Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
251. 2024 r. 2024-01-31 10:45 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
252. 2024 r. 2024-01-31 10:44 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
253. Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej” Zadanie nr 1: „Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Kolbuszowa”, Zadanie nr 2: „Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej poza granicami administracyjnymi miasta Kolbuszowa”. 2024-01-31 10:40 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
254. Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej” Zadanie nr 1: „Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Kolbuszowa”, Zadanie nr 2: „Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej poza granicami administracyjnymi miasta Kolbuszowa”. 2024-01-31 10:40 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
255. Wybory samorządowe 2024 2024-01-30 14:57 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
256. Zwrot podatku akcyzowego 2024-01-30 13:43 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
257. Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej, publicznej nr 103992R ulicy Kolejowej w Kolbuszowej wraz z budową miejsc parkingowych, niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi 2024-01-30 13:21 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
258. LXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2024-01-30 09:00 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
259. Deklaracja Dostępności 2024-01-30 08:12 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
260. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Pana Bogusława Gorczycy został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na terenie inwestycji stanowiącym część działek ozn. nr ew.: 1703, 1715 położonym w miejscowości Kupno 2024-01-29 13:57 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
261. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie z odwołania od decyzji Burmistrza Kolbuszowej znak: RBiPP.6733.34.2023 z dnia 14.12.2023r., o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.: „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr KOB7101A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na terenie stanowiącym działkę nr ew. 1090/3 w miejscowości Kolbuszowa Górna dla P4 sp. z o.o. została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 16 stycznia 2024r., znak: SKO.401.ZP.106.4.2024 o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji 2024-01-29 13:39 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
262. Obwieszczenie zawiadamiające, że że w dniu 25.01.2024 r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.225.2023 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą” na terenie inwestycji stanowiącym działkę ozn. nr ew.: 1682/13 położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pani Iwony Magryś-Dziewic, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Chmura 2024-01-26 13:56 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
263. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 26.01.2024 r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.220.2023 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku magazynowego służącego wyłącznie produkcji rolniczej lub przetwórstwu rolno-spożywczemu” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 1794 położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pana Krzysztofa Lenart 2024-01-26 13:53 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
264. Zawiadomienie informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla SP ZOZ Kolbuszowa ul. Grunwaldzka 4, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią Annę Łoboda, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe lub roztopowe”, na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 3300/78 położonym w miejscowości Widełka 2024-01-26 10:14 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
265. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 25.01.2024 r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.236.2023 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo-garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 620 położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pana Zbigniewa Sitarz 2024-01-25 14:39 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
266. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2024 roku 2024-01-25 14:12 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
267. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2024 roku 2024-01-25 14:12 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
268. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz budowa dwóch stanowisk postojowych” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 3310/1 położonym w miejscowości Widełka, dla Pana Krzysztofa Gila: wszczęto postępowanie administracyjne z dnia 22.12.2023 r., opracowano projekt decyzji odmownej z dnia 24.01.2024 r. 2024-01-24 12:00 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
269. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 19.01.2024r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.226.2023 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa trzech garaży” na terenie inwestycji stanowiącym część działki ozn. nr ew.: 2352/1 położonym w mieście Kolbuszowa, dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Kolbuszowej - ul. L. Ruczki 10/3, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Józefa Rybickiego 2024-01-24 11:40 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
270. Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego, znak: AB.6740.7.1.2024 z dnia 22.01.2024 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej, ul. Sosnowej w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej od km 0+000 do km 0+233 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 2024-01-24 10:30 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
271. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: N-VIII.747.3.4.2023 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, pn.: „Modernizacja linii 400 kV Rzeszów – Krosno Iskrzynia” 2024-01-24 10:11 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
272. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania związane z realizacją celu publicznego służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa w 2024 roku 2024-01-22 14:25 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
273. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej, oznaczona nr ew. działki 1549/114 o pow. 0,0044 ha 2024-01-22 14:23 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
274. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej, oznaczona nr ew. działki 1549/114 o pow. 0,0044 ha 2024-01-22 11:27 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
275. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych publicznych, wewnętrznych, chodników, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Kolbuszowa w sezonie 2023/2024" tj. miasto Kolbuszowa oraz tereny sołectw: Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Zarębki, Werynia, Nowa Wieś, Świerczów, Domatków, Bukowiec, Poręby Kupieńskie" 2024-01-22 08:25 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
276. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i drogi wewnętrznej” na terenie złożonym z działek ozn. nr ew.: 250/5, 251/4, 248, 249/1 położonym w miejscowości Widełka, dla Pana Norberta Tylutkiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Joannę Nowak-Magda, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2024-01-19 13:43 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
277. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą” na terenie inwestycji stanowiącym działkę ozn. nr ew.: 1740/5 położonym w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pana Jacka Gawrońskiego, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2024-01-19 13:41 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
278. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Transport mieszanki popiołowo – żużlowej z Elektrociepłowni w Mielcu na drogi gminne” 2024-01-18 15:22 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
279. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2024 roku 2024-01-18 14:20 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
280. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku gospodarczego” na terenie inwestycji stanowiącym część działek ozn. nr ew.: 1225/1, 1225/2 położonym w miejscowości Domatków, dla Pana Daniela Kołacz: wszczęto postępowanie administracyjne z dnia 18.12.2023 r., opracowano projekt decyzji z dnia 18.01.2024 r. Projekt decyzji o warunkach zabudowy, został przesłany do uzgodnień z: Starostą Kolbuszowskim w zakresie ochrony gruntów rolnych, Dyrektorem Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Stalowej Woli w zakresie melioracji wodnych, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolbuszowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych 2024-01-18 14:12 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
281. Zawiadamiam, że w dniu 18.01.2024 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.40.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia”, na terenie złożonym z części działek ozn. nr ew.: 1548/49, 1547/4, 1547/2 położonym w mieście Kolbuszowa, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego 2024-01-18 14:06 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
282. LXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2024-01-18 12:23 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
283. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2024 r., znak: WOOŚ.421.10.2023.BL.12 o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie zmiany na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działce nr ewid. 555/3 w miejscowości Świerczów, gmina Kolbuszowa 2024-01-18 08:58 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
284. Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Kolbuszowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi" 2024-01-17 15:27 Monika Fryzeł aktualizacja treЕ›ci
285. 2024 2024-01-17 12:14 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
286. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 17.01.2024 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.41.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej”, na terenie złożonym z działki ozn. nr ew.: 1125 położonym w mieście Kolbuszowa, dla Pani Justyny Drzał-Grabiec, prowadząca działalność gospodarczą p.n.: Drzał-Grabiec Justyna NZOZ „Justynka”, Gabinet Rehabilitacji 2024-01-17 12:11 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
287. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej - etap V - dokumentacja projektowa" 2024-01-16 13:35 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
288. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej - etap V - dokumentacja projektowa" 2024-01-16 13:34 Dawid Poborca usuniД™cie artykuЕ‚u
289. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej - etap V - dokumentacja projektowa" 2024-01-16 13:33 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
290. Referat Organizacyjny 2024-01-16 09:54 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
291. Zawiadomienie informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Pana Mariusza Burek, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej”, na terenie inwestycji stanowiącym część działek ozn. nr ew.: 166/8, 166/17, 166/16, 166/19 położonym w mieście Kolbuszowa 2024-01-15 13:34 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
292. Wybory samorządowe 2024 2024-01-15 11:28 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
293. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 2024-01-15 10:44 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
294. WYBORY 2024-01-15 09:19 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
295. Wybory samorządowe 2024 2024-01-15 09:17 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
296. Wybory samorządowe 2024 2024-01-15 09:11 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
297. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 2024-01-15 08:52 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
298. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kupno, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1724/2 z działkami sąsiednimi numer 1719/6, 1719/2 i 1719/3” 2024-01-12 13:18 Dawid Poborca aktualizacja treЕ›ci
299. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego 2024-01-12 08:06 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci
300. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024 2024-01-12 08:00 Joanna Orlewska aktualizacja treЕ›ci

Strona: 6 z 122


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki