Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Wybory urzędnika wyborczego


Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnobrzegu

z dnia 01 sierpnia 2023 r. o naborze kandydatów

na urzędnika wyborczego w gminie Krzeszów  

wraz z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej i odpowiednimi załącznikami dot. zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego.

 

Zgłoszenia kandydatów można składać w terminie do dnia 10 sierpnia 2023 r. (włącznie).

 

Urzędnik wyborczy powoływany jest przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego na okres 6 lat, spośród zgłoszonych kandydatów posiadających wykształcenie wyższe:

1) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

2) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1.

 

Jednocześnie zwracam uwagę na wymagania wobec urzędnika wyborczego określone w art. 191b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497):

  • Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej.
  • Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję.
  • Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.
  • Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki