Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Obwieszczenie informujące, że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku usługowo-produkcyjnego” na terenie inwestycji stanowiącym działkę ozn. nr ew.: 855/8 położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pani Magdaleny Świder: wszczęto postępowanie administracyjne z dnia 26.03.2024 r., opracowano projekt decyzji z dnia 18.04.2024 r. Projekt decyzji o warunkach zabudowy został przesłany do uzgodnień z: Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolbuszowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, Starostą Kolbuszowskim w zakresie ochrony gruntów rolnych, Dyrektorem Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Stalowej Woli w zakresie melioracji wodnych 2024-04-18 12:50 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
2. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Pana Damiana Staszkiewicza w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku rekreacji indywidualnej do 70m2 z wewnętrznymi instalacjami: wodno-kanalizacyjna oraz elektryczna” na terenie inwestycji stanowiącym działkę ozn. nr ew.: 3728 położonym w miejscowości Widełka 2024-04-17 13:34 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
3. Obwieszczenie informujące, że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku usługowo-produkcyjnego” na terenie inwestycji stanowiącym działkę ozn. nr ew.: 855/6 położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pana Marcina Książka: wszczęto postępowanie administracyjne z dnia 25.03.2024 r., opracowano projekt decyzji z dnia 17.04.2024 r. Projekt decyzji o warunkach zabudowy został przesłany do uzgodnień z: Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolbuszowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych 2024-04-17 13:19 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
4. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Wykonanie pasa zjazdowego z parkingu przy Szkole Podstawowej w Kupnie” 2024-04-16 11:42 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
5. Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego, znak AB.6740.7.2.2024 z dnia 08 kwietnia 2024 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Budowa drogi gminnej publicznej, ul. Partyzantów w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej od km 0+003 do km 0+431 wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” 2024-04-16 11:41 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
6. Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Koszenie nieruchomości na terenie Sołectw stanowiących własność gminy Kolbuszowa” 2024-04-16 11:40 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
7. Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego, znak AB.6740.5.1.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 987 do drogi krajowej nr 9 w km od 10+700 do km 13+687 w miejscowości Kupno” 2024-04-16 11:26 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
8. Obwieszczenie informujące, że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej do 35 m2 oraz zbiornika na ścieki sanitarne do 10 m3” na terenie inwestycji stanowiącym działki ozn. nr ew.: 1219/4, 1220/4, położonym w miejscowości Domatków, dla Państwa Marty i Jacka Kuś reprezentowanych przez Pełnomocnika Pana Jana Wróbla, został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy, który został przesłany do uzgodnień z: Starostą Kolbuszowskim w zakresie ochrony gruntów rolnych, Dyrektorem Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Stalowej Woli w zakresie melioracji wodnych, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolbuszowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, Zarządcą Drogi Powiatowej ze względu na położenie terenu inwestycji na obszarze przyległym do pasa drogowego drogi publicznej powiatowej 2024-04-15 13:43 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
9. 2024 r. 2024-04-15 12:48 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
10. Pożytek Publiczny 2024-04-15 12:46 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
11. Sport 2024-04-15 12:44 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
12. Obwieszczenie Strosty Kolbuszowskiego, znak: AB.6740.7.3.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej wraz ze zbiornikiem retencyjno -infiltracyjnym, drogą dojazdową do obsługi technicznej zbiornika o długości ~75m oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, realizowaną w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej wraz z łącznikiem z ul. Witosa, zbiornikiem retencyjno - infiltracyjnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi" 2024-04-15 10:56 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
13. Obwieszczenie informujące, że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa zbiornika bezodpływowego na wody deszczowe o pojemności maksymalnej do 10m3, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 1752/3 położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pani Marty Pieprzyckiej: wszczęto postępowanie administracyjne z dnia 22.03.2024 r., opracowano projekt decyzji z dnia 15.04.2024 r. Projekt decyzji o warunkach zabudowy został przesłany do uzgodnień z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolbuszowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych 2024-04-15 10:19 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
14. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 09.04.2024 r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.16.2024 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwóch budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogi wewnętrznej” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew. 3267/5 położonym w miejscowości Widełka, dla Pani Jolanty Michałek 2024-04-15 10:16 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
15. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 11.04.2024 r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.11.2024 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku gospodarczego” na terenie inwestycji stanowiącym cześć działki ozn. nr ew. 111/6 położonym w miejscowości Werynia, dla Pani Justyny Tęcza 2024-04-15 10:14 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
16. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowania administracyjne na żądanie Pana Bogusława Cieśla w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa przydomowej oczyszczalni” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew. 225/1 położonym w miejscowości Bukowiec 2024-04-11 13:57 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
17. Obwieszczenie informujące, że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zabudowie zagrodowej” na terenie inwestycji stanowiącym części działek ozn. nr ew.: 269, 270/1 położonym w miejscowości Bukowiec, dla Pani Joanny Kuc, został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy, który został przesłany do uzgodnień z: Starostą Kolbuszowskim w zakresie ochrony gruntów rolnych, Dyrektorem Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Jaśle w zakresie melioracji wodnych, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolbuszowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie obszaru specjalnej ochrony ptaków „Natura 2000”, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Departament Eksploatacji w Radomiu w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż 40 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, w przypadku gdy napięcie tej linii elektroenergetycznej przekracza 220 kV, lecz nie jest większe niż 400 kV 2024-04-11 10:59 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
18. Ogłoszenie o zamówieniu: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej” 2024-04-10 15:16 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
19. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zabudowie zagrodowej” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ewid.: 1838/2 położonym w miejscowości Widełka, dla Pana Daniela Wójcickiego, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2024-04-10 15:01 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
20. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: Budowa dwóch budynków gospodarczych służących wyłącznie produkcji rolniczej lub przetwórstwu rolno-spożywczemu” na terenie inwestycji stanowiącym część działek ozn. nr ew.: 1798, 1799 położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pana Krzysztofa Lenart, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2024-04-10 14:46 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
21. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na terenie inwestycji stanowiącym działki ozn. nr ewid.: 1367/1, 1368/3 położonym w miejscowości Kupno, dla Pana Władysława Drożdża, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2024-04-10 14:43 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
22. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na terenie inwestycji stanowiącym działki ozn. nr ewid.: 1367/1, 1368/3 położonym w miejscowości Kupno, dla Pana Władysława Drożdża, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2024-04-10 14:42 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
23. Wybory samorządowe 2024 2024-04-10 14:34 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
24. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2024 roku 2024-04-10 14:10 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
25. Wybory samorządowe 2024 2024-04-10 09:59 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
26. Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Świerczów na dz. o nr. ewid 658 oraz w obrębie Nowa Wieś na dz. o nr ewid. 1019” 2024-04-09 15:24 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
27. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 09.04.2024 r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję w sprawie zmiany decyzji znak: RBiPP.6730.214.2023 z dnia 08.01.2024 r. dla inwestycji pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowych stacji transformatorowych i rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami” na terenie złożonym z części działki ozn. nr ew.: 2915 położonym w miejscowości Kolbuszowa Górna 2024-04-09 14:23 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
28. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.379.2023.RF, z dnia 4.04.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem do rzeki Przyrwa, z lokalizacją i oddziaływaniem na działkę o nr ew. 1265 2024-04-09 14:20 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
29. 2024 r. 2024-04-09 13:56 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
30. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 8 kwietnia 2024 r. znak: OŚiGW.6220.2.4.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. ,,Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej – etap II” 2024-04-09 13:56 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
31. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowania administracyjne na żądanie Pani Anny Marut w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 889/1 położonym w miejscowości Werynia 2024-04-08 13:52 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
32. Obwieszczenie informujące, że w sprawie Pana Adama Wiącka został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa budynku magazynowego o segment gospodarczo-garażowy” na terenie inwestycji stanowiącym działkę ozn. nr ew.: 1142/4, położonym w miejscowości Kolbuszowa. Projekt decyzji o warunkach zabudowy został przesłany do uzgodnień z: Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolbuszowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych 2024-04-08 09:35 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
33. Wybory samorządowe 2024 2024-04-07 09:15 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
34. Wybory samorządowe 2024 2024-04-05 14:36 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
35. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kupnie, oznaczona nr ew. działki 1125/129 o pow. 0,0354 ha 2024-04-04 12:14 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
36. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: 1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Lawendowej, oznaczona nr ew. działki 48/270 o pow. 0,0819 ha, 2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Lawendowej, oznaczona nr ew. działki 48/271 o pow. 0,0801 ha 2024-04-04 12:13 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
37. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: 1. niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicach Chabrowej, Lawendowej oznaczona nr ew. działki 48/254 o pow. 0,1883 ha, 2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Lawendowej, oznaczona nr ew. działki 48/262 o pow. 0,1385 ha, 3. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Lawendowej, oznaczona nr ew. działki 48/263 o pow. 0,1352 h 2024-04-04 12:12 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
38. Obwieszczenie informujące, że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej” na terenie inwestycji stanowiącym działki ozn. nr ew.: 2135/9, 2136/4, 2136/6, położonym w miejscowości Widełka dla Pana Grzegorza Mędrak, został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy, który został przesłany do uzgodnień z: Starostą Kolbuszowskim w zakresie ochrony gruntów rolnych, Dyrektorem Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Stalowej Woli w zakresie melioracji wodnych, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolbuszowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie w odniesieniu do terenów górniczych 2024-04-04 11:55 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
39. Obwieszczenie informujące, że w sprawie Pana Czesława Czachora został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 4162/16 położonym w miejscowości Kolbuszowa Górna. Projekt decyzji o warunkach zabudowy został przesłany do uzgodnień z: Starostą Kolbuszowskim w zakresie ochrony gruntów rolnych, Dyrektorem Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Stalowej Woli w zakresie melioracji wodnych, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolbuszowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych 2024-04-03 14:27 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
40. Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Południowej w Kolbuszowej” 2024-04-03 13:34 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
41. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 na odc. Zarębki – Kolbuszowa w km 162+122 -164+895, polegająca na budowie chodnika” 2024-04-03 13:16 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
42. 2024 r. 2024-04-03 13:07 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
43. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla DBA sp. z o.o., w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowych stacji transformatorowych i rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami” na terenie złożonym z części działki ozn. nr ew.: 2450/6 położonym w miejscowości Kolbuszowa Górna 2024-04-03 13:01 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
44. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla DBA sp. z o.o., w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowych stacji transformatorowych i rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami” na terenie złożonym z części działki ozn. nr ew.: 2450/6 położonym w miejscowości Kolbuszowa Górna 2024-04-03 12:59 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
45. Wybory samorządowe 2024 2024-04-03 08:03 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
46. Obwieszczenie informujące, że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogi wewnętrznej” na terenie inwestycji stanowiącym części działek ozn. nr ew.: 1285, 1286/12 położonym w miejscowości Domatków, dla Pani Eweliny Augustyn: - wszczęto postępowanie administracyjne z dnia 05.03.2024 r. - opracowano projekt decyzji odmownej z dnia 02.04.2024 r. 2024-04-02 12:33 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
47. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dotyczące wydania postanowienia z 26 marca 2024 r., znak: N-VIII.7820.1.26.2023 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 08 marca 2024 r. znak: N-VIII.7820.1.26.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 na odc. Zarębki – Kolbuszowa w km 162+122 – 164+895, polegająca na budowie chodnika" 2024-03-29 11:47 Joanna Procak aktualizacja treЕ›ci
48. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 28.03.2024 r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.9.2024 odmawiającą ustalenia warunków zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogi wewnętrznej” na terenie inwestycji stanowiącym części działek ozn. nr ew.: 3759/5, 3766/8 położonym w miejscowości Widełka, dla Pana Krzysztofa Michałek 2024-03-29 09:47 Joanna Procak aktualizacja treЕ›ci
49. Zawiadamiam, że w dniu 28.03.2024 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.3.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami” na terenie inwestycji stanowiącym część działek ozn. nr ew.: 314/1, 314/2, 314/3, 314/4, 314/5, 314/6, 314/7, 314/8, 314/9, 314/10, 314/11, 314/12, 314/13, 314/14, 314/15, 314/16, 314/17, 314/18, 314/19, 314/20, 314/21, 314/22, 314/23, 314/24, 314/25, 314/27, 314/28 położonym w miejscowości Widełka, dla Pana Krzysztofa Selwa 2024-03-29 09:42 Joanna Procak aktualizacja treЕ›ci
50. LXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2024-03-28 14:24 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci

Strona: 1 z 122


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki