Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
251. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbuszowa 2022-12-19 13:44 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
252. 2022 r. 2022-12-19 11:56 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
253. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbuszowa 2022-12-19 11:29 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
254. KONSULTACJE SPOŁECZNE 2022-12-19 09:54 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
255. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Zadanie nr 1: Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej, Zadanie nr 2: Zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w miejscowości Kolbuszowa 2022-12-16 14:38 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
256. Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy: Zadanie nr 1: Utrzymanie cmentarza komunalnego w Kolbuszowej Dolnej, Zadanie nr 2: Obsługa techniczna Punktu Selektrywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej 2022-12-16 14:28 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
257. Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy: Zadanie nr 1: Utrzymanie cmentarza komunalnego w Kolbuszowej Dolnej, Zadanie nr 2: Obsługa techniczna Punktu Selektrywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej 2022-12-16 14:28 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
258. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2023 roku 2022-12-16 14:19 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
259. 2023 r. 2022-12-16 14:16 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
260. 2023 r. 2022-12-16 14:16 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
261. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 grudnia 2022 r., znak: OŚiGW.6220.2.25.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem wielopoziomowym przy ul. Rzeszowskiej w Kolbuszowej” 2022-12-16 14:10 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
262. 2022 r. 2022-12-16 12:56 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
263. LIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2022-12-15 13:00 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
264. Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Kolbuszowa" 2022-12-14 15:01 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
265. CYBERBEZPIECZEŃSTWO 2022-12-14 10:19 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
266. CYBERBEZPIECZEŃSTWO 2022-12-14 10:18 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
267. KONSULTACJE SPOŁECZNE 2022-12-14 10:12 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
268. KONSULTACJE SPOŁECZNE 2022-12-14 10:07 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
269. CYBERBEZPIECZEŃSTWO 2022-12-14 10:03 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
270. CYBERBEZPIECZEŃSTWO 2022-12-14 10:03 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
271. KONSULTACJE SPOŁECZNE 2022-12-14 10:00 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
272. KONSULTACJE SPOŁECZNE 2022-12-14 10:00 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
273. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Zakup i dostawa artykułów i środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej na I pórocze 2023 roku" 2022-12-13 14:51 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
274. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Zadanie nr 5: "Oddanie w dzierżawę mienia będącego własnością Gminy Kolbuszowa stanowiącego budynek szalet miejskich przy ulicy Parkowej w Kolbuszowej usytuowany na działce Nr 1466/1 położoną w obrębie ewidencyjnym Kolbuszowa, objętą Księgą wieczystą nr TB1K/00002148/6 o pow. 0,0334 ha oraz kontener szalet miejskich przy ulicy Targowej w Kolbuszowej usytuowany na placu targowym w celu prowadzenia szalet miejskich" 2022-12-13 12:38 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
275. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Zadanie nr 4: Utrzymanie ładu, porządku i bezpieczeństwa na placu targowym przy ul. Wolskiej, ul. Sportowej w Kolbuszowej. 2022-12-13 12:31 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
276. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Zadanie nr 3: "Utrzymanie ładu, porządku i bezpieczeństwa na terenie placu targowego w Widełce" 2022-12-13 12:29 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
277. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Zadanie nr 3: "Utrzymanie ładu, porządku i bezpieczeństwa na terenie placu targowego w Widełce" 2022-12-13 12:28 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
278. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Utrzymanie ładu, porządku i bezpieczeństwa na placu targowym przy ul. Zielonej w Kolbuszowej" 2022-12-13 12:26 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
279. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Zadanie nr 1: "Utrzymanie porządku i czystości przejścia podziemnego na stacji kolejowej w Kolbuszowej" 2022-12-13 12:24 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
280. SPRZEDAŻ WĘGLA 2022-12-13 10:35 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
281. LIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2022-12-12 13:26 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
282. Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 08 grudnia 2022 r., znak AB.6740.7.3.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej, ul. Błonie w Kolbuszowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi" w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski 2022-12-12 13:24 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
283. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: zadanie nr 1: Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa zadanie nr 2: Odbiór i transport odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa. 2022-12-12 12:59 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
284. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Krokusowej, oznaczona nr ew. działki 100/21 o pow. 0,1333 ha 2022-12-09 08:19 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
285. Redaktorzy BIP 2022-12-08 13:07 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
286. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Jesionowej, Zbożowej i Modrzewiowej, oznaczona nr ew. działki 2137/47 o pow. 0,0601 ha 2022-12-08 10:41 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
287. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego” na działce ozn. nr ew. 4162/14 położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Pani Bożeny Siębor reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Aleksandrę Słowik został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2022-12-07 11:33 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
288. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowanej przez Burmistrza Kolbuszowej Jana Zubę, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego w celu zmiany sposobu użytkowania części budynku na punkt biblioteczny wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą”, na działce ozn. nr ew.: 46/4 położonej w miejscowości Bukowiec 2022-12-07 09:32 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
289. Ogłoszenie o zamówieniu: Zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa - odpady o kodzie 15 01 02 – Opakowania tworzyw sztucznych 2022-12-06 14:42 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
290. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Dostawa artykułów i środków czystości dla Krytej Pływalni Fregata" 2022-12-06 14:17 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
291. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Świadczenie usług pocztowych w 2023 r." 2022-12-06 13:46 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
292. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Dostawa chemii basenowej do uzdatniania wody na pływalni "Fregata" 2022-12-06 13:46 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
293. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, sześciu budynków garażowo-gospodarczych oraz dwóch dróg wewnętrznych” na działce ozn. nr ew. 337 położonej w mieście Kolbuszowa, dla Pana Józefa Jakubiec został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2022-12-06 13:45 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
294. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku i na terenie przyległym do Dworca Kolbuszowa przy ul. Ruczki 3 w Kolbuszowej" w pierwszym kwartale 2023 roku 2022-12-06 13:20 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
295. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń dla gminnych środków transportowych na 2023 rok" 2022-12-06 13:18 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
296. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Świadczenie usług pocztowych w 2023 r." 2022-12-06 13:16 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
297. Podatek rolny 2022-12-06 11:00 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
298. Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych 2022-12-06 10:59 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
299. Podatek od środków transportowych 2022-12-06 10:58 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
300. Podatek od nieruchomości 2022-12-06 10:57 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci

Strona: 6 z 96


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki