Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 2023-02-03 09:47 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
2. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 2023-02-03 09:47 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
3. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 02.02.2023r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.160.2022 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wiaty magazynowej”, na części działki ozn. nr ew.: 1013/3, położonej w mieście Kolbuszowa, dla Soter spółka z o.o. 2023-02-02 12:08 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
4. Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej 2023-02-02 10:25 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
5. Analiza stanu gospodarki odpadami 2023-02-02 10:19 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
6. Akty prawa miejscowego 2023-02-02 10:13 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
7. Analiza stanu gospodarki odpadami 2023-02-02 10:13 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
8. Sport 2023-02-02 10:02 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
9. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 01.02.2023r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.55.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla schroniska dla zwierząt” na działkach ozn. nr ew. 69/3, 69/4, 99, 100 położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, działającej przez Pełnomocnika Active Line Marcin Taczalski 2023-02-01 14:30 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
10. Obwieszczenie zawiadamiające, w dniu 01.02.2023r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.53.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. południowej w Kolbuszowej”, na działkach ozn. nr ew.: 1166/6, 1165/2, 1165/3, 1164/20, 1164/21, 371 położonych w mieście Kolbuszowa, dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowanej przez Burmistrza Kolbuszowej Jana Zubę 2023-02-01 13:24 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
11. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania związane z realizacją celu publicznego służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa w 2023 roku 2023-02-01 13:18 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
12. Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Transportu 2023-02-01 11:36 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
13. Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Transportu 2023-02-01 11:34 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
14. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającej przez Pełnomocnika Pana Józefa Lis w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa podziemnej elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV przy ulicy Fabrycznej i Żytniej w Kolbuszowej” na działkach ozn. nr ew. 1546/49, 1555/55, 1550, 1547/4, 1547/2, 1548/47 położonych w mieście Kolbuszowa 2023-02-01 11:10 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
15. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie nr 1: „Budowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Domatkowie –dokumentacja projektowa”. Zadanie nr 2: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 150505R w m. Kolbuszowa i Kolbuszowa Górna – dokumentacja projektowa” 2023-01-31 14:18 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
16. PETYCJE 2023-01-31 08:23 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
17. 2023 r. 2023-01-30 15:25 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
18. Strategia Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2027 2023-01-30 14:53 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
19. Strategia Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2027 2023-01-30 14:52 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
20. Refundacja podatku VAT 2023-01-30 09:26 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
21. Zwrot podatku akcyzowego 2023-01-30 08:37 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
22. Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-01-30 08:04 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
23. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Remont drogi gminnej wewnętrznej usytuowanej na działce o numerze ewidencyjnym 835 obręb Werynia 2023-01-27 15:27 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
24. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Remont drogi gminnej wewnętrznej usytuowanej na działce o numerze ewidencyjnym 835 obręb Werynia 2023-01-27 15:27 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
25. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Pani Marty Łagoda-Byra i Pana Artura Łagoda został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działce ozn. nr ew. 4162/54 położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna 2023-01-26 12:04 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
26. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4217.19.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego tj. istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Przyrwa na działce nr 1265 w miejscowości Kolbuszowa 2023-01-26 11:54 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
27. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej 2023-01-25 15:09 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
28. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Przeprowadzenie okresowych badań lekarskich strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz badań lekarskich kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z Gminy Kolbuszowa" 2023-01-25 14:36 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
29. VIII Kadencja Rady 2023-01-25 09:21 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
30. Komisje 2023-01-25 09:18 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
31. Skład Rady Miejskiej 2023-01-25 09:11 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
32. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbuszowa 2023-01-25 09:00 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
33. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.430.2022.EB o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację mostu, prowadzenie przez ciek Widełka nowego obiektu mostowego oraz likwidację istniejącego przepustu na potoku Łęg i prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Łęg nowego przepustu, likwidację rowów wraz z przepustami oraz na usługę wodną o zasięgu oddziaływania na działkach ozn. nr ewid. 3300/103, 3300/101, 3300/132, 1826/4, 1826/5, 1826/6, 1826/7, 1480/55, 1480/56, 3300/97, 3300/145, 1480/60, 1480/61 obręb 0011 Widełka 2023-01-25 07:52 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
34. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 24.01.2023r., Burmistrz Kolbuszowej wydał odmowną decyzję o warunkach zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, znak. RBiPP.6730.173.2021.2022, z dnia 28.12.2022r., dla inwestycji pod nazwą. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wiaty wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczy na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 133/1, 119/1 w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Pana Jacka Polek, działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Chmurę 2023-01-24 14:23 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
35. Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 18 stycznia 2023 r., znak AB.6740.7.3.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej, ul. Błonie w Kolbuszowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi" w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski 2023-01-24 12:07 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
36. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla P4 sp. z o.o. działającej przez Pełnomocnika Pana Mariusza Głos w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr KOB7105A wraz z wlz oraz kanalizacją kablową na działce ozn. nr ew. 2492/2 położonej w miejscowości Widełka 2023-01-24 11:10 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
37. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 23 stycznia 2023 r., znak. OŚiGW.6220.2.18.2022 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,2 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kolbuszowa M1 2023-01-23 12:40 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
38. Projekt budżetu miasta i gminy Kolbuszowa na 2023 rok 2023-01-23 09:50 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
39. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: zadanie nr 1: Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa zadanie nr 2: Odbiór i transport odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa. 2023-01-23 09:13 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
40. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 20 stycznia 2023 r., znak: OŚiGW.6220.2.18.2022 o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,2 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kolbuszowa M1 2023-01-20 12:34 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
41. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 20.01.2023r. wydano decyzję, znak. RBiPP.6733.52.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą. Rozbudowa i przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego w celu zmiany sposobu użytkowania części budynku na punkt biblioteczny wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą 2023-01-20 11:29 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
42. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 18.01.2023r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak. znak: RBiPP.6733.51.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa boiska przyszkolnego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą na terenie złożonym z działek ozn. nr ew.: 2031/3, 894/3, 2032/3, położonym w miejscowości Kupno 2023-01-20 11:24 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
43. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 19.01.2023r. znak. RBiPP.6733.48.2022 na żądanie PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 4, 35-065 Rzeszów, działającej przez pełnomocnika Pana Macieja Serwatka, w dniu 19.01.2023r. wydano decyzję znak. RBiPP.6733.48.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN, budowa złączy kablowych SN, budowa słupów sieci napowietrznej SN, przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 2023-01-20 11:24 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
44. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 18.01.2023r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak. znak: RBiPP.6733.51.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa boiska przyszkolnego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą na terenie złożonym z działek ozn. nr ew.: 2031/3, 894/3, 2032/3, położonym w miejscowości Kupno 2023-01-20 11:03 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
45. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami postojowymi” na działkach ozn. nr ew. 621/13, 621/11, 622/4, 622/36, 2306 położonych w mieście Kolbuszowa, dla Centro-Bud Development sp. z o.o. reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Krężel, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2023-01-20 10:56 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
46. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych publicznych, wewnętrznych, chodników, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Kolbuszowa w sezonie 2022/2023” tj. miasto Kolbuszowa oraz tereny sołectw: Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna , Zarębki, Werynia, Nowa Wieś, Świerczów, Domatków, Bukowiec, Kupno, Poręby Kupieńskie” 2023-01-20 09:31 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
47. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 19.01.2023, znak: RBiPP.6730.158.2023 w sprawie wydania decyzji pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe na terenie inwestycji stanowiącej działkę ozn. nr ew. 4162/62, położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna 2023-01-19 12:39 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
48. LV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2023-01-19 12:36 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
49. Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-01-18 14:25 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
50. Ogłoszenie o zamówieniu: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej 2023-01-18 13:35 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci

Strona: 1 z 94


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki