023-01-08 13:49 Lucjan Maciąg aktualizacja treЕ›ci
191. Z-ca Burmistrza 2023-01-08 13:49 Lucjan Maciąg aktualizacja treЕ›ci
192. Krzysztof Matejek - Sekretarz 2023-01-08 13:25 Sławek Moskal aktualizacja treЕ›ci
193. Jacek Mroczek - Skarbnik 2023-01-08 13:25 Sławek Moskal aktualizacja treЕ›ci
194. Marek Gil - Z-ca Burmistrza 2023-01-08 13:25 Sławek Moskal aktualizacja treЕ›ci
195. Położenie 2023-01-08 13:18 Sławek Moskal aktualizacja treЕ›ci
196. Położenie 2023-01-08 13:18 Sławek Moskal aktualizacja treЕ›ci
197. Położenie 2023-01-08 13:17 Sławek Moskal aktualizacja treЕ›ci
198. Położenie 2023-01-08 13:16 Sławek Moskal aktualizacja treЕ›ci
199. Slajder nad stopką 2023-01-08 13:15 Sławek Moskal aktualizacja treЕ›ci
200. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w sprawie uchylenia decyzji Burmistrza Kolbuszowej ustalającej zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną” na działce nr ew. 1731 w miejscowości Kolbuszowa Dolna 2023-01-05 13:49 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci

Strona: 4 z 96


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki