Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Zwrot podatku akcyzowego


Informacja dla rolników - zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Kolbuszowej przypomina wszystkim rolnikom – producentom rolnym, że w terminie od dnia 01 lutego do 28 lutego można składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć:

  1. faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego wyłącznie do działalności rolniczej, w okresie od dnia 1 sierpnia do 31 stycznia (ostatnie pół roku),
  2. oświadczenie, które zawiera dane potrzebne do sporządzenia sprawozdania,
  3. w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Osoby, które nie wykorzystają całego limitu lub nie składały wniosku w okresie zimowym mogą złożyć wniosek w terminie od dnia 01 sierpnia do 31 sierpnia, z fakturami za ostatnie pół roku, tj. od dnia 01 lutego do dnia 31 lipca.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących: własnością, we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami, w dzierżawie.

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel, a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć kserokopię umowę dzierżawy lub złożyć pisemne oświadczenie o powierzchni dzierżawionych gruntów.

Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego powinien wskazać rachunek bankowy, na który ma być dokonana wypłata podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 roku wynosi:
132,00 zł x  ilość ha użytków rolnych
            oraz
48,00 zł x średnoa roczna ilość dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/1 litr), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/1 litr), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przy ustalaniu w/w limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:

  1. będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
  2. będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa  jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
  3. bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.

WYPŁATA ZWROTU PODATKU BĘDZIE REALIZOWANA W TERMINIE:

  1. od 3-28 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  2. od 2-31 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU

Prosimy rolników wypełniających wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o zwrócenie szczególnej uwagi na numer rachunku bankowego wskazywany jako właściwy do dokonania zwrotu środków. Nazwisko i imię lub nazwa posiadacza rachunku bankowego wskazanego we wniosku nie może być inna niż dane osoby ubiegającej się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Druki wniosku i oświadczenia są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej- pokój nr 3, Biuro Obsługi Klienta lub na stronie internetowej Urzędu.

Pliki do pobrania:

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami oraz oświadczeniem należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, pokój nr 3, OSOBIŚCIE za okazaniem dowodu osobistego, ze względu na sprawdzenie prawidłowości danych.

 

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki