Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

18
sty  2024

LXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 25 stycznia 2024 r. o godz. 8:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej (stadion) odbędzie się LXIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Wojciecha, Jana i Stanisława Lenartów” dla ulicy zlokalizowanej w miejscowości Kolbuszowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż trybie przetargowym nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Kupnie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Weryni.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/334/09 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa zmienionej Uchwałą Nr LI/579/2022 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/334/09 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, a także przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania ich wykonania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Astrowej i Błonie w Kolbuszowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2024 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne typy LED na terenie Gminy Kolbuszowa).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Kolbuszowa).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej na realizację inwestycji pn."Dostawa i montaż ślusarki okiennej oraz renowacja zabytkowych witraży w kościele".
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej na realizację inwestycji pn. "Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu zabytkowego w budynku plebani przy parafii".
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2024.
 21. Sprawy różne.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki