Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

KARTY USŁUG


Poniżej zostały zamieszczone karty usług realizowanych w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej.

Jeśli szukasz informacji, w jaki sposób załatwić swoją sprawę:

 1. Wybierz z poniższej listy właściwy Referat, który zajmuje się Twoją sprawą.
 2. Po kliknieciu rozwinie się lista z wszystkim usługami danego Referatu
 3. Jeśli znalazłeś/aś właściwą - kliklij w Kartę Usług - otworzy się w nowym oknie. Znajdziesz tam dokładny opis:
  - podstawę prawną,
  - dane kontaktowe do właściwej osoby
  - jakich potrzebujesz dokumentów i skąd je pobrać
  - czy musisz uiścić opłatę
  - maksymalny czas realizacji usługi
  - sposób odwołania
  - pozostałe informacje
 4. Jeśli wymagany jest wniosek jego druk znajdziesz go pod kartą - po kliknieciu wniosek się pobierze, informacje o formacie i wielkości pliku również są dostepne.
 5. Wniosek możesz pobrać i wypełnić elektronicznie lub długopisem.
 6. W przypadku, gdy w danej sprawie można wypełnic więcej niż jeden druk, wybierz właściwy dla siebie.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości skorzystaj z pomocy naszych pracowników właściwych przy danej sprawie.

 1. Zgłoszenie urodzenia dziecka
  pobierz wniosek:
  *Wzór pełnomocnictwa do zgłoszenia urodzenia dziecka - DOC 13,0 KB
  *Wzór pełnomocnictwa do zgłoszenia urodzenia dziecka - DOC 13,1 KB

 2. Zgłoszenie zgonu

 3. Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą
  pobierz wniosek:
  * Podanie o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia - DOCX 13,5 KB
  * Podanie o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa - DOCX 13,8 KB
  * Podanie o wpisanie zagranicznego aktu zgonu - DOCX 13,5 KB

 4. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o wydanie odpisu akt urodzenia/ małżeństwa/ zgonu - DOCX 13,2 KB

 5. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  pobierz wniosek:
  *
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - DOC 23,5 KB

 6. Sprostowanie aktów stanu cywilnego
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o sprostowanie/ uzupełnienie aktu stanu cywilnego - DOCX 13,2 KB

 7. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o sprostowanie/ uzupełnienie aktu stanu cywilnego - DOCX 13,2 KB

 8. Odtworzenie aktu stanu cywilnego
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o odtworzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia - DOCX 13,9 KB
  * Wniosek o odtworzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa - DOCX 15,1 KB
  * Wniosek o odtworzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu - DOCX 15,1 KB

 9. Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły zagranicą i nie zostały zarejestrowane

 10. Oświadczenie o zmianie imienia dziecka
  pobierz wniosek:
  * Oświadczenie wnioskodawcy - DOC 24,5 KB

 11. Nadanie dziecku nazwiska męża matki/ żony ojca

 12. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

 13. Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 14. Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym

 15. Akt małżeństwa - przyjecie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem USC

 16. Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

 17. Zmiana imienia i nazwiska
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zmianę imienia/ nazwiska - DOCX 13,7 KB

 18. Uznanie wyroków zagranicznych

 19. Zaświadczenie o stanie cywilnym
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - PDF (nowe okno)

 20. Zameldowanie na pobyt stały
  pobierz wniosek:
  * Zgłoszenie pobytu stałego - PDF (nowe okno)

 21. Zameldowanie na pobyt czasowy
  pobierz wniosek:
  * Zgłoszenie pobytu czasowego - PDF (nowe okno)

 22. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

 23. Dopisanie do spisu wyborców
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców - PDF (nowe okno)

 24. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice trwającego dłużej niż 6 miesięcy
  pobierz wniosek:
  * Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej - PDF (nowe okno)
  * Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej - PDF (nowe okno)

 25. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
  pobierz wniosek:
  * Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego - PDF (nowe okno)

 26. Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego

 27. Wydawanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu i wymeldowaniu
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o wydanie poświadczenia zameldowania - PDF (nowe okno)

 28. Nadanie numeru PESEL
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o nadanie numeru PESEL - PDF (nowe okno)

 29. Wymeldowanie decyzją administracyjną z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące

 30. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy decyzją administracyjną

 31. Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru pesel i rejestru dowodów osobistych

 32. Wpisanie do rejestru wyborców w części A/B
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców część A - PDF (nowe okno)

 33. Udostępnienie rejestru wyborców
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców - PDF (nowe okno)

 34. Wydanie dowodu osobistego
  pobierz wniosek:
  *Wniosek o wydanie dowodu osobistego - PDF (nowe okno)

 35. Rejestr danych kontaktowych

 36. Uzyskanie wielojęzycznego standardowego formularza (tłumaczenia pomocniczego) dołączonego do odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia wydanego po 1 marca 2015 r.
  pobiesz wniosek:
  Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza - ODT
 1. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

 2. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew lub krzewów
  pobierz wniosek:
  * Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew - DOC 51,5 KB

 3. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
  pobierz wniosek
  * Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów- DLA FIRM - DOC 80,5 KB
  Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu do złożenia w formie elektronicznej znajduje się na BIP Ministerstwa Klimatu i Środowiska DLA FIRM

 4. Wniosek o uznanie za pomnik przyrody

 5. Postępowanie w sprawie uregulowania stanu wody na gruncie

 6. Ugody w sprawie zmian stanu wody na gruncie

 7. Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 8. Projekt robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich

 9. Opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego

 10. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  pobierz wniosek:
  * Wniosek na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków - DOC 29,5 KB
  * Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - DOCX 44,7 KB
  * Oświadczenie zgłaszającego instalacię przydomowej oczyszczalni ścieków - DOCX 42,0 KB

 11. Wydanie nakazu wykonania czynności do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia na środowisko

 12. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - DOC 52,0 KB

 13. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
  pobierz wniosek:
  * Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz A - dla budynków i lokali mieszkalnych - PDF (nowa karta)
  * Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz B - dla budynków i lokali niemieszkalnych - PDF (nowa karta)
 1. Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu indywidualnego (publicznego) do drogi gminnej
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę zjazdu z drogi gminnej - DOC 32,0 KB
  * Wniosek o wydanie warunków technicznych na budowę zjazdu z drogi gminnej - DOC 33,0 KB

 2. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej publicznej - DOC 62,5 KB

 3. Zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklamy
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi - DOC 44,5 KB

 4. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrony dróg
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o wydanie zezwolenia uprawniającego do dysponowania pasem drogowym na cele budowlane - DOC 30,5 KB

 5. Wniosek o wydanie zgody i podpisanie umowy na korzystanie i pobieranie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kolbuszowa
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o wydanie zgody i podpisanie umowy na korzystanie i pobieranie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kolbuszowa - DOCX 16 KB)
  * Umowa na korzystanie i pobieranie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w celu zatrzymania środków transportu - DOCX 24,4 KB)
 6. Wniosek o wydanie zgody i podpisanie umowy na korzystanie z Dworca Kolbuszowa którego właścicielem/zarządzającym jest Gmina Kolbuszowa
  pobierz wniosek:
   * Wniosek o wydanie zgody i podpisanie umowy na korzystanie z Dworca Kolbuszowa którego właścicielem/zarządzającym jest Gmina Kolbuszowa - DOCX 14,9 KB
  * Umowa na korzystanie z Dworca Kolbuszowa w celu zatrzymania środków transportu - DOCX 19,1 KB
 1. Użyczenie nieruchomości – zawarcie kolejnej umowy użyczenia
  pobierz wniosek:
  Wniosek o zawarcie umowy użyczenia - DOCX 13,5 KB

 2. Dzierżawa nieruchomości gruntowych
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy - DOCX 30,0 KB

 3. Rezygnacja z dzierżawy nieruchomości gruntowych
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu - DOCX 15,1 KB

 4. Dzierżawa nieruchomości gruntowych – zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy na okres do 3 lat
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy - DOCX 13,5 KB

 5. Dzierżawa nieruchomości gruntowych – zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy - DOCX 13,5 KB

 6. Najem nieruchomości
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zawarcie umowy najmu - DOC 30,0 KB
  * Wniosek o wynajem budynku wielofunkcyjnego w Bukowcu - DOCX 14,9 KB
  * Wniosek o wynajem budynku Remizy OSP w Hucie Przedborskiej - DOCX 15,7 KB
  * Wniosek o wynajem budynku wielofunkcyjnego w Kolbuszowej Dolnej - DOCX 15,9 KB
  * Wniosek o wynajem budynku wielofunkcyjnego w Kupnie - DOCX 15,9 KB
  * Wniosek o wynajem budynku Remizy OSP w Porębach Kupieńskich - DOCX 15,7 KB
  * Wniosek o wynajem budynku Domu Ludowego w Widełce - DOCX 16,0 KB
  * Wniosek o wynajem budynku Remizy OSP w Zarębkach - DOCX 14,7 KB

 7. Opiniowanie rocznych planów łowieckich
  pobierz wniosek:
  Wniosek o opiniowanie rocznych planów łowieckich - DOCx 33,5 KB

 8. Rezygnacja z najmu nieruchomości
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o rezygnację z umowy najmu - DOC 14,0 KB

 9. Rezygnacja z użyczenia nieruchomości
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o rezygnację z umowy użyczenia nieruchomości - DOCX 15,2 KB

 10. Najem nieruchomości- zawarcie kolejnej umowy najmu
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zawarcie umowy najmu - DOC 30,0 KB
  * Wniosek o wynajem budynku wielofunkcyjnego w Bukowcu - DOCX 14,9 KB
  * Wniosek o wynajem budynku Remizy OSP w Hucie Przedborskiej - DOCX 15,7 KB
  * Wniosek o wynajem budynku wielofunkcyjnego w Kolbuszowej Dolnej - DOCX 15,9 KB
  * Wniosek o wynajem budynku wielofunkcyjnego w Kupnie - DOCX 15,9 KB
  * Wniosek o wynajem budynku Remizy OSP w Porębach Kupieńskich - DOCX 15,7 KB
  * Wniosek o wynajem budynku Domu Ludowego w Widełce - DOCX 16,0 KB
  * Wniosek o wynajem budynku Remizy OSP w Zarębkach - DOCX 14,7 KB

 11. Użyczenie nieruchomości
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zawarcie umowy użyczenia - DOCX 13,5 KB

 12. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - DOC 33,5 KB

 13. Czasowe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane

 14. Zakup nieruchomości
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zakup przez Gminę Kolbuszowa nieruchomości gruntowej - DOC 33,0 KB

 15. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o ustalenie numeru porządkowego - DOCX 16,2 KB

 16. Zmiana terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o ustalanie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - DOCX 34,0 KB

 17. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - DOCX 35,5 KB

 18. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
  pobierz wniosek:
  * Wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - DOCX 15,1 KB

 19. Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym - DOC 35,5 KB

 20. Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz wieczystego użytkowania
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego - DOCX 32,0 KB

 21. Sprzedaż nieruchomości
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie przetargowym - DOC 34,5 KB

 22. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - DOCX 17,3 KB

 23. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajętą z mocy prawa pod drogę publiczną - DOC 29,5 KB

 24. Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna)
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o ustalenie opłaty planistycznej w związku z zamiarem zbycia nieruchomości - DOC 33,0 KB

 25. Ustanowienie służebności gruntowej
  pobierz wniosek:
  Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej - DOC 34,0 KB

 26. Wydanie zezwolenia na utrzymanie psów ras niebezpiecznych
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zezwolenie na psa rasy uznawanej za agresywną - DOCX 15,2 KB

 27. Zamiana gruntów
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zamianę nieruchomości gruntowej - DOCX 33,5 KB

 28. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o wydanie zaświadczenia - DOCX 15,9 KB
  * Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej - DOCX 21,4 KB

 29. Informacja o wysokosci opłaty jednorazowej oraz udzielonej bonifikacie
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 99% wniesionej jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - DOCX 15,4 KB
  * Wniosek zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty  - DOCX 15,6 KB
  * Informacja o możliwości uzyskania 99 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Kolbuszowa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - DOCX 13,2 KB

 30. Rozgraniczenie nieruchomości
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości - DOC 38,0 KB

 31. Podział nieruchomości - wydanie decyzji
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości - DOC 37,5 KB

 32. Wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej - DOC 31,5 KB
 1. Zapewnienie odbioru wód opadowych oraz określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zapewnienie odbioru wód opadowych oraz określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej - DOC 38,5 KB

 1. Decyzja o warunkach zabudowy
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - DOCX 83,6 KB

 2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - DOCX 83,6 KB

 3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  pobierz wniosek:
  *Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - DOCX 18,6 KB

 4. Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych - DOCX 13,4 KB
 5. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 6. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
  pobierz wniosek:
  *Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - DOCX 14 KB
 7. Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpis / zmiana / zawieszenie / wznowienie / wykreślenie 
  pobierz wniosek:
  *Formularz CEIDG-1 (obowiązuje od 1 lipca 2011r.) - przekierowanie na stronę CEIDG
 8. Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Gminy Kolbuszowa
 9. Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
 10. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę
 11. Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Kolbuszowa
 12. Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 13. Udzielanie informacji o przedsiębiorcach przed przekazaniem do CEIDG
 14. Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  pobierz wniosek:

  * Informacja i druki do pobrania - przekierowanie na stronę
 15. Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną
 16. Najem lokali mieszkalnych
 17. Kierowanie do zawarcia umowy najmu z tytułu realizacji wyroku sadowego zobowiązującego Gminę Kolbuszowa do dostarczenia lokalu zamiennego lub socjalnego
 18. Rozpatrywanie wniosków o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego
 19. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy
 20. Dodatek energetyczny
  pobierz wniosek:
  *Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego - DOCX 16,2 KB
 21. Decyzja o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji celu publicznego
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - DOCX 14,5 KB

 22. Decyzja zmieniająca decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję celu publicznego
 23. Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego
 24. Postanowienie dotyczące zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości
  pobierz wniosek:

  * Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości - DOC 30,0 KB
 25. Postanowienie dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego
 26. Postanowienie dotyczące wznowienia postępowania administracyjnego
 27. Postanowienie dotyczące odmowy wznowienia postępowania administracyjnego
 28. Postanowienie dotyczące sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji administracyjnej
 29. Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki
  pobierz wniosek:
  * Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) Kolbuszowa - DOC 26,0 KB
 1. Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych
  pobierz wniosek:
  * podatek do środków transportowych - ZIP 121 KB

 2. Wydanie decyzji w sprawie ulg podatkowych w podatku od środków transportowych

 3. Podatek od nieruchomości
  pobierz wniosek:
  * podatek od nieruchomości - osoby prawne - ZIP 174 KB
  * podatek do nieruchomości - osoby fizyczne - ZIP 156 KB

 4. Podatek rolny
  pobierz wniosek:
  * podatek rolny - osoby prawne - ZIP 123 KB
  * podatek rolny - osoby fizyczne - ZIP 138 KB

 5. Podatek leśny
  pobierz wniosek:
  * podatek leśny - osoby prawne - ZIP 108 KB
  * podatek leśny - osoby fizyczne - ZIP 128 KB

 6. Zaległości podatkowe – podatek rolny, leśny i od nieruchomości

 7. Wydanie zaświadczeń dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz o wysokości zaległości podatkowych
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o wydanie zaświadczenia - DOC 27,5 KB

 8. Zwrot nadpłat podatków i opłat
  pobierz wniosek:
  * Wniosek o zwrot nadpłaty - DOC 26,5 KB

 9. Ulga inwestycyjna

 10. Ulga z tytułu nabycia gruntów

 11. Ulga żołnierska

 12. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 1. Procedura wpisu przedszkoli niepublicznych/szkół do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
 1. Ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 2. Zezwolenie na opróznianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości

 3. Postepowanie w sprawie usunięcia przez posiadacza odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania

 4. Informacja o wyrobach zawierających azbest i sposobach ich wykorzystania

 5. Opłata ponoszona w celu wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki