Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Slajder nad stopką 2020-03-28 14:43 Sławek Moskal aktualizacja treści
2. RGKiB.6730.1.2020- Obieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa wiaty" 2020-03-27 14:49 Joanna Micek aktualizacja treści
3. Ogłoszenie o przetargu: "Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic 11 Listopada i Ks. Ludwika Ruczki" 2020-03-26 11:12 Joanna Micek aktualizacja treści
4. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn: "Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2020-03-26 11:02 Joanna Micek aktualizacja treści
5. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolbuszowa" 2020-03-25 15:22 Joanna Micek aktualizacja treści
6. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolbuszowa" 2020-03-25 15:21 Joanna Micek aktualizacja treści
7. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolbuszowa" 2020-03-25 14:39 Joanna Micek aktualizacja treści
8. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 24 marca 2020 r. znak: OŚiGW.6220.2.4.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 4253/4 i 4253/2 w obrębie geodezyjnym Kolbuszowa Górna, Gmina Kolbuszowa" 2020-03-25 14:10 Joanna Micek aktualizacja treści
9. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego terenu przeznaczonego pod usługi oraz poszerzenie cmentarza parafialnego w Kolbuszowej Górnej 2020-03-25 13:43 Joanna Micek aktualizacja treści
10. Ogłoszenie o przetragu: "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy wraz z niezbędną infrastrukturą - Dom Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej" 2020-03-25 12:54 Monika Fryzeł aktualizacja treści
11. Ogłoszenie o przetragu: "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy wraz z niezbędną infrastrukturą - Dom Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej" 2020-03-25 12:42 Monika Fryzeł aktualizacja treści
12. Zawiadomienie znak: RGKiB.6733.27.4.2019.2020 z dnia 24.03.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej" 2020-03-25 12:31 Joanna Micek aktualizacja treści
13. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Dostawa i montaż 4 sztuk wiat przystankowych" 2020-03-24 13:31 Joanna Micek aktualizacja treści
14. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa" 2020-03-24 10:40 Monika Fryzeł aktualizacja treści
15. Referat Organizacyjny 2020-03-23 14:26 Joanna Micek aktualizacja treści
16. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa" 2020-03-23 12:13 Monika Fryzeł aktualizacja treści
17. Ogłoszenie o przetragu: "Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania" 2020-03-20 15:01 Joanna Micek aktualizacja treści
18. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Utrzymanie zieleni reprezentacyjnej na terenie Gminy Kolbuszowa" 2020-03-20 14:03 Joanna Micek aktualizacja treści
19. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa" 2020-03-18 13:07 Monika Fryzeł aktualizacja treści
20. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolbuszowa" 2020-03-18 11:25 Joanna Micek aktualizacja treści
21. RGKiB.6733.15.2020- "Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej" 2020-03-17 13:56 Joanna Micek aktualizacja treści
22. RGKiB.6733.14.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Demontaż istniejącej linii napowietrznej SN, budowa słupów linii SN, linii kablowej SN, stacji transformatorowej napowietrznej, linii kablowej niskiego napięcia i złącz kablowych w ramach zamierzenia p.n. „Przebudowa infrastruktury energetycznej kolidującej z budową budynków mieszkalnych" 2020-03-17 13:55 Joanna Micek aktualizacja treści
23. RGKiB.6733.13.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej" 2020-03-17 13:54 Joanna Micek aktualizacja treści
24. 2020 2020-03-17 11:06 Joanna Micek aktualizacja treści
25. 2020 2020-03-17 10:54 Joanna Micek aktualizacja treści
26. Petycja w sprawie montażu lamp oświetleniowych 2020-03-17 09:12 Joanna Micek aktualizacja treści
27. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej znak: OŚiGW.6220.2.2.2020 z dnia 13 marca 2020 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 32; 33 w obrębie geodezyjnym Kolbuszowa Górna, Gmina Kolbuszowa" 2020-03-16 15:53 Joanna Micek aktualizacja treści
28. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej znak: OŚiGW.6220.2.1.2020 z dnia 13 marca 2020 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 4255/1; 4255/2 w obrębie geodezyjnym Kolbuszowa Górna, Gmina Kolbuszowa" 2020-03-16 15:52 Joanna Micek aktualizacja treści
29. Ogłoszenie o przetargu: "Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 2020-03-16 14:19 Joanna Micek aktualizacja treści
30. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Gminy Kolbuszowa" 2020-03-16 10:15 Joanna Micek aktualizacja treści
31. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa" 2020-03-13 14:01 Monika Fryzeł aktualizacja treści
32. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego terenu przeznaczonego pod usługi oraz poszerzenie cmentarza parafialnego w Kolbuszowej Górnej 2020-03-13 13:42 Joanna Micek aktualizacja treści
33. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolbuszowa" 2020-03-12 13:13 Joanna Micek aktualizacja treści
34. Petycja w sprawie wykorzystania narządzi informatycznych w celu zwiększania świadomości dotyczącej problematyki związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających- Wnioskodawca: Szulc-Efekt sp. z o. o. 2020-03-12 12:53 Joanna Micek aktualizacja treści
35. RGKiB.6733.7.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" 2020-03-12 11:06 Joanna Micek aktualizacja treści
36. RGKiB.6733.3.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2020-03-12 10:10 Joanna Micek aktualizacja treści
37. RGKiB.6733.1.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych jednorodzinnych" 2020-03-12 09:36 Joanna Micek aktualizacja treści
38. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Utrzymanie zieleni reprezentacyjnej na terenie Gminy Kolbuszowa" 2020-03-11 14:26 Joanna Micek aktualizacja treści
39. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych położonych w obrębie Kolbuszowa Górna, Świerczów - stanowiących własność Gminy Kolbuszowa pod produkcję rolną. Przedmiotem przetargu jest: 1. Działka nr 1939/5 o pow. 0.56 ha, położona w Kolbuszowej Górnej z przeznaczeniem pod produkcję rolną, 2. Działka nr 1939/8 o pow. 0.27 ha, położona w Kolbuszowej Górnej z przeznaczeniem pod produkcję rolną, 3. Część działki nr 549 o pow. 0.32 ha, położona w Świerczowie z przeznaczeniem pod produkcję rolną 2020-03-11 09:45 Joanna Micek aktualizacja treści
40. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolbuszowa" 2020-03-10 14:46 Joanna Micek aktualizacja treści
41. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej oznaczona nr ew. działki 1549/114 o pow. 0,0044 ha 2020-03-10 14:04 Joanna Micek aktualizacja treści
42. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest: 1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Sokołowskiej oznaczona nr ew. działki 1549/111 o pow. 0,1336 ha, 2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej oznaczona nr ew. działki 1549/115 o pow. 0,0447 ha 2020-03-10 14:02 Joanna Micek aktualizacja treści
43. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest: 1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej oznaczona nr ew. działki 1549/109 o pow. 0,0380 ha i nr ew. działki 1549/116 o pow. 0.0302 ha, 2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej oznaczona nr ew. działki 1549/113 o pow. 0,0275ha 2020-03-10 14:01 Joanna Micek aktualizacja treści
44. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej oznaczona nr ew. działki 1549/92 o pow. 0,0775 ha i nr ew. działki 1549/112 o pow. 0,0036 ha 2020-03-10 14:00 Joanna Micek aktualizacja treści
45. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta, oznaczona nr ew. działki 100/24 o pow. 0.0702 ha 2020-03-10 13:58 Joanna Micek aktualizacja treści
46. Terminy posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej 2020-03-10 11:43 Joanna Micek aktualizacja treści
47. STRATEGIE, PROGRAMY 2020-03-10 08:29 Joanna Micek aktualizacja treści
48. Wybory Prezydenta RP 2020 2020-03-10 07:33 Joanna Micek aktualizacja treści
49. Komisja Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia 2020-03-09 14:30 Joanna Micek aktualizacja treści
50. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej znak: OŚiGW.6220.2.13.2019 z dnia 5 marca 2020 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 192 (obręb 0014) w miejscowości Werynia, Gmina Kolbuszowa” 2020-03-09 12:50 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 1 z 36


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki